Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 24.06.03 - sak 40/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER - ENDRINGER

Saksansvarlig: Hans Jakob Krabseth

Arkiv: K2-A22, K3-&00

Arkivsaknr: 2003003701

Objekt:   Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Driftskomité

04.06.03

HJK

022/03

Kommunestyret 24.06.03 HJK 040/03

04.06.2003 Driftskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

DK-022/03 Innstilling:

  1. Forslag til nye vedtekter punkt 1-11, vedtas for kommunale skolefritidsordninger i Levanger kommune og gjøres gjeldende fra 01.08.032.  ^

  2. Fra 01.08.03 økes prisen i skolefritidsordningane til maksimalt 1800 kr pr. mnd.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Forslag til nye vedtekter punkt 1-11,  vedtas for kommunale   skolefritidsordninger i Levanger kommune og gjøres gjeldende fra 01.08.03

2.        Fra 01.08.03 økes prisen  i skolefritidsordningane til maksimalt 1.800 kr pr. mnd.                                                                           

Vedlegg:

1.        Gjeldende vedtekter for kommunale skolefritidsordningar

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.        Opplæringslova med forskrifter.

3.        Sak nr. 47/01 i Undervisningskomiteen

Saksopplysninger:

Innføringen av 10-årig grunnskole førte til økt behov for skolefritidstilbud, og flere kommunale skolefritidsordninger ble opprettet. I starten hadde Levanger tilbud der det var minimum 5 brukere, og det var også avtaler om sambruk med barnehager, bl a på Ytterøy og Tuv.   Siden ble dette tallet økt til 10 brukere og vi fikk vedtatt felles vedtekter for kommunale skolefritidsordningar i Levanger kommune.

Ved innføring av  resultatenheter ble det gjort endringar/ tilpasninger  i vedtektene  med virkning fra 01.08.02., se vedlegg.

I budsjettkommentaren for 2003 står følgende:

"Satsen for opphold i SFO foreslås økt fra kr. 1.450,- til kr. 1.600,- for et fulltidsopphold. Dette tilsvarer den reduksjonen som er foreslått i statstilskudd for 2003. I tillegg foreslås det i regjeringens forslag til Statsbudsjett at statstilskudd til SFO fra 01.08.03 legges inn i rammetilskuddet. Rådmannen foreslår at kommunale skolefritidsordninger fra samme dato, 01.08.03, skal drive ordningen etter ”selvkostprinsippet”. Dette innebærer at den daglige

driften av selve skolefritidstilbudet skal finansieres av foreldrebetaling, mens kommunen skal sørge for drift av bygningen (renhold, strøm, kommunale avgifter etc.) som ordningen benytter. Dette vil kunne medføre at enkelte enheter må øke oppholdsbetalingen fra 01.08.02, og det er også uttrykt bekymring fra enkelte enhetsledere om dette vil bety at skolefritidstilbudet ved de små enhetene må legges ned i kommunal regi og eventuelt overtas av private aktører".

Saken er på dette grunnlag tatt opp i Fag-Lab skole den 14.05 og en har kommet fram til at en vil foreslå følgende endringar i vedtektene med virkning fra 01.08.03:

  1. Enhetene selv avgjør om de har økonomi til å opprette skolefritidsordning ved enheten. (Pkt. 2  i gjeldende vedtektene tas ut.)
  2. Oppsigelsestiden økes fra 1 til 3 mnd. ( Se pkt 5)
  3. Bemanningsnormen gjøres veiledende. (Se pkt 8)
  4. Det innføres maksimalpris på 1800 kr fra 01.08.03.

Vurdering:

I løpet av de siste årene har skolene opparbeidet seg stor kompetanse på å drive skolefritidsordninger. Det er i denne perioden utviklet seg stor variasjon i driften fra enhet til enhet. Dette gjelder både i antall brukere, hva som vektlegges, hvordan planer utarbeides og hvor tett samarbeidet er mellom ansatte i skolefritidsordningen  og ansatte i skolen. Fra noen enheter signaliseres ønsket om større likhet mellom enhetene, mens andre ønsker å beholde særpreg og utnytte muligheter for lokal tilpasning i størst mulig grad.

Det er ønskelig at utviklinga mot lokal tilpasning  fortsetter. For at denne utvikling skal kunne stimuleres, blir det viktig at enhetene får større økonomisk frihet og frihet til selv å bestemme tilbudet. Det fordrer vedtekter som ikke er for detaljerte bl.a mht. bemanningsnorm og når enheten kan/skal opprette SFO ved skolen.

Videre er det et klart ønske hos rektorene at økonomien kan sikres og de ønsker derfor at det innføres en maksimalpris slik at flere skoler kan få mulighet til å tilby SFO også fra høsten. Videre håper en å unngå at enkelte brukere sier opp plassen i skolefritidsordninga mot slutten av skoleåret . Dette har for noen vært et problem og ført til et inntektstap for enheten. Det samme har vært tilfelle når noen melder seg på, men ikke møter. En håper med de nye vedtektene å unngå dette i større grad enn før.

Når de gjelder prisen på skolefritidsordningane i nabokommunene, er det slik at Frosta, Verdal og Stjørdal har priser på samme nivå som forslaget for Levanger. 

Ut fra de erfaringane en har gjort seg det første året med de nye vedtektene for skolefritidsordningene og de signalene som er kommet fram, legger en fram følgende forslag til nye vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger: 

Forslag til vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Levanger fra 01.08.03

1 Eierforhold: Levanger kommune eier lokalene og er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene. Enheten avgjør selv om de innenfor regelverket har økonomi til å opprette skolefritidstilbud ved skolen.

2. Formål : Skolefritidsordningene skal drives i samsvar med

·         Lov om Grunnskolen og den Videregående skolen

·         Opplæringslova fra 01.08.99

·         Forskrifter og retningslinjer fastsatt av Departementet

·         Kommunale vedtak

·         Plan for den enkelte resultatenhet

3. Opptaksmyndighet er resultatenhetsleder.

4. Opptakskriterier - Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1.-4.klasse,og for barn med særskilte behov fra 1.-7.klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten.

5. Opptaksperiode, oppsigelse og endring av plass - Barna tildeles plass i SFO for hele skoleåret. Ny påmelding må skje for hvert skoleår. Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig til resultatenheten med tre måneders varsel. Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

6. Åpningstid -Skolefritidstilbudet har åpent 10 måneder pr år. Det betales for 1/2 måned i august og 1/2 måned i juni. Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00 . 16.30. For øvrig skal åpningstiden tilpasses behovet ved den enkelte enhet.

7. Leike-og oppholdsareal - SFO drives i skolens/oppvekstsenterets lokaler, og bør ha egen base. Forøvrig disponeres enhetens ledige lokaler.

8. Bemanning og ledelse – Det skal normalt være en bemanning på en voksen når det er 15 barn tilstede på skolefritidsordningen. I henhold til § 13-7 i Opplæringslova skal rektor til vanlig være administrativ og faglig leder.

9. Skolefritidsordningene skal drives i tråd med bestemmelsene i henhold til Forskrift om HMS (Helse,miljø og sikkerhet) og kommunens eget internkontrollsystem.

10. Foreldrebetaling :Kommunestyret fastsetter satser og regler for foreldrebetaling.

11. Misligholdelse av betaling kan føre til at foresatte mister retten til å benytte SFO.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^