Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 69/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

SØKNAD OM GODKJENNING AV LEVANGER VANNVERK

Saksansvarlig: Johannes Bremer Arkiv:  K2-M12, NR-541.1.12

Arkivsaknr: 2003002766

  Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 08.10.03 JBR

118/03

Kommunestyret 15.10.03 JBR 069/03

08.10.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til innstilling:

Levanger vannverk godkjennes som omsøkt i søknad av 27.06.03.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling fremmet i møte enstemmig tiltrådt.

PUK-118/03 Innstilling:

Levanger vannverk godkjennes som omsøkt i søknad av 27.06.03.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Søknad datert 27.06.03,  om godkjenning av Levanger vannverk vedtas.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.        Søknad datert 27.06.03, om godkjenning av Levanger vannverk

2.        Uttalelse fra Næringsmiddeltilsynet fra Sør- Innherred  side 2, 3

3.        Uttalelse fra Kommunehelsetjenesten  side 2, 3

Saksopplysninger:

Innledning.

Det er mottatt søknad om godkjenning av Levanger vannverk. Målsettingen for vannverket er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til abonnentene sine. Etter at Lello renseanlegg ble satt i drift i 2001 viser kontroll og prøver at denne målsettingen innfris. Dokumentasjonene i søknaden bedømmes til å være tilstrekkelige for å kunne vurdere endelig godkjenning i h.h.t drikkevannsforskriftene av 04.12.2001. Søknaden gjelder både godkjenning av tiltak for å oppnå forskriftsmessig vannkvalitet  samt godkjenning av selve vannverket. Etter forskriftene så kan ikke vannverket godkjennes før det er dokumentert stabil og god vannkvalitet etter en driftsperiode på minimum ett år.

Om vannverket, noen nøkkelopplysninger.

Hovedkilde ( Hoklingen/ Movatnet ):

Vannbehandlingsanlegget på Lello ble satt i drift i 2001. Dokumentasjoner tyder på at det har fungert bra. Det har vært noen små problemer med driften, blant annet i forhold til å oppnå dimensjonert kapasitet.

Noen tekniske data:

Vannbehandling:                Kloring, membranfiltrering og alkalisering ( Krav om 2 hygieniske barierer er dekket)

Transportsystem:                Asbest/ sementrør, jern/ stålrør, PVC- rør og pumpestasjoner

Høydebasseng:                   6 stk.

Abonnenter:                         13200 stk

Off. institusjoner:                 Sykehus, skoler, eldreinstitusjoner.

Klausuleringer:                    Klausuler godkjent av Folkehelsen.

Beredskapsplan:                  Utarbeidet i 2000, bør revideres

Risikoanalyse:                     Liten risiko for uønskede hendelser

Driftsplan:                             Foreligger

Internkontroll:                      Foreligger

Reservekilde ( Gåssjøen / Nedre Langfylltjern ):

Noen tekniske data:

Vannbehandling:                 Kloring

Klausuleringer:                    Ingen

Beredskapsplan:                  Bør utarbeides

Risikoanalyse:                     Ikke utført

Igangkjøring:                       Prosedyre for igangkjøring er utarbeidet

Dokumentasjon og vurderingsgrunnlag

Det foreligger søknad fra Levanger vannverk  oversendt den 26.06.03. Søknaden er utformet på grunnlag av standard mal med en rekke vedlegg.

Det er avholdt befaring på anlegget med gjennomgang av prosedyrer.

Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred  og kommunehelsetjenesten har uttalt seg om søknaden.

Godkjenningsmyndighet.

Godkjenningsmyndigheten i henhold til drikkevannsforskriftene er tillagt kommunestyret.

Begrunnelsen for å tillegge kommunen godkjenningsmyndighet for tiltak på vannverk ligger i bl.a. å vurdere tiltaket som del av samfunnsmessige helhetsløsninger, både med hensyn til dekningsområde og sikring av høgverdig vannkvalitet for kommunens innbyggere.

Forhold til hovedplan.

De samfunnsmessige helhetsløsningene når det gjelder vannforsyning søkes ivaretatt gjennom kommunens vedtatte hovedplan for vannforsyning (kommunestyrevedtak sak 9/96 av 01.02.1996). Planen er ikke oppdatert. Av søknaden fremgår det at Levanger vannverk er utbygd  i samsvar med intensjonene i hovedplanen.

Hovedkilde, reservekilde og kilde for nødvannsforsyning.

Gjeldende forskrift skiller ikke mellom krav til hovedkilde og eventuelle reservekilder, idet kravet til reservekilde normalt er det samme som for hovedkilde. Kravene til nødvannsforsyning er noe lavere, men anlegget bør kunne tas i bruk i løpet av få timer og med nødvendige hygieniske tiltak.

Søknad om godkjenning av vannverket omfatter både hovedkilden ( Hoklingen / Movatnet ) og nødvannsforsyning ( Gåssjøen / Nedre langfylltjern ).

Vurdering:

Vannkilde. 

Hovedkilde: Hoklingen / Movatnet

Det foreligger klausuler for nedbørsfeltet. Disse er godkjent av Folkehelsen. Råvannskvaliteten blir jevnlig kontrollert og bedømmes til å være tilfredsstillende.

Nødvannskilde:  Gåssjøen / Nedre Langfylltjern

Her er det ikke innført noen form for klausuler i nedbørsfeltet. Ut fra de rådende forholdene bedømmes råvannet til å ha tilfredsstillende kvalitet men har noe høyt fargetall i perioder.

Vannbehandling.

Hovedkilde: Hoklingen / Movatnet

Oppfølging og prøvetaking av vannkvaliteten i prøveperioden viser at vannrenseanlegget leverer vann med god kvalitet. Anlegget har 2 hygieniske barrierer.

Renseanleget på Lello har vært i drift siden 2001 og med unntak av noen små uregelmessigheter like etter oppstart leverer renseanlegget vann med god kvalitet. Renseanlegget har jevnlig ettersyn av operatør som blant annet tar  regelmesige vannprøver. Disse viser at anlegget fungerer som forutsatt noe som også er bekreftet av Næringsmiddeltilsynet i Sør- Innherred. 

Nødvannskilde:  Gåssjøen / Nedre Langfylltjern

I høydebassenget ved Masteråsen er det tilrettelagt for kloring. Det er satt opp prosedyrer for igangkjøring og innstilling av anlegget. Det forventes at det etter kort driftstid kan leveres vann med akseptabel kvalitet. Av søknaden fremgår det at kravet om 2 hygieniske barrierer ikke er tilfredsstilt.

Drift av vannverket.

Planer for drift og internkontroll er vedlagt søknaden. Driftsplanen beskriver rutiner for kontroll av vannkvalitet, tilsyn i vanntilsigsområdet, kontroll av tekniske installasjoner i renseanlegget, pumpestasjoner, høydebasseng, kloringsanlegg og ledningsnettet. Plan for internkontroll beskriver system for å sikre at vannverket tilfredsstiller krav i lover og forskrifter.

Det er konstatert at den daglige driften er i samsvar med planer for drift og internkontroll. Driftsoperatørene har god kunnskap i de oppsatte rutinene. Driften av vannverket bedømmes som god.  

Oppsummering.

Den fremlagte dokumentasjon for drift av vannverket, vedlikehold og produksjonsrutiner  gir et godt grunnlag for å forsyne abonnentene med godt vann. Det er viktig at vannverket drives etter disse rutinene.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^