Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02 - sak 46/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ORGANISERING AV BYGDEBOKARBEIDET

Saksansvarlig: Arild Pettersen

Arkiv:  033 C86

Arkivsaknr: 2002006130

Objekt:    

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Driftskomité

02.10.02

APE

039/02

Kommunestyret

16.10.02

APE

046/02

02.10.2002 Driftskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

DK-039/02 INNSTILLING:

1.      Innstillingen fra arbeidsgruppa - nedsatt for å se på ny organisering av bygdebokarbeidet i Levanger - vedtatt av Levanger bygdeboknemnd 28.08.02, tas til etterretning.  

2.      Levanger bygdeboknemnd nedlegges fra 1. januar 2003.

3.      ”Bygdebokfondet” (ca. 40 000 kr.) og restlageret av gamle bygdebøker – med unntak av Fragmenter av en fortid – overlates den nye bygdeboknemnda når denne er konstituert.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Innstillingen fra arbeidsgruppa - nedsatt for å se på ny organisering av bygdebokarbeidet i Levanger - vedtatt av Levanger bygdeboknemnd 28.08.02, tas til etterretning.

2.      Levanger bygdeboknemnd nedlegges fra 1. januar 2003.

3.      ”Bygdebokfondet” (ca. 40 000 kr.) og restlageret av gamle bygdebøker – med unntak av Fragmenter av en fortid – overlates den nye bygdeboknemnda når denne er konstituert.

Vedlegg:

Innstilling fra arbeidsgruppa som skal se på ny organisering av bygdebokarbeidet i Levanger side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I møte 24.09.02 behandlet Driftskomiteen den framtidige organisering av bygdebokarbeidet i Levanger og fattet følgende vedtak:

Levanger bygdeboknemnd nedsetter ei arbeidsgruppe som skal vurdere nedleggelsen av Levanger bygdeboknemnd og reetablere bygdeboknemnda som privat nemnd. Bygdeboknemnda fastsetter selv mandat for arbeidsgruppa, men det er viktig at forholdet til Levanger historielag og Lokalhistorisk arkiv blir avklart. Gruppas arbeid bør også omfatte mål og plan for organisering av arbeidet i en eventuell reetablert privat bygdeboknemnd.  

Levanger bygdeboknemnd legger forslaget fra arbeidsgruppa, med vurdering og tilråing fram for kommunen innen 01.09.2002.

Endelig avgjørelse om en eventuell nedleggelse og fordeling av aktiva tas av kommunestyret.

Bygdeboknemnda oppnevnte ei arbeidsgruppe bestående av Ivar Berre (Bygdeboknemnda), Jan Kåre Løveng (Private bygdeboknemnder), Sveinung Havik (Levanger historielag) og Guri Sivertsen Haugan (Levanger bibliotek). Arbeidsgruppa avholdt 3 møter Bygdeboknemnda behandlet gruppas innstilling i møte 28.08.02 og ga innstillinga sin tilslutning. Deretter ble den oversendt Enhet kultur for videre behandling i politiske organer.

Gruppa har arbeidet utfra følgende mandat:

1.      Kartlegge eksisterende bygdebokarbeid i Levanger kommune, både i privat og kommunal regi

2.      Foreslå en organisasjonsstruktur for bygdebokarbeidet og skissere samarbeid med Levanger historielag og Levanger lokalhistorisk arkiv.

3.      Beskrive den eksisterende økonomi, og vurdere om den nye nemnda bør få overta dagens aktiva i form av bygdebokfondet og boklageret.

4.      Avklare den nye nemndas arbeidsoppgaver, og i den sammenheng se på organisering av framtidige boksalg

5.      Vurdere om andre aktører, næringsliv eller foreninger kan trekkes inn i økonomiarbeidet

6.      Foreslå navn på den nye nemnda.

Med grunnlag i mandatet har arbeidsgruppa trukket følgende konklusjoner:

ü      Det foreslås å opprette ei ny nemnd med 3 faste medlemmer med 1 representant for Levanger kommune v/biblioteket og 2 representanter for Levanger historielag. Videre skal de ulike kretsnemndene som er i aktivt arbeid ha rett til å møte i nemnda. Disse representantene velges blant medlemmene i kretsnemndene med alminnelig flertall. På stiftelsesmøtet må representantene fra alle kretsene møte, for å være med å legge premissene for det framtidige arbeidet.

ü      Arbeidsgruppa ser det som rimelig at både fond og boklager følger bygdeboknemnda om den går over til å bli ei privat nemnd. Unntaket et restlageret av Fragmenter av en fortid, som ble til som et rent kommunalt prosjekt.

ü      Den nye bygdeboknemndas primæroppgaver:

o       Koordinere, initiere og tilrettelegge for produksjon av gårds- og slektshistorie

o       Initiere og bidra til produksjon av bøker/hefter om spesialtema i samarbeid med andre

o       Samarbeide med Levanger historielag om stoff til årboka

o       Sikre kildematerialet i samarbeid med LLA

o       Initierer kursvirksomhet (slektsforskning, kildekritikk, databruk med mer.)

ü      Den nye bygdeboknemnda skal via Levanger bibliotek stå for salg av eldre bygdebøker. Inntektene fra dette salget går inn i fondet som den nye bygdeboknemnda får råderett over. Salg av nye bygdebøker organiseres av den kretsnemnda som er ansvarlig. Lagerhold overføres til Levanger bibliotek, som organiserer videre salg.

ü      Mht. å trekke andre aktører med i finansieringsplanleggingen må nemnda/kretsnemndene vurdere dette i sammenheng med hver enkelt bokutgivelse.

ü      Den nye nemnda bør hete Levanger bygdeboknemnd.

Vurdering:

Vi synes arbeidsgruppa/bygdeboknemnda har gjort et godt arbeid som vi kan gi vår anbefaling.

Når det gjelder et eventuelt framtidig arbeid med en kultur-/allmennhistorie for Levanger ser vi det som naturlig at Levanger kommune og den nye bygdeboknemnda inngår et samarbeid.

Ut fra den nåværende situasjon vil vi foreslå at den kommunale bygdeboknemnda nedlegges fra 01.01.03 og at ”bygdebokfondet”, hvor det i dag står om lag 40 000 kr., og restlageret av gamle bygdebøker overføres den nye bygdeboknemnda når den er etablert. Boken Fragmenter av en fortid foreslås holdt utenfor.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^