Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 65/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

NYE BREIDABLIKKTUNET -BETALINGSORDING, HUSLEIE OG GARANTIORDNING

Saksansvarlig: Bjørn Golimo Arkiv: K2-F20 Arkivsaknr: 2003005091
  Objekt:   Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 03.09.03 BMG 031/03
Formannskapet 01.10.03 BMG 088/03
Kommunestyret 15.10.03 BMG 065/03

01.10.2003 Formannskapet

Utdelt i møte:

1.        Uttalelse fra  Samarbeidsutvalgene i Distrikt Nord, datert 23.09.03  side 2

2.        Uttalelse fra Eldres råd, datert 29.09.03

3.        Notat fra rådmannen til Formannskapet, datert 01.10.03  | som PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-088/03 Innstilling:

1.        Følgende tjenester og priser gjøres gjeldende for omsorgsbolig organisert som bofellesskap eller bokollektiv ved Breidablikktunet og 3. etg. ved Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kostabonnement alle måltider og drikke

Kr. 2.250,- pr. mnd

Abonnement på husholdningsprodukter

Kr. 220,- pr. mnd

Abonnement på leie av kluter, små/store frottehåndklær

Kr. 100,- pr. mnd

Abonnement på leie/vask av sengetøy

Kr. 170,- pr. mnd

Tilleggspunkt på listen over egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 2003

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

2. Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap eller bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester fastesettes til kr. 7.000,- pr. mnd.

3. Det etableres en tilskuddsordning som skal sikre at klienter i kommunale omsorgsboliger skal ha minst kr. 4.750 til disposisjon pr. mnd. når boutgifter (husleie/strøm/oppvarming) er betalt. Beløpet reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr. 01.01.2005.

4. Det etableres en låneordning for de som ikke har midler til å betale husleien fram til de får bostøtte. Forskuddet tilbakebetales senest ved avslutning av leieforholdet.

5. De foreliggende retningslinjer for tjenester og betalingsordninger for Breidablikktunet tas til orientering.

6. Vedtaket vurderes å gjelde for hele kommunen, minus pkt. 2 i innstillingen, som vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004. 

03.09.2003 Driftskomité

Forslag i møte:

Representanten Edvard Øfsti, DNA frammet følgende nytt pkt. 6 i innstillingen:

Vedtaket vurderes å gjelde for hele kommunen, minus pkt. 2 i innstillingen, som vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004.

Avstemning:

Rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling pkt. 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme

Rådmannens innstilling pkt. 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt

Nytt forslag til pkt. 6 enstemmig vedtatt.

DK-031/03 Innstilling:

1. Følgende tjenester og priser gjøres gjeldende for omsorgsbolig organisert som bofellesskap eller bokollektiv ved Breidablikktunet og 3. etg. ved Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kostabonnement alle måltider og drikke Kr. 2.250,- pr. måned
Abonnement på husholdningsprodukter Kr. 220,- pr. mnd
Abonnement på leie av kluter, små/store frottehåndklær Kr. 100,- pr. mnd
Abonnement på leie/vask av sengetøy Kr. 170,- pr. mnd

Tilleggspunkt på listen over egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 2003

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

2. Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap eller bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester fastesettes til kr. 7.000,- pr. mnd.

3. Det etableres en tilskuddsordning som skal sikre at klienter i kommunale omsorgsboliger skal ha minst kr. 4.750 til disposisjon pr. mnd. når boutgifter (husleie/strøm/oppvarming) er betalt. Beløpet reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr. 01.01.2005.

4. Det etableres en låneordning for de som ikke har midler til å betale husleien fram til de får bostøtte. Forskuddet tilbakebetales senest ved avslutning av leieforholdet.

5. De foreliggende retningslinjer for tjenester og betalingsordninger for Breidablikktunet tas til orientering.

6. Vedtaket vurderes å gjelde for hele kommunen, minus pkt. 2 i innstillingen, som vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Følgende tjenester og priser gjøres gjeldende for omsorgsbolig organisert som bofellesskap eller bokollektiv ved Breidablikktunet og 3. etg. ved Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kostabonnement alle måltider og drikke

Kr. 2.250,- pr. måned

Abonnement på husholdningsprodukter

Kr.  220,- pr. mnd

Abonnement på leie av kluter, små/store frottehåndklær

Kr. 100,- pr. mnd

Abonnement på leie/vask av sengetøy

Kr. 170,- pr. mnd

Tilleggspunkt på listen over egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 2003

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

2.        Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap eller bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester fastesettes til kr. 7.000,- pr. mnd.

3.        Det etableres en tilskuddsordning som skal sikre at klienter i kommunale omsorgsboliger skal ha minst kr. 4.750  til disposisjon pr. mnd. når boutgifter (husleie/strøm/oppvarming) er betalt. Beløpet reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr. 01.01.2005.

4.        Det etableres en låneordning for de som ikke har midler til å betale husleien fram til de får bostøtte. Forskuddet tilbakebetales senest ved avslutning av leieforholdet.

5.        De foreliggende retningslinjer for tjenester og betalingsordninger for Breidablikktunet tas til orientering.

Vedlegg:

1.        Retningslinjer for tjenester og betalingsordninger ved Breidablikktunet.  PDF  | som word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.        K-sak 66/00 Sykehjemsutbygging i sentrum

Saksopplysninger:

K-sak 66/00  ble det innholdsmessige grunnlaget lagt for valg av løsninger for utbygging og rehabilitering av Breidablikktunet. Det nye Breidablikktunet  ble i K-sak 48/01 vedtatt utbygd med 26 sykehjemsplasser og 39 omsorgsboliger. Senere i planprosessen har antallet omsorgsboliger økt slik at antallet nå er på 40 enheter. Omsorgsboligene er bygd med fellesskapsløsninger i form av bofellesskap og bokollektiv. Bokollektivet er en enhet med  6 leiligheter  hvor målgruppen er personer med mental svikt. I alt er 24 leiligheter bygd som bokollektiv. Bolig som omsorgsarena  både som bofellesskap og bokollektiv kombinerer de rettigheter det medfører å ha egen bolig med den tjenestemessige trygghet du finner ved sykehjem.

I saken ble det også vedtatt at kompensasjonstilskuddet for omsorgsboligene skal benyttes til nye årsverk.

Byggearbeidet på Breidablikktunet er kommet godt i gang. Nybygget med omsorgsboliger vil stå ferdig til jul. Innflytting vil skje i uke 2 og 3 i januar 2004. Deretter vil arbeidet med rehabilitering av den gamle sjukeheimen starte opp med ferdigstillelse i oktober 2004.

Fram til hele anlegget er ferdig, vil 2. etg. i nybygget bli benyttet som sykehjemsenhet med 36 plasser. Dette kan gjøres ved å benytte de fleste av leilighetene som dobbeltrom. 3. etg. vil bli tatt i bruk som omsorgsboliger allerede ved innflytting. Det betyr 8 leiligheter i bofellesskap og 12 leiligheter i 2 bokollektiv for personer med mental svikt.

Det er utarbeidet et informasjonsskriv vedlagt saken som gir en kortfattet informasjon til brukere og pårørende om tjenester og betalingsordninger ved  ”nye Breidablikktunet”. 

Opphold  i sykehjem og egenandeler for hjemmetjenester og varm middagsmat  betales etter satser vedtatt av kommunestyret.   Det nye er å tilby abonnementordning for full kost, utvalgte husholdningsprodukter og tøyvask. I tillegg foreslås det en sats for enkeltporsjoner av tørrmat.

Følgende nye priser  foreslås:

Kostabonnement på frokost, middag, kveldsmat, kaffebrød, drikke

Kr. 2.250,- pr. måned

Abonnement på husholdningsprodukter

Kr.  220,- pr. mnd

Abonnement på leie av kluter, små og store frontehåndklær

Kr. 100,- pr. mnd

Abonnement på leie/vask av sengetøy dynetrekk, laken, putetrekk

Kr. 170,- pr. mnd

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

Abonnementsordningene for kost, husholdningsprodukter og tøyvask gjøres kun gjeldende for omsorgsboliger i bofellesskap og bokollektiv på Breidablikktunet samt ved bokollektivet i 3. etg  på Levanger bo- og aktivitetssenter.  Kostpris for tørrmåltid – frokost og kveldsmat gjøres generelt gjeldende for pleie- og omsorgstjenesten. Abonnementsordningene vil være gjenstand for individuell vurdering og kapasitet

Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap og bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester er beregnet til kr. 7.000,- pr. mnd.

Samarbeidsutvalget er orientert om retningslinjene og har gitt positiv tilbakemelding til den tenkningen som er presentert. Priser var da ikke kalkulert.

Vurdering:

Omsorgsboligene på Breidablikktunet skal i stor grad erstatte langtidsopphold i sykehjem i Distrikt Nord. Det betyr at beboerne vil ha et betydelig bistands- og trygghetsbehov på lik linje med det vi  ser i sykehjem i dag. Mange vil i liten grad selv  kunne ivareta dagliglivets gjøremål. Dette framtvinger nye løsninger på hvordan vi håndterer viktige funksjoner i dagliglivet slik som måltider, innkjøp av renholdsprodukter, håndtering av tøyvask m.m. Hensikten er tilrettelegge hverdagen enklere for beboerne, men også for å rette personalet arbeidstid inn mot de viktige oppgavene som personlig bistand, trygghet og miljøskapende aktiviteter.

Det er en øvre grense for betalingsevnen for personer med minstepensjon eller med svært lav inntekt. Det vil derfor være nødvendig å etablere en sikringsbestemmelse som gjør at økonomiske forhold ikke skal være til hinder for å kunne ta imot et tilbud om omsorgsbolig.

Beboere i omsorgsbolig bør ha ca. 4.500 –  5.000 kroner til disposisjon etter at boutgifter er betalt for å kunne dekke egenbetaling for hjemmetjeneste, kost, husholdningsartikler, leie og vask av håndklær og sengetøy samt helsetjenester og medisiner for sitte igjen med  tilnærmet samme beløp til å dekke andre utgifter som for beboere med langtidsopphold i sykehjem.

Abonnementsprisene bygger på anslag over gjennomsnittlig forbruk for en enpersonshusholdning. Det er også vurdert ut fra tilsvarende ordninger i Hurum kommune. Prisene skal være rimelige, men skal samtidig dekke faktiske kostnader. Prisene reguleres årlig ved budsjettbehandlingen.

Abonnement er vurdert som en god ordning  ved omsorgsboliger godt tilrettelagt for fellesskapsløsninger organisert som bofellesskap eller bokollektiv. Dette er tilfelle ved Breidablikktunet og bokollektivet i 3. etg. på Levanger bo- og aktivitetssenter.  Utvidelse av ordningen til andre boenheter må vurderes etter hvert.

Beregning av levekostnader ved opphold i omsorgsbolig med minstepensjon

 

 Grunnlag

Pr. mnd

Minstepensjon

   101 964

         8 497

Bostøtte,

 

         2 500

Sum inntekter

 

       10 997

Husleie, inkl. lys og varme

 

         7 000

Til livsopphold

 

         3 997

Full kost   - abonnement

 

         2 250

Egenandel hj.tj.

 

           150

Husholdningsartikler

 

           220

Leie og vask av håndklær og sengetøy

 

           270

Sum til andre utg. (lege, medisiner, hårstell, klær, diverse innkjøp m. m)

         1 107

Beregning av oppholdsutgifter i sykeheim med minstepensjon

Minstepensjon

 

     101 964

75% av (G=54.170 – kr. 6.000) =

     36 128

 

85% av inntekt – 54170 =

     40 625

 

Årlig oppholdsbetaling

     76 752

       76 752

Til disposisjon pr. år

 

       25 212

Til disposisjon pr. mnd

 

         2 101

 

Beboere i omsorgsbolig – betaling  til Levanger kommune.

Husleie

         7 000

Full kost   - abonnement

         2 250

Egenandel hj.tj.

           150

Husholdningsartikler

           220

Leie og vask av håndklær og sengetøy

           270

Sum husleie og egenandeler/betaling for tjenester

         9 890

Gjennomsnittlig oppholdsbetaling for langtidsopphold ved    Breidablikktunet juli 2003

7 000

For langtidsopphold kan krav om vederlag først gjøres gjeldende etter en måned. Det betyr en frimåned før betaling gjøres gjeldende. Ved leieforhold i omsorgsbolig gjøres betalingen gjeldende fra innflytting.

Merinntekt pr. år tjenesteprod./husleie i omsorgsbolig i fht. langtidsopphold (9890-6361)x12x40

1 387 200

Maks beregnet utgifter til garantiording ved nye BBT (4750 - 3 997) x12x40

     361 440

Norm livsopphold i sosialtjenesten - er for enslige kr. 4.200 pr. mnd.

Begrepet livsopphold defineres av slik av sosialtjenesten i Levanger kommune :

Livsopphold skal dekke nødvendig mat, husholdning og toalettartikler, klær, hårklipp, ordinære legekonsultasjoner og ordinær tannlegebehandling, medisiner, brilleinnfatning, fritidsaktiviteter, reiseutgifter i fritiden, samvær med barn, TV-lisens, telefon, avis, evt. andre forbruksutgifter. Supplering av møbler/inventar og rep. av utstyr inngår også i livsoppholdet.

Alternative løsninger til den foreslåtte garantiordningen kan være:

Administrasjonen anser en garantiording som den beste løsningen. Det vil kunne gi en forenklet saksbehandling og foretas i sammenheng med vedtak om tildeling av omsorgsbolig. En unngår det som mange kan oppleve som en belastning i sin alderdom å være avhengig av sosialhjelp til å dekke nødvendige utgifter til pleie- og omsorg. Erfaringsvis vil de fleste beboere vil ha god nok økonomi til å klare kostnadene med husleie, egenandeler på tjenester og andre nødvendige utgifter. En generell reduksjon av husleiesats og priser innebærer en generell subsidiering av samtlige beboere og vil medføre et inntektstap for kommunen.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^