Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 68/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REGULERINGSPLAN VESKE

Saksansvarlig: Karl Eidsvik Arkiv:  GNR-013-002, K2-L12

Arkivsaknr: 2003002791

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 02.07.03 KEI

084/03

Plan- og utviklingskomité 08.10.03 KEI

116/03

Kommunestyret 15.10.03 KEI 068/03

08.10.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-116/03 Innstilling:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Vedlegg:

09. Uttalelser  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

10. Utskrift av Stjør- og Verdal sorenskriveris pantebok nr. 136 folio 212, dokument tgl. 12/07- 58.

Saksopplysninger:

Iht. planutvalgets vedtak i møte 02.07.2003 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn.

Uttalelser med merknad:

Nr.          Fra                                                       Dato                       Kommentar                         

02.           Nord- Trøndelag fylkeskommune    29.08.2003             Diverse. Fraråding.

05.           Statens Vegvesen, Region Midt      18.09.2003             Diverse.

Uttalelser uten merknad:

01.           Landbruk, Levanger kommune         05.08.2003             0                            

03.           Fylkesmannen i Nord- Trøndelag    02.09.2003             0

04.           Nord- Trøndelag E- verk                    03.09.2003             0

06.           Sametinget                                           19.09.2003             0 

Vurdering:

Uttalelse nr. 02: Nord- Trøndelag fylkeskommune.

I uttalelsen sies det bl.a.:

”Mht. videre utbygging på Nesset bør det skje en avklaring gjennom en revisjon av kommunedelplanen for Nesset.

Ved å slippe løs en bitvis utbygging vil en skape uheldig presedens for lignende saker i området.

Dersom en gjennom en kommuneplanprosess velger å gå inn for utvidelse med flere tomter i området, bør det utarbeides reguleringsplan for hele boligområdet ved Rognhaug, slik at en i tillegg til areal til boligformål får sikret tilfredsstillende trafikkareal/ atkomst og tilstrekkelig leikeareal/ friareal som en slik boligklynge krever.”

Uttalelsen konkluderer med: ”Ut ifra ovenstående hensyn vil vi sterkt frarå det foreliggende forslag til reguleringsplan for Veske.”

Kommentar:

Fylkeskommunen har ikke innsigelse til planforslaget, men ”vil sterkt frarå det”.

Uttalelse nr. 05: Statens Vegvesen, Region Midt.                                     

I uttalelsen sies det bl.a.:

”Vi hadde sett det som en fordel om en rullering av kommunedelplanen hadde fanget opp slike tiltak, slik at rekken av mindre utbyggingsplaner kunne bli vurdert i et mer helhetlig perspektiv…..

Vi vil oppfordre Levanger kommune til å igangsette en slik rullering når ønsket om nye tiltak nå synes så sterkt.”

Om atkomst sies det bl.a.:

”Vi vil anbefale en løsning med innregulering av vegen til felles avkjørsel/ trafikkområde, heller enn privatrettslige avtaler.”

Kommentar:

Oppfordringen mht. rullering av kommunedelplanen tas til underretning.

Anbefalingen mht. atkomst etterkommes ikke, da tiltakshaver har lagt fram dokumentasjon mht. vegrett fram til fylkesvegen (vedlegg 10).

Generell kommentar:

Av de innkomne uttalelsene er det bare flg. som har merknader til planforslaget:

Nr. 02 og nr. 05.

I uttalelse 09.05.2003 fra landbruksenheten i Levanger heter det:

”Vurdering:

Landbrukssjefen godkjente fradeling av dette arealet 15.02.1999 (delegert sak 1075/ 99).   Landbruksenheten har med dette vedtaket frigitt arealet.                                       

Vedtak:

Landbrukssjefen har ingen merknader til saken.”

Ingen av Fylkesmannens avdelinger har merknader til planforslaget, heller ikke Landbruksavdelingen. Statens Vegvesen går ikke imot forslaget.

Vi er langt på vei enig i skepsisen til forslaget som kommer fram i Fylkeskommunens uttalelse. Dersom en veier denne uttalelsen opp mot uttalelsene fra landbruksenheten i Levanger, Fylkesmannens landbruksavdeling og Statens Vegvesen, mener vi likevel at planforslaget må kunne tilrås godkjent.

I plan- og utviklingskomiteens vedtak av 02.07.2003 heter det:

”Dersom vegatkomster skal løses ved privatrettslige avtaler, må det dokumenteres at slike avtaler er inngått seinest innen planen vedtas av kommunestyret.”

Tiltakshaver har lagt fram dokumentasjon mht. vegrett fram til fylkesvegen (vedlegg10). Dette sikrer nødvendig vegatkomst til de to tomtene.

02.07.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-084/03 Vedtak:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser,

justeres iht. forslag i saksframlegget. Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.  

Dersom vegatkomster skal løses ved privatrettslige avtaler, må det dokumenteres at slike avtaler er inngått seinest innen planen vedtas av kommunestyret.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser, justeres iht. forslag i saksframlegget. Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Dersom vegatkomster skal løses ved privatrettslige avtaler, må det dokumenteres at slike avtaler er inngått seinest innen planen vedtas av kommunestyret.

Vedlegg:

01.     Oversiktskart 1: 50.000.

02.     Planbeskrivelse.

03.     Reguleringskart, 1: 1.000.

04.     Reguleringsbestemmelser side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

     05. Uttalelse fra landbruksenheten (09.05.2003).

     06. Brev cc.cc.cccc fra fylkeskommunen.

     07. Uttalelse 05.06.2003 fra barnerepresentanten.

     08. Sakspapir PUK 107/ 02.

Saksopplysninger:

I sak PUK 107/ 02 ble det gjort flg. vedtak:

”Under forutsetning av at det utarbeides reguleringsplan godkjennes søknad fra Jon Magne Wesche om fradeling av to boligtomter til sammen inntil 2 da fra eiendommen Veske østre nordre, gnr. 13 bnr. 2 i Levanger kommune.”

På vegne av grunneier Jon Magne Wesche har NT Consult utarbeidet reguleringsplan for det aktuelle området.

30.04.2003 sendte vi over planforslaget til:

Brev fra fylkeskommunen (vedlegg 06):

I telefon 28.05.2003 uttaler arkeolog Eirik Solheim ved Fylkeskommunen at det ikke er gjort funn som hindrer gjennomføring av reguleringsforslaget. Brev om dette vil bli lagt ved planen/ referert til i planmaterialet som sendes ut på offentlig ettersyn.

I uttalelse fra landbruksenheten (vedlegg 05) heter det bl.a.:

”Vurdering: Landbrukssjefen godkjente fradeling av dette arealet 15.02.1999 (delegert sak 1075/ 99). Landbruksenheten har med dette vedtaket frigitt arealet.

Vedtak: Landbrukssjefen har ingen merknader til saken.”

Uttalelse fra barnerepresentanten (vedlegg 07):

”Barnerepresentanten har ingen merknader til reguleringsplan Veske.

Vurdering:

Atkomst:

Av planmaterialet går det ikke fram tydelig nok hvordan atkomst skal skje. Forholdet er ikke spesifisert i planbeskrivelse eller bestemmelser. I planbeskrivelsen heter det: ”Atkomst til boligområdet blir fra nord langs veg til bestående bebyggelse på Rognhaugen”. På kartet er symbolene for atkomst til de to tomtene vist fra den nevnte (private) vegen. Dette forutsetter at det foreligger avtale med eierne om bruk av denne private vegen også for de to nye tomtene.

En annen måte å gå fram på er ta med i reguleringsområdet vegen nordover helt fram til fylkesvegen. Vegen kan da reguleres enten som spesialområde privat veg eller som felles trafikkområde/ avkjørsel. I sistnevnte tilfelle må det angis i bestemmelsene hvilke eiendommer vegen er felles for. (En av de nevnte løsningene for atkomst må velges.)

Privatrettslige avtaler er ikke del av en reguleringsplan, men er ofte nødvendig for å få planen gjennomført. Arbeidet med slike avtaler må starte tidligst mulig, slik at de kan foreligge ferdig innen planen skal vedtas. Erfaringsmessig kan en ellers støte på store problem ved gjennomføring av planen.

Generell kommentar:

Landbruksenheten har godkjent fradeling av arealet 15.02.1999, og har med dette vedtaket frigitt arealet. Landbrukssjefen har ingen merknader til saken (vedlegg 05).

Reguleringskartet og -bestemmelsene inneholder noen mangler og punkter som er enten overflødige, uklare eller ulovlige. (Listet opp nedenfor.) Det foreslås at punktene rettes opp før planen legges ut til offentlig ettersyn.

For øvrig virker det som om terrenget ligger godt til rette for å innpasse de to boligtomtene.

Tomtene vil også gli inn som en naturlig del av et eksisterende boligområde.

Forslag, kartet:

(Dersom en ikke satser på å inngå avtaler vedr. avkjørsler fra den eksisterende private vegen:)

Vegen fra tomtene fram til fylkesvegen reguleres enten som spesialområde privat veg eller som felles trafikkområde/ avkjørsel.

I tegnforklaringen må det angis om symbolet for planlagt bebyggelse skal oppfattes som absolutt eller som retningsgivende/ illustrasjon. (Bestemmelsenes 2.1.1, siste setning, tyder på at symbolet er ment å være retningsgivende/ illustrasjon.)

Forslag, bestemmelsene:

(Dersom en ikke satser på avtaler vedr. avkjørsler fra den eksisterende private vegen, og dersom vegen fra tomtene fram til fylkesvegen reguleres som felles trafikkområde/avkjørsel:)         Det må angis i bestemmelsene hvilke eiendommer den regulerte vegen er felles for.

2.1.1: Betegnelsen ”bygningsrådet” erstattes av ”planutvalget”.

2.1.2: Utgår.

2.3:    Utgår.

3.1.1: Utgår.

3.1.3: Tillegg: Maks. høyder for garasjer (For eksempel maks. tillatt mønehøyde 4, 5 m over golv, og for eksempel maks. gesimshøyde 2, 5 m over ferdig planert terreng.)

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^