Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02 - sak 53/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2003 - 2006

Saksansvarlig: Meier Hallan

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2002006149

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

30.09.02

MHA

114/02

Kommunestyret

16.10.02

MHA

053/02

Vedlegg:

Notat til kommunestyret fra rådmannen, datert 10.10.02 (nedenfor). | vedlegg 1 (excel), 2 (excel) (gif)

Til: Kommunestyret
Fra: Rådmannen

Om: Økonomiplan 2003-2006. Virkning av Statsbudsjettet

Dato: 10.10.2002 

Etter at formannskapet behandla forslag til økonomiplan 2003-2006 har regjeringen lagt fram sitt forslag til statsbudsjett. 

En vet selvsagt ikke hvordan statsbudsjettet vil se ut etter behandlingen i Stortinget, men det er ingen grunn til å vente store endringer i kommuneopplegget. Forslaget til statsbudsjett samt tilleggsregninger fra KLP, gir et klart signal om at Levanger kommune må videreføre sin strategi (K-sak 49/01) for å skape en sunn økonomi/økonomisk handlingsrom. 

Kommunestyret bør derfor etter rådmannens vurdering forsøke å ta høyde for de endringer i kommuneøkonomien som regjeringen legger opp til. I dette notatet er det kort redegjort for de endringer som framkommer av St. prp nr 1 (2002-2003).

Vedlagt finnes tabellarisk oppstilling (excel) over inntektsanslag i foreløpig forslag (rådmannens forslag), formannskapets forslag og fylkesmannens anslag for frie inntekter basert på St. prp nr 1. Fylkesmannens oversikt over alle kommunene legges ved.

Den største endringen i kommuneopplegget er oppjustering av skatteinntekt og reduksjon i rammetilskudd. Disse postene er selvsagt holdt opp mot hverandre. Regjeringen har nå følgende prognoser for utviklingen fra 2002 til 2003 å disse hovedpostene:

Skatt                          7,1% 
Rammetilskudd:      -2,8% 
Øremerka tilskudd 16,8% 
Gebyrer:                    4,5% 
Andre inntekter         4,2% 

Anslagene for lønns- og prisvekst er oppjustert fra 4 til 4,2% for 2002. Lønnsvekst isolert er beregnet til ca 6%.

Rådmannen vil under behandling av saken komme tilbake med en ytterligere redegjørelse.

30.09.2002 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Økonomiplan 2003 – 2006 vedtas med følgende endring:

Eiendomsskatten som er urettferdig fordi den ikke omfatter alle og er uavhengig av inntekt og formue, skal avvikles etter følgende nedtrappingsplan:

·        Den alminnelig eiendomsskatten reduseres med 1 promille i budsjettet for 2003 til 3 promille, til 2 promille i 2004, til 1 promille i 2005 og til 0 i 2006.

·        Eiendomsskatten på verker og bruk reduseres med 2 promille i budsjettet for 2007 til 2 promille og til 0 i 2008.

·        Økonomiplan endres i henhold til denne nedtrappingsplanen. Den endrede økonomiplanen legges til grunn for budsjettet for 2003.

Representanten Nils Åge Aune (DNA) fremmet på vegne av H, KRF, V, FRP og DNA følgende forslag:

Vi ønsker å forandre litt på ”skatt på inntekt og formue”. Målet er selvfølgelig å redusere eiendomsskatt. Vi hadde en økning på denne posten på 13,8% fra regnskap 2001 til progn. 2002. Vi er klar over at inntektsutgjevningen også vil endres ved endringer her, men prøver en litt mer optimistisk budsjettering. Økning fra prog. 2002 til budsjett 2003 er satt til 4%. Vi ønsker å sette den til 7%. Dette gjør at vi kan redusere eiendomsskatten med 1 promille i år 2003. Bruker vi samme økningsprosent videre skal eiendomsskatten være borte i 2006. Altså 0 promille i 2006. Endringer er vist i tabell nedenfor, endringer i uthevet skrift.

Økonomiplan drift 2003-2006

 

Regnsk. 2001

Budsj. 2002

Progn. 2002

2003

2004

2005

2006

Skatt på inntekt og formue

195,9

216,2

223,4

239,0

255,7

273,6

292,8

Inntektsutjevning

52,6

44,8

41,1

47,5

39,1

30,4

30,4

Rammetilskudd

134,5

143,8

144,1

148,2

149,0

149,9

149,9

Eiendomsskatt

15,3

22,5

22,5

16,9

11,3

5,7

0,0

Kompensasjonstilskudd

 

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Momskomp

3,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Overført fra særbedrifter

 

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Overskudd fra 2001

 

6,3

6,3

 

 

 

 

 

401,8

440,9

444,7

459,6

462,5

467,0

480,5

Representanten Gunnar L. Myhr (H) trakk deretter sitt forslag.

Representanten Jarle Haugan (V) fremmet følgende endringsforslag:

Nesheimvegen økes til kr. 500.000,-.

Avstemning:

Aunes forslag tiltrådt med 8 mot 5 stemmer.

Haugans endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Foreløpig forslag til Økonomiplan 2003-2006 med tiltrådte endringer tiltrådt med 10 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

FOR-114/02 INNSTILLING:

Foreløpig forslag til Økonomiplan 2003-2006 vedtas med følgende endringer:  

Vi ønsker å forandre litt på ”skatt på inntekt og formue”. Målet er selvfølgelig å redusere eiendomsskatt. Vi hadde en økning på denne posten på 13,8% fra regnskap 2001 til progn. 2002. Vi er klar over at inntektsutgjevningen også vil endres ved endringer her, men prøver en litt mer optimistisk budsjettering. Økning fra prog. 2002 til budsjett 2003 er satt til 4%. Vi ønsker å sette den til 7%. Dette gjør at vi kan redusere eiendomsskatten med 1 promille i år 2003. Bruker vi samme økningsprosent videre skal eiendomsskatten være borte i 2006. Altså 0 promille i 2006. Endringer er vist i tabell nedenfor, endringer i uthevet skrift.

Økonomiplan drift 2003-2006

 

Regnsk. 2001

Budsj. 2002

Progn. 2002

2003

2004

2005

2006

Skatt på inntekt og formue

195,9

216,2

223,4

239,0

255,7

273,6

292,8

Inntektsutjevning

52,6

44,8

41,1

47,5

39,1

30,4

30,4

Rammetilskudd

134,5

143,8

144,1

148,2

149,0

149,9

149,9

Eiendomsskatt

15,3

22,5

22,5

16,9

11,3

5,7

0,0

Kompensasjonstilskudd

 

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Momskomp

3,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Overført fra særbedrifter

 

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Overskudd fra 2001

 

6,3

6,3

 

 

 

 

 

401,8

440,9

444,7

459,6

462,5

467,0

480,5

Nesheimvegen økes til kr. 500.000,-.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.      Økonomiplan 2003-2006 vedtas

2.      Dokumentene legges ut til alminnelig ettersyn fram til Kommunestyrets behandling.

Vedlegg:

Foreløpig forslag til økonomiplan 2003-2006 | som word for utskrift

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Strategi- og omstillingsplan 2002-2005 (Hovedrapport fra Forny 2001)

Saksopplysninger:

Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å utarbeide og behandle økonomiplan en gang i året. Bestemmelsene for dette finnes i kommunelovens §§ 44-49.

Økonomiplanen vil sammen med kommunens langsiktige del utgjøre kommunens mest sentrale plandokumenter. I tillegg finnes mer kortsiktige sektorplaner. Planene på disse 3 nivåene vil, sammen med årsbudsjett og årsoppgjør/årsmelding være et resultat av en kontinuerlig planleggingsprosess.

Økonomiplanen utgjør den kortsiktige del  av kommuneplanen. Her skal nedfelte strategier prioriteres innenfor kommunens gjeldende økonomiske rammer.

Årsbudsjettet innenfor gitte rammer hentet ut fra økonomiplanen blir resultatenhetens prioriteringer.

Foreløpig forslag til økonomiplan 2003-2006 bygger på Strategiplanen vedtatt av Kommunestyret 19. september 2001 og revidert budsjett etter 1. halvår 2002.

Vurdering:

Ut fra gitte forutsetninger har de enkelte enheter med utgangspunkt i inneværende års budsjett, satt opp en prognose for året 2002. Prognosen, sammen med forutsetninger for utviklingen i økonomiplanperioden samt gitte forutsetninger fra FORNY-2001, har enhetene beregnet sitt behov for ramme for planperioden. I samsvar med råd fra KS er det ført opp en varig økning i kostnadene til pensjon på 2-3 %-enheter årlig i forhold til nivået i 2000.

Rammebehovet for perioden 2003-06 er for alle år beregnet etter faste 2003-priser. Det samme er gjort i den beregningsmodell som er brukt for frie inntekter. Det er forsøkt tatt hensyn til kjente og vesentlige behovsendringer i planperioden, men det er, naturlig nok, satt mest fokus på det kommende budsjettåret.

Resultatenhetslederne, som har fungert i sine stillinger siden nyttår, har brukt sine erfaringer fra årets første åtte måneder til framskrivningen. For å finne et rasjonelt detaljeringsnivå, er det veiledet at enhetslederne fokuserer på de KOSTRA-funksjoner innen eget ansvarsenhet . Enkelte enheter bruker kun en funksjon, mens andre enheter bruker mange.

Hensikten med å bruke funksjoner i økonomiplansammenheng er flere. Utviklingen i KOSTRA-dataene legger funksjonsdelingen til grunn og det vil derfor være en relevant sammenligning mellom KOSTRA-rapportene og de hovedområder som rammene foreslås fordelt på. I den sammenheng har vi gruppert KOSTRA-funksjonene i funksjonsgrupper.

Kommunens ulike resultatenheter ble bedt om å lage sine forslag til økonomiplan på bakgrunn av gjeldene økonomiplan (Hovedrapport fra Forny 2001), gitte forutsetninger for lønns- og prisstigning, samt vurdering av utviklingen inneværende budsjettår.

Dataene som kom inn fra enhetene finnes som uttrykt vedlegg til økonomiplanen og innebar en underdekning på 11,4 mill kr før en hadde dekket opp de prioriterte satsingsområder fra Forny 2001, så som etablering av en budsjettreserve på 18 mill kr.

Virkningen i 2003 av inneværende års lønnsoppgjør er heller ikke med i dette beløpet.

Rådmannen har derfor vært tvunget til å beskjære de behov enhetene har beregnet med 13, 6 mill kr for 2003. Da er det ikke funnet rom for etablering av budsjettreserve før 2004.

Tidligere økonomiplaner opererte med fordeling av disponibel ramme pr etat. Rådmannen har ikke funnet det hensiktsmessig å operere med en slik fordeling på resultatenhet i økonomiplanen. I stedet har en benyttet KOSTRA-funksjonsgrupper.  Funksjon er en dimensjon som er uavhengig av intern organisering, og dimensjonen er entydig og sammenlignbar fra kommune til kommune. For ettertiden er dette tallstørrelser en kan benytte til å sammenligne Levanger kommune med seg selv over tid, og ikke minst sammenligne med andre kommuner uavhengig av organisering.

Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal etter Kommunelovens §44 legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Jeg vil tilrå at foreliggende forslag til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn og at evt høringsuttalelser mv legges direkte fram for Kommunestyret. Det tas sikte på Kommunestyrebehandling 16. oktober.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^