Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02 - sak 52/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

PROSJEKT OM DEMOKRATISK STYRING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNE-MODELL

Saksansvarlig:
Sylvi Hopland (Prosjektansvarlig)

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2002006505

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Felles formannskap FLV

19.09.02

SYH

002/02

Kommunestyret

16.10.02

SYH

052/02

19.09.2002 Felles formannskap

Forslag i møte:

Forslag til innstilling:

Frosta, Levanger og Verdal ønsker å utrede et felles politisk organ til styring av aktuelle fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Før det etableres et nytt politisk og administrativt nivå, må det dokumenteres klare økonomiske fordeler.

Avstemning:

Forslag til innstilling, fremmet i møte, tiltrådt med 21 mot 3 stemmer.

Trøites  tilleggsforslag avvist med 13 mot 11 stemmer.

Felles FOR-002/02 INNSTILLING:

Frosta, Levanger og Verdal ønsker å utrede et felles politisk organ til styring av aktuelle fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune.

Forslag til innstilling:

Frosta, Levanger og Verdal ønsker å prøve ut et felles politisk organ til styring av vedtatte fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av en styringsmodell etter prinsipper som samkommune (modell av finsk forvaltning).

Vedlegg:

1.      Prosjekt om demokratisk styring av interkommunalt samarbeid - Felles formannskap (word)

2.      Notat etter møte med KRD  05.07.02 (word)

3.      Prinsipielt notat om  samkommuneløsning (word)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Bakgrunn for saken:

Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt forpliktende interkommunalt samarbeid.

Ett av områdene der en skal utvikle interkommunalt samarbeid er innen overordnet styring og ledelse. Her skal det etableres tradisjon for interkommunalt samarbeid gjennom å utvikle arenaer for samhandling  for øverste politiske og administrativ ledelse.

Delmål er :

a)      Utvikling av felles politisk styring av vedtatte områder

b)      Felles koordinert administrativ ledelse innen vedtatte områder

c)      Koordinering av organisering i kommunene i forhold til samarbeidsbehov

Arbeidet er allerede påbegynt gjennom styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid i Frosta, Levanger og Verdal, og gjennom de to Felles Formannskapsmøtene som allerede er avholdt.

Saksopplysninger:

Administrativt og politisk samarbeid over kommunegrensene er det stor tradisjon for. Graden av forpliktelse i slikt samarbeid har variert. Et av samfunnstrekkene i våre dager er ”regionalisering”. Regionene ser ut til å få en stadig større betydning, kanskje på bekostning av fylkeskommunen. Videre er kommunene i en del områder for små til å makte de oppgavene de er pålagt alene. Tanken bak et ”Felles formannskap” er å utvikle et politisk organ som kan styre den regionale utviklinga.

En av utfordringene i tradisjonelt interkommunalt samarbeid har vært ”demokratisk underskudd”.

Gjennom felles formannskap ligger intensjonene om å utvikle et ”interkommunalt” demokrati.

Det knytter seg mange problemstillinger til hva slags mandat et slikt organ kan ha, hva slags status det kan ha, og hvilken myndighet det kan utøve. Kommuneloven har ikke ”høyde” for det fokus som er på interkommunale samarbeidsløsninger i vår tid. Heller ikke er det demokratiske systemet konstruert for slike modeller. Det er derfor snakk om å være med på å utvikle helt nye områder, og være grensesprengende i forhold til de modeller og tradisjoner vi arbeider i .

I St. meld. Nr. 34 (2000-2001) om distrikts –og regionalpolitikken omtaler regjeringen omtaler ”Det regionale partnerskap som samordnings- og samarbeidsarena. Essensen her er m.a. at det skal stimuleres til en utvikling på regionale premisser innenfor nasjonale mål., og det skal stimuleres til at en i planlegging og strategisk tenking har større perspektiver enn kommunenivået.

I St. meld. Nr. 19 (2001 – 2002) ” Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå” varsler regjeringen at den vil iverksette forsøk med kommunal oppgavedifferensiering, og at den vil stimulere til forsøk i offentlig forvaltning innen tre hovedområder:

Forbedring av offentlig tjenesteyting

Best mulig ressursutnyttelse

Gode demokratiske styringsformer.

Vårt prosjekt ville falle inn under disse områdene.

Vurdering:

Kommunene utfordres i flere hovedretninger. Det ene gjelder måten vi organiserer og løser dagens kommunale oppgaver på. Den andre er at vi utfordres på å ta oppgaver som er løst på fylkeskommunalt/statlig nivå og løse de bedre regionalt, f. eks. innen rus, barnevern, landbruk og miljø. Den tredje retningen omhandler hvordan dette skal styres og ledes.

Vårt ”Program for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal” har elementer innen alle disse retningene. Når vi samtidig opplever en samfunnstrend mot regionalisring, øker dette betydningen av å ha et politisk organ som styrer retningen. Dette kan også innebære en mulighet til å revitalisere lokalpolitikken, og gi sterkere lokal innflytelse på beslutninger.

Konklusjon:

Felles formannskap ønsker forsøk med beslutningsmyndighet som tilsvarer prinsippene for samkommune ( finsk modell).

Det skisseres følgende faser:

Fase 1:

Felles formannskap sender overordnet søknad til KRD innen 15.10.02 som oppfyller de krav til operasjonalisering og forankring som denne innledende fasen stiller.

Fase 2:

Fullstendig søknad utarbeides innen 01.02.03, hvor konkrete oppgaver, grunnavtaler mv. er på plass.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^