Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 03.04.02 - sak 19/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:  U63

Arkivsaknr: 2001007489

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

21.11.01

JBR

131/01

Plan- og utviklingskomité

20.03.02

JBR

038/02

Kommunestyret 03.04.02 JBR 019/02

20.03.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-038/02 INNSTILLING:

Levanger sentrum, definisjon av bykjerne – avlastningsområde godkjennes og tas inn i kommunedelplanen for sentrum når denne revideres.

puk’s møte 20.03.02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Levanger sentrum, definisjon av bykjerne – avlastningsområde godkjennes og tas inn i kommunedelplanen for sentrum når denne revideres.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Innkomne uttalelser.

Saksopplysninger:

I møte den 21.11.01 vedtok formannskapet som sak 131/01 å legge utredningen om Levanger sentrum, bykjerne – avlastningsområde ut til offentlig ettersyn. Ved fristens utløp var det kommet inn 4 uttalelser. Nedenfor følger en oversikt over uttalelsene med kommentarer.

1. Moan Varesenter A/S.

Uttalelsen gir tilslutning til sentrumsstrukturen og avlastningsområde. Det pekes på konsekvensene i forbindelse med ytterligere press på parkeringsareal i sentrum. Moan Varesenter A/S mener at utvelgelsen av varegrupper kan oppfattes som uheldig og som forskjellsbehandling.

Kommentar:

Synspunktene faller i store trekk sammen med kommunens definisjon av bykjerne – avlastningsområde. Når det gjelder varegrupper så er dette endelig fastlagt i fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester ( se vedlegg). Kommunen har forsøkt å påvirke disse uten å nå fram.

2. Berg Eiendom.

Slutter seg til høringsnotatets definisjon av bykjerne – avlastningsområde og uttrykker tilfredshet med at kommunen søker etter lokale tilpassninger til de ” Rikspolitiske bestemmelsene om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder”.

Kommentar:

Tilslutningen til kommunens forslag tas til etterretning.

3. Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Regional Utviklingsavdeling.

Fylkeskommunen beklager lang saksbehandlingstid og forklarer dette med at det har vært nødvendig å gjøre flere avklaringer i forhold til innhold og konsekvenser av kommunens definisjon av bykjerne – avlastningsområde. Etter en grundig og lang behandling finner fylkeskommunen v/ RUA å kunne gi sin formelle godkjenning av kommunens definisjon.

Kommentar:

Grundigheten i fylkeskommunens behandling registreres. Fylkeskommunens samtykkeR i kommunens egen definisjon av Levanger sentrum, bykjerne – avlastningsområde. Det antas at mulige argument for å avslå definisjonen er grundig vurdert men de er altså ikke funnet tungtveiende nok for å sikre avslag.

4. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

Fylkesmannen slutter seg til kommunens definisjon av sentrum – avlastningsområde.

Kommentar:

Det vises til kommentar til uttalelese  nr. 3.

Vurdering:

I kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt den 27.09.2000, beskrives sentrum som området fra Magneten på Moan og nordover til og med Røstad. Denne beskrivelsen er nå utdypet nærmere og med en areal – og funksjonsbeskrivelse for selve bykjernen og for avlastningsområder på Moan og på Trekanten/ Stabelvollen/ Elberg og samspillet mellom disse. De regionale myndighetene har omsider gitt sin fulle tilslutning til kommunens egen strategi for utvikling av kommunesenteret. Dokumentet som fremmes til sluttbehandling nå, vil danne et godt grunnlag for den overordnede styringen av sentrumsutviklingen.

21.11.2001 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-131/01 Vedtak:

Levanger sentrum, forslag til definisjon av bykjerne – avlastningsområde sendes ut på høring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger sentrum, forslag til definisjon av bykjerne – avlastningsområde sendes ut på høring.

Vedlegg:

1. Levanger sentrum, definisjon av bykjerne - avlastningsområde (word) | kart | gangveger

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Fylkesplanen 2000 - 2003 | utdrag side 2

Saksopplysninger:

Rikspolitiske bestemmeler om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder” ble fastsatt ved Kgl. res. 8. januar 1999 og trådte i kraft 1. februar 1999.

Hensikten med den midlertidige etableringsstoppen er å legge til rette for en bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling ved å styrke eksisterende sentre og hindre økt bilavhengighet. Hovedinnholdet i bestemmelsene går ut på at det uten samtykke fra fylkesmannen, er forbudt med utbygging av kjøpesentre på mer enn 3000 kvadratmeter, eller utvidelse av eksisterende kjøpesentre, hvis samlet bruksareal blir mer en 3000 kvadratmeter. Det forutsettes at rikspolitiske bestemmelser skal videreføres i fylkes(del) planen. Bestemmelsen vil fortsatt gjelde inntil 1. februar 2004 eller fram til at kommunen har innarbeidet fylkes(del) planens retningslinjer i kommunale planer.

Fylkesplan 2000 - 2003 ble godkjent i statsråd den 23.03.2001. I fylkesplanen er det tatt inn retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse planbehandling etter plan- og bygningsloven, se vedlegg. I brev datert 03.04. 2001 klargjør miljøverndepartementet at det bør foretas konkretiseringer av fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven.  I dette brevet heter det blant annet at denne konkretiseringen bør omfatte følgende, sitat:

”Sentrumsavgrensningen i tettstedene på nivå 1 og 2 bør kartfestes, og områder i utkanten av sentrum hvor det kan tiltillates lokalisering av forretninger som etter en grundig analyse ikke kan rommes i sentrum, bør vises.  Slike områder bør ligge i nær tilknytting til sentrum.

Det er de regionale statlige myndigheter og for så vidt også de fylkeskommunale myndighetene som følger opp de rikspolitiske bestemmeler om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Det er avholdt flere avklarende møter med  representanter fra fylkesmannen og fylkeskommunen om nødvendig klargjøring av disse bestemmelsene i forhold til Levanger sentrum. Denne avklaringen skal være et supplement til kommunedelplan sentrum og fremgår i sin helhet i vedlegget.

Vurdering:

By- og tettstedsutvikling må bygge på langsiktige strategier. For Levanger som handels- og servicesenter er det viktig at bykjernen sikres utvikling med forankring i historiske kvaliteter innen bygningsmiljø, gaterom, kulturelle verdier m.m. Ut fra byens særpreg er det et faktum at ekspansjonsareal for plasskrevende virksomheter ikke lar seg lokalisere i selve bykjernen. Kommunens strategi har vært at sentrumsrelaterte virksomheter med plasskrevende behov kan legges i randsonen til bykjernen. De rikspolitiske bestemmelsene og føringene i fylkesplanen åpner for dette under bestemte forutsetninger. Dette er søkt avklart i vedlegget. Ut fra en helhetsvurdering vil forslag til føringer for etableringer i avlastningsområdene på Moan og Trekanten/ Stabelvollen/ Elberg gi gode rammer for fremtidig utvikling av Levanger som et attraktivt handels- og servicesenter i regionen.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^