Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 64/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

MILJØLEDELSE - MILJØPOLICY OG MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes Arkiv: K00

Arkivsaknr: 2002003737

  Objekt:

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 19.06.02 OST 078/02
Formannskapet 10.09.03 ABH 081/03
Kommunestyret 15.10.03 ABH 064/03

10.09.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

 1. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE og de foreslåtte MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE.
 2. Miljøpolicyen og miljømålene legges til grunn i neste fase ved utarbeidelse av Handlingsprogrammet.

Avstemning:

Enstemmig.   

FOR-081/03 Innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE og de foreslåtte MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE.
 2. Miljøpolicyen og miljømålene legges til grunn i neste fase ved utarbeidelse av Handlingsprogrammet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE og de foreslåtte MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE.
 2. Miljøpolicyen og miljømålene legges til grunn i neste fase ved utarbeidelse av Handlingsprogrammet.

Vedlegg:

 1. RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 – Et kort sammendrag. PDF  |  som word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Formannskapet behandlet i møte 19.06.02, sak nr. 78/02 innføring av miljøledelse i kommunen. Som det går fram av denne saken, er dette en del av et Interreg-prosjekt innenfor rammen av programmet for "Nordens grønne belte". I tillegg til at en del kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag deltar, er både statlige og fylkeskommunale etater samt næringslivsbedrifter med i prosjektet.

Levanger kommune har organisert prosjektet slik:

Levanger kommune har valgt å arbeide ut fra de 4 perspektiver (Samfunn – Tjenester – Organisasjon – Økonomi) i vårt målsystem – Ballansert målstyring. Etter arbeidet i delprosjektgruppene (en for hvert perspektiv) forelå, ble innspillene koordinert i en prosjektgruppe bestående av en prosjektleder og delprosjektlederne samt 2 fagforeningsrepresentanter. Prosjektrådgiver har vært Per Ivar Bergan fra konsulentfirmaet Statskraft-Gøner. Intereg-prosjektet finansierer prosjektrådgiver.

Arbeidet med miljøledelse er lagt opp slik figuren under viser: (Jfr. også sak nr. 78/02)

Følgende mandat er gitt for Fase 1 i prosjektet:

 
 1. Gi oversikt over miljømål i eksisterende planer, dokumenter og vedtak innen ditt fagfelt.
 2. Vurder nye miljøutfordringer innen fagfeltet.
 3. Identifiser sentrale miljøaspekt innenfor ditt felt. (Vår rolle som miljøpåvirkere.)
 4. Ut fra pkt 1,2 og 3, foreslå miljøpolicy (hvordan) og 4 overordna miljømål (hva) for fagfeltet.
 5. Sammenstillinger, vurderinger og forslag samles i en oversiktlig rapport.

Spesielle premisser

Oppgaven gjelder moment som får betydning for den kommunale organisasjonen

Tidsfrist

Rapport leveres før tirsdag den 17.6.2003.

Fase 1 omfatter første boksen i arbeidsopplegget vist i figuren ovenfor. Neste steg vil være utarbeidelse av et handlingsprogram.

I vedlegg 1 har prosjektgruppa avlagt en rapport for fase 1 (et kort sammendrag) med forslag til Miljøpolicy og Miljømål. Dette er behandlet URLG (utvidet rådmannens ledergruppe) som Styringsgruppe. Her ble noen mindre endringer foretatt.

Prosjektet foreslår følgende:

MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE

Levanger kommune skal:

MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE

Lokal agenda 21
Kommunen skal i sin rolle som Lokal Agenda 21 – ansvarlig formulere og forankre lokale og regionale miljømål og aktivt påvirke innbyggerne og næringsliv gjennom direkte tiltak

Cittaslow/miljøkrav
Kommunen forplikter seg til å oppfylle de miljøkrav som stilles til medlemskap i Cittaslow-bevegelsen

Biologisk mangfold
Bruk og utnyttelse av jord og vann skal karakteriseres av en langsiktig husholdning som muliggjør en rik variasjon av naturtyper, biotyper og arter

Utslipp/avfall
Kommunen skal streve etter å minimere negativ innvirkning på omgivelsene i form av utslipp til luft, jord og vann. Kildesortering skal ta sikte på høy gjenvinning

Energibruk
Energibruken skal være effektiv bla. gjennom valg av miljøriktige energikilder, redusert forbruk og aktivt holdningsskapende arbeid

Arealbruk
Sikre god tilgang til friluftsområder og medvirke til at allemannsretten holdes i hevd.

Ansatte
Kommunen skal føre en arbeidsgiverpolitikk som gir motiverte, miljøbevisste og omstillingsdyktige medarbeidere. Miljøaspektet skal inn i arbeidssituasjonen.

Innkjøp
Stille miljøkrav ved kommunale innkjøp/investeringer

Vurdering:

Arbeidet med utarbeidelse av miljøpolicy og miljømål er utarbeidet med deltakelse fra ansatte i organisasjonen og tillitsvalgte. I arbeidet er også erfaringer fra andre kommuner og næringslivet benyttet gjennom deltakelse i konferanser, nettverkssamlinger og egne arrangement med bl.a. deltakelse fra Norske Skog som er en miljøsertifisert bedrift.

Rådmannen støtter fullt opp om den miljøpolicy og de miljømål som er foreslått. Sentralt i miljøpolicyen og miljømålene står også andre prosjekter kommunen har arbeidet med og arbeider med som Lokal Agenda 21 og Cittaslow.

Rådmannen vil ikke i første omgang foreslå at vi søker om miljøsertifisering av kommunen (ISO 14001), men det arbeidet som blir gjort skal ha en kvalitet som tilfredsstiller kravet til miljøsertifisering. Rådmannen anser det vel så viktig at miljøledelse innarbeides i den kommunale organisasjonen bl.a. gjennom bruk av styringskort (ballansert målstyring). Ved å "linke" opp arbeidet mot de 4 perspektivene i vårt styringssystem antar rådmannen at ansvarliggjøring av organisasjonen i forhold til den vedtatte miljøpolicy og de vedtatte miljømål er sikret. Dette vil bli en oppgave i forhold til neste fase i arbeidet – utarbeidelse av handlingsprogram.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^