Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02 - sak 51/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING

Saksansvarlig: Finn Christiansen

Arkiv: 044  &00

Arkivsaknr: 2001008362

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

09.10.02

FCH

118/02

Kommunestyret

16.10.02

FCH

051/02

09.10.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-118/02 INNSTILLING:

Forslag til endringer i delegasjonsreglementet vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til endringer i delegasjonsreglementet vedtas.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Delegasjonsreglement vedtatt av Levanger kommunestyre den 30.01.2002, jfr. sak nr. 009/2002.

Saksopplysninger:

Revidert delegasjonsreglement ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 30.01.2002 i sak nr. 009/2002.

Vurdering:

Grunnet ny organisasjonsstruktur f.o.m. den 01.01.2002, nødvendigheten av visse tilpasninger til gjeldende lovverk og intensjoner om en hurtig og effektiv saksbehandling, er det nødvendig med en del justeringer sett i relasjon til sist vedtatte reglement. Følgende endringer foreslås:

IV. DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

B. Delegasjon etter særlov.

1.      ALKOHOLLOVEN AV 02.06. 1989 NR. 27

a. Kommunestyrets myndighet til å gi bevilling, til å fastsette tid for salg – og skjenking og til å foreta inndragning av bevilling etter alkohollovens § 1-8 blir delegert til formannskapet, jfr. lovens § 1-12, 1. og 2. l.

VI. DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITE 

A. Delegasjon etter særlov. 

     4.  LOV OM BARNEVERNTJENESTER AV 17.07.1992 NR. 100

    Komiteen tillegges all myndighet etter barnevernsloven så langt loven tillater og ikke er delegert til rådmannen. Punktet tas ut av delegasjonsreglementet og det vises til eget vedlegg som følger denne sak.    

XI. DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

C. Delegasjon etter særlov.

1.      ALKOHOLLOVEN AV 02.06. 1989 NR. 27

a. Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

b. Godkjenning av ny skjenkebestyrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder samme skjenkested delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12,2. l. 

c. Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6 delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

d. Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

e. Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

f. Fastsettelse av bevillingsgebyr delegeres til rådmannen, jfr. alkohollovens § 1-12, 2. l.

2.      LOV OM BARNEVERNTJENESTER AV 17.07.1992 NR. 100

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Sosialleder er den faglige ansvarlige for tjenester etter denne lov. Punktet tas ut av delegasjonsreglementet og det vises til eget vedlegg som følger denne sak.

VEDLEGG TIL DELEGASJONSREGLEMENT I MEDHOLD AV LOV OM BARNEVERNSTJENESTER AV 17.07.1992 NR. 100

Resultatsenhetsleder barnevern er leder for kommunens barnevernadministrasjon, kommunens barnevernleder og har det faglige ansvaret for tjenester etter lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100, jfr. lovens § 2-1, 3. l.

Som stedfortreder ved barnevernleders fravær utnevnes:

1. Barnevernkonsulent

2. Rådmann

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^