Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 17.09.03 - sak 57/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2004 - 2007

Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K1-

Arkivsaknr: 2003002973

  Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 07.05.03 OST 046/03
Formannskapet 12.05.03 OST 047/03
Formannskapet 28.05.03 OST 056/03
Formannskapet 11.08.03 OST 066/03
Kommunestyret 27.08.03 OST 052/03
Kommunestyret 17.09.03 OST 057/03

 

Kommunestyrets møte 17. september

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

 1. Brev av 28. 08.2003 fra Aps kommunestyregrupe ved representantene Thraning, Øfsti og Sundal.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Beregningene fra økonomiavdelingen komplett i excel

Saksopplysninger: 

Arbeiderpartiets kommunestyrerepresentanter Odd Thraning, Edvart Øfsti og Wenche Westrum Sundal anmoder i brev av 28.08 då om lovlighetskontroll av den delen av vedtaket i sak 52/03 som går på skolestruktur.

Behandling av anmodning av lovlighetskontroll er regulert i Kommunelovens § 59, hvor det framgår:

1.       Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.

2.       Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.

3.       Det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette, eller departementet, kan beslutte at avgjørelsen ikke skal iverksettes før lovlighetsklagen er avgjort.

4.       Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen

a.       er innholdsmessig lovlig, 

b.       er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og 

c.        er blitt til på lovlig måte. 

Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig.

5.       Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.

6.       Departementet kan kreve at kommunen og fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker eller sider av kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.

7.        Departementet fastsetter nærmere regler om tidsfrister for krav om lovlighetskontroll.

I henhold til 2. ledd legges saken med dette fram for kommunestyret på nytt. Dersom kommunestyret opprettholder sitt vedtak vil det bli oversendt fylkesmannen.

Det er følgende del av vedtaket i sak 52/03 det er bedt om lovlighetskontroll av:

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.

I debatten om kring realismen i å kunne innføre 1-7 klasse ved alle skoler fra høsten 2004 har det versert flere tall. Rådmannen har hele tiden pekt på beregningene fra gruppe 3 i ”Forny 2001”, som indikerer en merkostnad å 2-3 mill årlig ved en slik modell som alternativ til den kommunestyret vedtok i september 2001. Ikke alle hatt tiltro til disse beregningene.

På denne bakgrunnen har økonomiavdelingen nøye gjennomgått elevtall og fødselstall for de kommende år, og sett på fordeling av elever etter den modell som gjaldt før Kommunestyret fattet sitt ”Forny-vedtak”. Beregningene viser at det for inneværende skoleår ville kostet 1,2 mill mer med 1-7 enn den valgte modell, For skoleåret 2004-2005 vil det koste 1,9 mill mer og for 2005/06 vil det koste 2,8 mill mer. Dette dersom en skal ha samme tildeling av delingstimer og avsetning til styrkingstiltak som i dag.

 

Det er sett på 2 alternative løsninger for å finansiere dette på. Den ene løsningen er å redusere tildelingene til styrkingstiltak i klassene tilsvarende merkostnadene ved Levanger/Hegle Okkenhaug, Ekne/Tuv og Markabygda/Skogn. For skoleåret 2004/05 vil dette gi seg utslag i følgende justeringer i skolenes rammer:

Mule

- 0,3 årsverk

Levanger os

+ 3,1 årsverk

Halsan

- 0,5 årsverk

Nesheim

- 2 årsverk

Skogn/Markabygda

+ 1,5 årsverk

Tuv/Ekne

+ 1 årsverk

Åsen

- 0,6 årsverk

Ytterøy

- 0,25 årsverk

Frol us

- 0,6 årsverk

Nesset us

- 0,6 årsverk

Tallene blir ca ½ gang større for 2005/06.

Alternativt er det sett på å benytte de muligheter den nye Opplæringsloven gir til å endre klassedelingstall. Ved å la maksgrensene for klasser bli 32 uten å sette inn ekstra ressurser i forhold til dagens delingstall på 28 (barnetrinn) og 30 (ungdomstrinn) er det teoretisk mulig å komme i land innenfor rammene. Det vil da bli 8 klasser opp mot 32 elever i 2004/05 og 9 i 2005/06. For 2004/05 vil disse komme på følgende skoler:

Hegle (1), Levanger (1), Halsan (2), Nesheim (1), Åsen (1) og Frol ungdomsskole (2). Det er da ikke tatt hensyn til behov for å bygge om klasserom for å få nok areal og luft for klasse av denne størrelse.

Et tredje alternativ er å legge ned noen av skolene for å kunne oppnå 1-7 på de som er igjen. Legger en ned Levanger, Okkenhaug, Tuv og Markabygda er det mulig å få til dette med dagens normer for tildeling av ressurser til skolene.

Vurdering:

Bergningene over viser at det teoretisk er mulig å løse oppgaven med 1-7 innenfor dagens rammer for skolen. En så vidt stor reduksjon i tildelinger til styrkingstiltak vil imidlertid være svart vanskelig å gjennomføre i praksis da det allerede i dag er langt mindre ressurser tilgjengelig enn det skolene anmoder om og som PPT anbefaler. Vi kan forvente klagesaker på tildeling av ressurser til enkeltelver. Skulle slike få medhold vil rammene ikke holde. Vi vil få en svært fattigslig skole som er på grensen til å være faglig forsvarlig kvalitetsmessig.

Jeg vil også advare mot å benytte alternativet med større klasser. Dette både fordi det vil gi et dårlig læringsmiljø i klasse med opp til 32 elever og en lærer og fordi vi ikke har skolebygg som er beregnet på slike grupper. En vil derfor få vansker med å oppfylle normer for areal og luft.

Dersom en ikke ønsker å legge ned skoler kan jeg vanskelig se noe annet alternativ enn å tilføre skolesektoren mer ressurser i størrelsesorden 2-3 mill kr årlig. Forutsetningen for vedtaket er dermed ikke til stede uten en betydelig senking av kvalitet på opplæringen med de usikkerheter dette medfører.

27.08.2003 Kommunestyret

Dokumenter utdelt i møte:

1.        Brev fra Fagforbundet, Levanger datert 27.08.03

2.        Brev fra Kirkevergen i Levanger, datert 26.08.03

Forslag i møte:

Representanten Gunnar Myhr, H fremmet på vegne av DNA, V og H følgende forslag:

Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2004-2007 vedtas med følgende endringer:  

Økonomiplan drift:

2004

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskatt

-3,5

-3

-7

-10

 

Overført boligforetaket

1,1

1,1

1,1

1,1

 

Reduserte inntekter

2,4

1,9

5,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

 

Folkevalgt og administrativ styring

-1

-1,2

-1,5

-1,8

 

Bolig og næring

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

 

Renter

-1

-0,2

-3,9

-4,6

 

Avsetning til driftsmargin

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

Satsene for eiendomsskatt blir  etter dette

3 o/00

2,5 o/00

2 o/00

1 o/00

0 o/00

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV:

Det må utarbeides en plan for omlegging til bruk av bioenergi i offentlige bygg i kommunen. Dette for å nå målsettingene i klimaplanen om mindre utslipp av klimaskadelige gasser.

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV og SP:

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.

Ordfører Thraning, DNA frammet følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet:

Stigebil til 2004 -> 3,0 mill.

Vanntank til 2005 -> 1,0 mill.

Verbalforslag:

Kjøp av stigebil tas med i utredningen om felles brannordning i samkommunen.

Avstemning:

Driftsbudsjett:

Representanten Trøite, SV`s, pkt 1  i tilleggsforslag, avvist med 32 mot 21 stemmer

Representanten Trøite, SV`s, pkt. 2 i tilleggsforslag, vedtatt med 29 mot 24 stemmer

Forslaget fra DNA, H og V vedtatt med 33 mot 20 stemmer som ble avgitt for Formannskapets forslag til innstilling.

Investeringsbudsjett:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, med unntak av Pkt. 4 som ble vedtatt med 30 mot 23 stemmer.

Ordfører Thraning, DNA`s forslag til endring i investeringsbudsjettet vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

KOM-052/03 Vedtak:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas med følgende endringer/tillegg: 

 

Økonomiplan drift:

2004

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskatt

-3,5

-3

-7

-10

 

Overført boligforetaket

1,1

1,1

1,1

1,1

 

Reduserte inntekter

2,4

1,9

5,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

 

Folkevalgt og administrativ styring

-1

-1,2

-1,5

-1,8

 

Bolig og næring

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

 

Renter

-1

-0,2

-3,9

-4,6

 

Avsetning til driftsmargin

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

Satsene for eiendomsskatt blir  etter dette

3 o/00

2,5 o/00

2 o/00

1 o/00

0 o/00

 

Tillegg til investeringsbudsjett: 

Kjøp av stigebil tas med i utredningen om felles brannordning i samkommunen.

De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget. 

 

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.

11.08.2003 Formannskapet

Rådmannens presentasjon av Økonomiplan 2004-07 - oppdatert versjon pr 11. August 2003 (powerpoint)

Forslag i møte:

Representanten Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Tillegg til investeringsbudsjett: Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill 

Representanten Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Nedtrappingsplan eiendomsskatten:

2004          3,0 o/oo

2005          2,5 o/oo

2006          2,0 o/oo

2007          1,0 o/oo

2008          0,0 o/oo

Representanten Myhr (H) fremmet følgende forslag:

De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og KrF:

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget.

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV:

Det må utarbeides en plan for omlegging til bruk av bioenergi i offentlige bygg i kommunen. Dette for å nå målsettingene i klimaplanen om mindre utslipp av klimaskadelige gasser.

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og SP:

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.

Representanten Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

Ordføreren fremmet følgende oversendelsesforslag:

Utredning av gågate i Håkon den godes gate fra torget til Domus starter med sikte på evt. å få dette inn i investeringsbudsjettet ved budsjettbehandlingen for 2004.

Avstemning:

Representanten Heieraas, SP  forslag ble enstemmig vedtatt

Representanten Myhrs , H forslag om eiendomsskatt ble avvist med 10 mot 2 stemmer

Representanten Myhrs, H  forslag om investeringer ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer

Representanten Trøites, SV  forslag om barnehagepriser ble enstemmig vedtatt

Representanten Trøites, SV forslag om bruk av bioenergi ble avvist med 10 mot 2stemmer

Representanten Trøites, SV forslag om barneskoler ble avvist med 6 mot 6 stemmer

Representanten Haugbergs, H forslag ble vedtatt med 10mot 2stemmer

Ordfører Thranings, DNA  oversendelsesforslag ble enstemmig oversendt administrasjonen

Rådmannens forslag med vedtatte endringer vedtatt med 10 mot 2 stemmer

FOR-066/03 Vedtak:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 legges ut til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets møte 27. august med følgende endringer/tillegg:  

Tillegg til investeringsbudsjett: Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget.

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

Oversendelsesforslag:

Utredning av gågate i Håkon den godes gate fra torget til Domus starter med sikte på evt. å få dette inn i investeringsbudsjettet ved budsjettbehandlingen for 2004.

FOR-066/03  INNSTILLING:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas med følgende endringer/tillegg:

Tillegg til investeringsbudsjett: Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget.

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 legges ut til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets møte 27. august  (som word)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas  (som word)

Saksopplysninger:

Formannskapet ga den 28. mai rådmannen i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på utarbeidet disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. Rådmannens foreløpige forslag ble utarbeidet til formannskapets møte 18. juni hvor det ble utdelt og samtidig sendt på en intern høringsrunde.

Det har kommet enkelte innspill i den interne høringsrunden. Dessuten har Stortinget ved sin behandling av Kommuneproposisjonen og Revidert Nasjonalbudsjett gitt noen nye rammebetingelser.

Stortingsflertallet vedtok å be regjeringen øke kommunenes frie inntekter med 1,5 mrd kroner i 2004 i forhold til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen. Det er ikkje helt klart om rammeøkningen bare gjelder kommunene eller om den også skal omfatte fylkeskommunene. KS antar at økningen vil gå til hele kommunalforvaltningen og bruker en andel på 80% av rammen til kommunene, dvs omlag 1,2 mrd kroner.

Stortinget styrket også den foreslåtte toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere og gjorde den om til en overslagsbevilgning. Trolig betyr dette en økning med om lag 250 mill.kr mer enn i opprinnelig forslag. Dette tolkes også som endel av de frie inntektene og må dekkes innen potten på 1,2 mrd. kroner Da står det tilbake 950 mill.kr som disponeres mot skatt og rammetilskudd i 2004.

Den såkalte ”Stolp-modellen” er oppdatert med disse forutsetningene og nye folketall. For Levanger kommune sin del viser beregningene følgende økninger i skatt og rammetilskudd i planperioden:

2004

2005

2006

2007

4,5 mill

4 mill

4 mill

2 mill

De endringen som ellers er foretatt i heftet er mest av redaksjonell art,  men det er også gjort mindre endringer i investeringsbudsjettet og i målformuleringene.

Vurdering:

I Foreløpig forslag opererte vi med en prognose på ca 3  mill i ”underskudd”for 2003. Det er særlig innenfor barnevern, økonomisk sosialhjelp og pleie og omsorg det er for trange rammer i forhold til aktiviteten, mens det heldigvis også er områder som går bedre enn budsjettert. Etter at Stortingen vedtok økt G-regulering har KLP gitt foreløpig varsel om størrelsen på lønns- og G-reguleringen av pensjonspremiene. Det kan se ut som om vi får en økt kostnad på ca 1,5 mill mer enn budsjettert. Ny prognose for 2003 er da en negativt resultat på 4,4 mill. Det betyr i så fall at det vil gjenstå mer i akkumulert underskudd å dekke i 2004. I foreløpig forslag var det ikke funnet rom for å dekke inn fryktede overskridelser i 2003 på 2004-budsjettet, slik at det gjensto 3 mill til dekning i 2005. Jeg foreslår å bruke de økte inntektene til fullstendig dekning av tidligere års underskudd i 2004, dvs 15,9 mill etter de nye anslagene.

Med de samme rammer for øvrig, og med den tempoplan for nedtrapping av eiendomsskatt som formannskapet vedtok den 28.mai får vi da mulighet til å avsette mesteparten av nødvendig driftsmargin i 2005 og kan gjøre skikkelige grep med human- og realkapitalen, samt starte en nedbetaling av gjeld i 2006. Styrking av kvalitet på tjenestene (B-E-tiltak) er det imidlertid ikke funnet  rom for uten gjennom effektiviseringstiltak og omprioriteringer. Det legges opp til følgende profil på bruken av den ufordelte ramma etter at en ferdig med nedbetaling av det bokførte underskuddet:

 

2004

2005

2006

2007

Avsetning til driftsmargin

1,6

16,4

2

2

Avsetning humankapital

 

2,6

2,6

2,6

Avsetning realkapital

 

 

10

10

Nedbetaling av gjeld

 

 

9,4

8,4

Dette viser at det er mulig for Levanger kommune å opprette en sunn økonomi i løpet av økonomiplanperioden. Det kreves imidlertid fortsatt vilje til strenge prioriteringer og hard budsjettstyring. Det forutsettes også en langsiktig nedtrappingsplan av eiendomsskatten, og at en er villig til å bruke eiendomsskattepenger på oppbygging av reserve og til økt satsing på vedlikehold av realkapitalen.

28.05.2003 Formannskapet  

Utdelt i møte:

Brev fra Baklandet Velforening, datert 26.05.03 ble lagt fram i møte som vedlegg til saken  side 2

Forslag i møte:

Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Rådmannen legger til grunn i arbeidet med økonomiplan 2003-07 at eiendomsskatt beholdes uendra i perioden. Ved eventuell endring i regelverket for eiendomsskatt, 
innføres eiendomsskatt i hele kommunen.

Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende oversendelsesforslag:

Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner.

Etter at strek var satt, fremmet representanten Sigvard Gilstad, H flg. Forslag:

I det videre arbeidet ligger Alt. 1 til grunn vedr. eiendomskatten

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for representanten Trøites forslag.

Det ble ikke votert over Gilstads forslag

FOR-056/03 Vedtak:

Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan 2003-2007 basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger.  

OVERSENDELSESFORSLAG:

Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:   (28.05.03)

Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan 2003-2007 basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger.

Vedlegg:

4.   Hefte. Økonomiplan 2004-2007 - Disposisjon og grunnlag PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

St.prp. nr. 66 (kommuneproposisjonen)

Saksopplysninger:

I forbindelse med fastsetting av møteplan for 2003 er det lagt opp til Kommunestyrebehandling av Økonomiplan 27. august, etter at formannskapet legger fram sitt forslag 11. august. Rådmannens forslag til formannskapet må da være klart 5 august, hvilket i praksis tilsier at arbeidet for det meste må sluttføres på denne siden av sommerferien.

Etter at formannskapet i sitt møte 12. mai arbeidet med målformuleringer basert på gruppearbeidene fra økonomiseminaret på Storlien har rådmannen gjort et forsøk på å plassere nye mål inn i styringssystemet. Videre er det arbeidet videre med Swot-analysen fra økonomiseminaret, slik at det nå foreligger et forslag.

I forbindelse med behandling av økonomiplanen 2003-2006 fremmet ordføreren følgende oversendelsesforslag i kommunestyret 18.12.2002:

I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for 2004-2007 anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

·         Infrastruktur

·         Vedlikehold

·         Næringsutvikling

Rådmannen har utarbeidet 3 ulike alternativer for nivå på og strategisk bruk av eiendomsskatten.

Dersom formannskapet slutter seg til det skisserte opplegget vil økonomiplanen 2003-2007 bli utarbeidet etter følgende disposisjon:

 1. Innledning og sammendrag
 1. Utviklingen i kommuneøkonomien – fra St.prp 66
 1. Sammenligningstall KOSTRA
 1. Visjon/mål
 1. SWOT-analysen
 1. Strategiske mål – input til styringskort
 1. Bruken av eiendomsskatten
 1. Funksjonsgrupper/beskrivelse
 1. Tall – Foreløpige rammeberegninger
 1. A-E – tiltak og innfasing av disse
 1. Investeringsbudsjett 2004-2007
 1. Prioriteringer ved økt/redusert ramme (+/--tiltak)

Vurdering:


Det er lagt vekt på å lage en økonomiplanprosess som følger det vedtatte styrings- og dialoghjulet (K-sak 52/2002):

Det som da blir viktig i den fasen vi nå er inne i er at formannskapet gir signaler om mål og retning, så vil administrasjonen legge fram et forslag basert på disse og oppdaterte beregninger.

Rådmannens foreløpige vurderingar inngår i vedlagte hefte.

12.05.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ingen

FOR-047/03 Vedtak:

Formannskapet ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak:

(Besvarelsene fra gruppene renskrives og bearbeides til møtet 28.05.03)

Saken behandles på nytt i møte 28. mai.

07.05.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Saken utsettes til nytt møte mandag 12. mai 2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:   (07.05.03)

Formannskapets ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak:

…………………………
…………………………
………………………….  

Saken behandles på nytt i møte 28. mai.

Vedlegg:

1.        Fylkesmannens brev av 4.4.2003    side 2, 3, 4

2.        Kommunene og norske økonomi 2003-2004” fra KS og Econ, senter for økonomisk analyse. PDF | som word

3.        Gruppebesvarelser fra Økonomiplanseminaret 9.-10. april.    PDF | som word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

K-sak 49/01 (Forny 2001)

K-sak 68/02 (økonomiplan 2003-2006)

Innledninger fra økonomiplanseminaret

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan for 4 år. Det er i Kommunelovens § 44 Stortinget har gitt retningslinjene for Kommunenes økonomiplaner. Lovteksten gjengis i sin helhet:

1.       Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.

2.       Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.

3.       Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

4.       I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.

5.       Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

6.       Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

7.       Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.

8.       Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Formannskapet har et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet, og har dette som en av 3 lovbestemte oppgaver. De to andre er å fremme forslag til årsbudsjett, samt innstille på årsregnskapet.

Levanger kommunestyre vedtok Økonomiplan 2003-2006 i sitt møte 18.12.2002. I forbindelse med vedtaket ba SV sin kommunestyregruppe om lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll. I brev av 4..4.2003 skriver fylkesmannen:

”Økonomiplanen for 2003-2006 er i strid med kommunelovens §44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan.”

Den siste gyldige økonomiplanen for Levanger kommune er derfor den planen som ble vedtatt sammen med Forny 2001 den 19. september 2001.

I forbindelse med Forny 2001 vedtok kommunestyret et nytt styringssystem for Levanger kommune basert på Balansert Målstyring (BMS) og med styringskort som det operative verktøyet. 1. generasjons styringskort fikk disse styringsperspektivene:

Visjon og overordna mål ble hentet fra kommuneplanen og strategidokumentet for omstillingsarbeidet, mens hovedmålene ble utviklet i prosjektet. Den overordna delen av det første styringskortet ser slik ut:

Visjon

Levanger – triveligst i Trøndelag!

Overordna mål

·       En kommune kjent for trivsel og kvalitet

·       Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet

 

·       Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune

·       Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon

Styrings-
perspektiv

Samfunn og brukere

Tjenester

Organisasjon

Økonomi

Hovedmål

S1- Befolkningsvekst

 

T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne

O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere
O2-Gode interne støttefunksjoner
O3-Lavt sjukefravær

Ø1-Økonomisk handlefrihet
Ø2-God budsjettstyring

Det er grunn for formannskapet til å vurdere om dette hierarkiet skal revurderes.

I følge Forny 2001 skal tiltak prioriteres  i følgende rekkefølge:

Prioritet nr 1: Tiltak som bidrag til at Levanger gjenvinner sin økonomiske handlefrihet

Prioritet nr. 2: Tiltak som bidrar til at Levanger får en mer endringsdyktig og effektiv organisasjon

Prioritet nr. 3: Tiltak som bidrar til økt service- og brukerorientering av kommunens tjenester

Prioritet nr. 4: Tiltak som styrker Levangers konkurransekraft som bo-, nærings- og servicesenter

Disse målene/prioriteringene skal nå rulleres. Det er gjennom arbeidet med økonomiplanen disse revurdering av målene skjer.

Vurdering:

Siden Kommunestyret vedtok den siste gyldige økonomiplanen har det skjedd flere ting som påvirker den kommunale økonomien og det handlingsrommet Levanger kommune har. Eksempler på dette er:

I forhold til de økonomiske målene bør følgende status nevnes:

Når det gjelder den økonomiske utvikling for kommunesektoren generelt har vi opplevd en svekkelse over flere år. KS har ved hjelp av konsulentselskapet Econ  fått utarbeidet en økonomisk analyse, ”Kommunene og norsk økonomi 2003-2004”. Denne legges ved som bakgrunnsinformasjon for formannskapets arbeid med økonomiplanen.

Formannskapet inviterte administrasjonen til dialogseminar om økonomiplanarbeidet 9.-10.april. I tillegg til diverse innledninger som følger saken som utrykte vedlegg arbeidet forsamlingen i grupper med 2 sett av oppgaver. Den første dagen ble det foretatt en analyse av status for kommunen innenfor de ulike styringsperspektivene og helhet. Besvarelsene følger som vedlegg.

Andre dag ble det arbeidet med en justering av den overordna målstrukturen. Også disse besvarelsene gjengis som vedlegg.

På møtet med gruppelederne den 29.4 ble opplegg for videre arbeid med økonomiplanen drøftet. Konklusjonen på møtet var at formannskapet setter av tid i sitt møte 7. mai for å bearbeide gruppebesvarelsene og utvikle strategier for økonomiplanperioden 2004-2007.

Rådmannen vil til møte 07.05.03 legge fram en liste over de tiltak for Kvalitetsheving tjenester (B – E tiltak) som fulgte av Forny 2001. I tillegg vil det bli framlagt en mer detaljert liste over ”nye” A-tiltak vurdert ut fra rapporten for 1. kvartal 2003, jfr. egen sak.

Administrasjonen tar så tak i disse strategiene og kommer med en skisse til økonomiplanrammer basert på disse og kommuneproposisjonen som blir framlagt 15. mai og presentert 16. Møtet 28. mai vil da bli det avgjørende møtet hvor formannskapet drøfter tall og konkrete tiltak.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^