Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 29.01.03 - sak 6/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

AVGIFTSGRUNNLAG FOR FEIING 2003

Saksansvarlig: Idar P. Lundemo

Arkiv:   

Arkivsaknr: 2002007866

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Kommunestyret 29.01.03 IPL 006/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiften for 2003.

Vedlegg:

Avgiftsgrunnlaget for 2003.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det er ingen forskrifter som sier hvordan avgiftsgrunnlaget for feiervesenet skal reguleres slik som for vann- og avløp.

Brannloven § 28 sier bl.a.:

Kommunen kan innføre feieravgift til dekning av lovbestemt feiing.

På stortinget har statsråden tolket dette slik at inntektene over ett eller flere år ikke skal overskride utgiftene.

Ut fra vedlagte forslag til avgiftsgrunnlaget vil innværende økonomiperiode utløpe i 2002.

Vurdering:

Feiervesenets kapasitet i forhold til antall feide piper, tilsyn i boliger og fyringsstruktur i Levanger kommune er grundig vurdert. Gjennom en strukturendring har dette resultert i at feiervesenet kan redusere antall årsverk fra 4 til 3 årsverk fra 1.1.2003. Dette vil ikke være noe til hinder for at brannlovens krav til feiing og tilsyn vil bli oppfylt.

Gjennom denne  strukturendringen vil feieravgiften kunne ”fryses fast ” i 1 – 2 år.

Med bakgrunn i ovennevnte  er feieravgiften forslått å være den samme i 2003 som for inneværende år.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^