Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02 - sak 50/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

UTVIKLING AV ET CITTASLOW-PROSJEKT  I LEVANGER OG CITTASLOW-BEVEGELSE I NORDEN

Saksansvarlig: Hans Fredrik Donjem

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2002002701

Objekt:   Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Levanger næringsselskap 24.04.02 HFD 010/02

Formannskapet

08.05.02

HFD

055/02

Formannskapet

09.10.02

HFD

122/02

Kommunestyret

16.10.02

HFD

050/02

09.10.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-122/02 Innstilling:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i forstudierapporten for Cittaslow-prosjektet. Levanger kommune søker om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen.

Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt i tråd med PLP-metodikken og i tråd med konklusjonen i forstudierapporten..

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i forstudierapporten for Cittaslow-prosjektet. Levanger kommune søker om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen.

Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt i tråd med PLP-metodikken og i tråd med konklusjonen i forstudierapporten..

Vedlegg:

Forstudierapporten datert september 2002 (acrobat reader)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Formannskapssak 55/02 ”Utvikling av et Cittaslow-prosjekt i Levanger og Cittaslow-bevegelse i Norden”.

Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok 08.05.02, sak 55/02; å igangsette en forstudie for utvikling av et Cittaslow-prosjekt i Levanger og Cittaslow-bevegelse i Norden. Forstudien var første steg i et Cittaslow-prosjekt ut fra PLP-metodikken. Vedtaket gikk på mandat og organisering av forstudien.

Prosjektgruppen for forstudien startet opp sitt arbeid i juni 2002 og har avholdt 5 møter. Arbeidet i prosjektgruppen er avsluttet gjennom fremleggelsen av denne forstudierapporten.

Forstudierapporten gir en oversikt over arbeidet med Cittaslow så langt i Levanger. Rapporten tar for seg bakgrunnen for arbeidet og status pr i dag for Levanger som Cittaslow. Rapporten tar videre for seg hovedprinsippene i Cittaslow og hva medlemskap i Cittaslow-bevegelsen innebærer. Et hovedspørsmål er hva medlemskap i bevegelsen vil innebære for Levanger.

Det er her først gjort en vurdering av Levanger ut fra bevegelsens hovedprinsipper og hvordan de kan sies å passe på Levanger. For å bli tatt opp som medlem i bevegelsen må det utarbeides målsettinger som kommunen må forplikte seg på. Utarbeidelse av målsettinger må skje i samarbeid mellom bevegelsen og den enkelte kommune. Et utkast til slike målsettinger er gitt gjennom forslaget til målstruktur for Levanger som Cittaslow (s. 11).

Rapporten konkluderer med at Levanger kommune søker medlemskap i Cittaslow-bevegelsen og at Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt. Søknad om medlemskap vil være en naturlig oppfølging av det arbeid som til nå er nedlagt med Cittaslow-prosjektet i Levanger. Prosjektet knytter seg dessuten nær opp til kommunens deltakelse i programmet ”Foregangskommuner i Lokal Agenda 21” og utgjør en hovedpillar i vår deltakelse. Fordelene med deltakelse vurderes også totalt sett større enn ulempene.

Søknad om medlemskap er også en forutsetning for å gå videre med arbeidet i å etablere et nordisk nettverk og utforme en nordisk modell for Cittaslow. Levanger vil her kunne ha en ledende rolle i dette arbeidet.

I konklusjonen foreslås det at det i tråd med PLP-metodikken igangsettes et forprosjekt. Det er utformet et forslag til mandatet for forprosjektet. Videre er det foreslått en organisering med en prosjektgruppe som i forstudien.

Forprosjektet må dessuten få en avklaring av økonomi og finansiering av videreføring av prosjektet. I forstudiefasen er det foretatt innspill og kontakter for å finansiere det videre arbeid. Spesielt vil Miljøverndepartementets deltakelse være viktig.

Vurdering:

Det er viktig nå å få en avklaring om hva man ønsker med Cittaslow-arbeidet i Levanger. Søknad om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen vil være avgjørende for det videre arbeid. Dersom Levanger skal utvikles ut fra prinsippene i Cittaslow, er det viktig å komme i dialog med bevegelsen om målsettinger og målstruktur for Levanger. Det vil være inspirerende for det videre arbeid både lokalt og i nordisk sammenheng. Levanger som Cittaslow vil være en merkevare av stor betydning i mange sammenhenger.

08.05.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-055/02 Vedtak:

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til mandat og organisering av Cittaslow-prosjektet for Levanger.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til mandat og organisering av Cittaslow-prosjektet for Levanger.

Saksopplysninger:

Levanger kommune søkte 17.08.01 Landbruksdepartementet om midler til et forprosjekt om deltakelse i ”Slow City”-bevegelsen. Søknaden ble innvilget av SND med kr. 110.000,-. I tillegg var det lagt inn en tilsvarende egeninnsats fra Levanger kommune.

Det ble gjennomført en studietur til Greve in Chianti, Italia, 21. – 24. mars. Vi hadde der møte med leder av bevegelsen: ordfører Paolo Saturnini og koordinator for bevegelsen: Alberto Montebello. Referat fra Montebellos orientering til  deltakerne fra Levanger følger som vedlegg. I tillegg følger et utdrag fra bevegelsens medlemscharter som vedlegg.

Det videre arbeid med Cittaslow-prosjektet er todelt. For det første må man se på hvilke krav som må settes for Levanger dersom man ønsker å bli medlem av bevegelsen . Hva vil det innebære for Levanger?

Den første delen er det vi har fått midler til gjennom bevilgningen fra SND / Landbruksdepartementet. Vi må her få frem et grunnlag for å vurdere og beslutte om vi skal delta i bevegelsen eller ikke.

Dersom det besluttes å gå inn i bevegelsen vil prosjektet videreføres. Det vil da være snakk om å utarbeide en nordisk modell for Cittaslow og bygge opp et nettverk i Skandinavia med 3 – 4 byer, slik som koordinator Montebello utfordret oss i sin orientering. En slik videreføring forutsetter ny ekstern finansiering. Det vil bli tatt kontakt med Miljøverndepartementet om dette. I siste nummer av ”Plan-nytt”, april 2002, uttaler miljøvernministeren at bedre miljø i byer og tettsteder er ett av de tema som regjeringen vil legge størst vekt på i miljøpolitikken.

Det kan også være aktuelt å søke Nordisk Råd om medfinansiering.

Prosjektet legges således opp med etappevis rapportering og vedtak før man går videre i prosjektarbeidet. Første rapport med vurdering av medlemskap og eventuelt videre prosjektarbeid vil foreligge allerede til høsten. 

Et forslag til organisering av Cittaslow-prosjektet ble fremmet for formannskapet 13.03.02, sak 28/02. Etter vedtaket den gang skulle formannskapet fungere som styringsgruppe. Ordføreren fikk fullmakt til å oppnevne prosjektgruppen. Det ble videre vedtatt at prosjektet skulle kjøres etter PLP-metodikken i tråd med Forny-prosjektet.

Det fremlagte forslag bygger på dette vedtaket, men det er her foreslått at formannskapet står som oppdragsgiver for prosjektet og at styret for næringsselskapet er styringsgruppe. Den foreslåtte referansegruppen er ikke uttømmende. Det kan være aktuelt å invitere andre organisasjoner i tillegg til de nevnte.

Vurdering:

Ved å legge opp arbeidet i etapper vil en sikre en jevn kontakt mellom styringsgruppe og oppdragsgiver under prosjektarbeidet. Videreføring av prosjektet må bygge på avklaringer gjennom vedtak i de respektive organer.

Det er tatt kontakt med koordinator Montebello for å få nærmere avklart hvilke kriterier og mål som må settes for at Levanger eventuelt skal bli medlem av bevegelsen i tillegg til det som er nevnt i medlemscharteret.

Dersom Levanger går inn i bevegelsen kan vi bli en foregangskommune på dette området. Vi har allerede hatt en rekke henvendelser fra både media og andre interesserte. Det er en meget stor interesse knyttet til det vi nå gjør her.

24.04.2002 Levanger næringsselskap

Forslag i møte:

Det må åpnes for flere deltakere i referansegruppen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆR-010/02 Vedtak:

Styret for Næringsselskapet tar vedlagt dokumenter til orientering.

Det må åpnes for flere deltakere i referansegruppen.  

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret for Næringsselskapet tar vedlagt dokumenter til orientering.

Vedlegg:

1.       Notat fra Alf Birger Haugnes datert 15.04.02 om utvikling av et Cittaslow-prosjekt i Levanger og Cittaslow-bevegelse i Norden side 2, 3

2.       Referat fra en orientering i Italia av koordinator Alberto Montebello

3.       Medlemscharter for Slow City-bevegelsen side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte dokumenter i saken. Saken legges frem til drøfting og en foreløpig orientering.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^