Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 70/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad Arkiv: K2-L12

Arkivsaknr: 2003000891

  Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Guri Skjesol, SP

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 30.04.03 HMR

053/03

Plan- og utviklingskomité 08.10.03 HMR

119/03

Kommunestyret 15.10.03 HMR 070/03

08.10.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-119/03 Innstilling:

Plankartet revideres. Byggeområde for naust tas inn i tegnforklaringen.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hopla hyttefelt med reviderte bestemmelser datert 19.09.03 vedtas (PBL §27.2).

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Plankartet revideres. Byggeområde for naust tas inn i tegnforklaringen.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hopla hyttefelt med reviderte bestemmelser datert 19.09.03 vedtas (PBL §27.2).

Vedlegg:

1.        Oversiktskart

2.        Reguleringskart

3.        Bestemmelser  side 2

4.        Planbeskrivelse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5.        Uttalelse fra barnerepresentanten                                                   datert 04.02.03.

6.        Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ arkeolog        datert 26.03.03.

7.        Uttalelse fra Skogbrukssjefen                                                           datert 28.02.03.

8.        Uttalelse fra Fylkesmannen                                                                datert 30.06.03.

9.        Uttalelse fra Fylkeskommunen                                                           datert 16.06.03.

10.     Uttalelse fra NTE                                                                                  datert 30.06.03.

11.     Uttalelse fra Enhet for kultur                                                               datert 02.07.03.

12.     Uttalelse fra Telenor                                                                             datert 02.04.03.

Saksopplysninger:

I samsvar med planutvalgets vedtak 30.04.2003 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser:

Nr.            Fra                                  Dato                     Kommentar

01            Fylkesmannen             30.06.03                   Diverse

02            Fylkeskommunen        16.06.03/ 26.03.03   Diverse

03            NTE                                30.06.03                   Diverse

04            Enhet for kultur             02.07.03                  Ingen merknader

05            Telenor                            02.04.03                 Ingen merknader

Uttalelse nr. 01: Fylkesmannen

Ingen merknader til plasseringen av de 5 tomtene og til den foreslåtte utvidelsen av naustområde. Fraråder molo med tradisjonell utforming (steinmolo). I byggeområdene for naust må det fastsettes u-grad/max størrelse på bygg og antall. Bestemmelsenes   pkt. 3.1, 4 og 5 bør tas ut. Det bør ryddes opp i den noe forvirring ulike angivelser av tall foran og etter paragraftegnet.

Uttalelse nr. 02: Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Viser til den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven. Ellers ingen merknader.

Uttalelse nr. 03: NTE

Det må konfereres om minsteavstand til høgspentlinje.

Vurdering:

Vi mener den foreslåtte moloen på 10x 20 meter kan aksepteres.

Reguleringsbestemmelsene er endret i henhold til uttalelsen fra Fylkesmannen. Det er langet mer detaljerte bestemmelser for naustområdet. Reguleringsplankartet må endres slik at byggeområde for naust tas inn i tegnforklaringen.

Tiltakshaver orienteres om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven.

Tiltakshaver orienteres om minsteavstand fra ytre fase for høgspentlinje til nærmeste bygningsdel er 6 meter.

30.04.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-053/03 Vedtak:

Reguleringsplan for Hopla med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsplan for Hopla med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1.

Vedlegg:

1.        Oversiktskart.

2.        Reguleringskart.

3.        Bestemmelser.  side 2

4.        Planbeskrivelse.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5.        Uttalelse fra barnerepresentanten, datert 04.02.03.

6.        Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ arkeolog, datert 26.03.03.

7.        Uttalelse fra Skogbrukssjefen, datert 28.02.03.

Saksopplysninger:

Skogeierforeninga Nord har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Hopla.

Området omfattes i dag av strandplan fra 1978. Hyttene 37, 38, 41, 42 og 43 foreslås flyttet i forhold til eksisterende strandplan.

Planen foreslår også å utvide eksisterende naustområde fra småbåthavna og vestover mot Hestehagen. Her er også innregulert en molo.

Adkomsten til feltet skjer via eksisterende veg. Parkering skjer på den enkelte tomt.

Planen er oversendt barnerepresentanten, Landbrukssjefen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ arkeolog for forhåndsuttalelse. Ingen har merknader til planforslaget.  

Vurdering:

Det er foretatt befaring på stedet. Flyttingen av fritidsboligene medfører at de får en bedre beliggenhet. Sørligste del av hyttetomtene ligger 80-90 meter fra sjøen. Mellom hyttene og sjøen er det svært bratt (ufremkommelig), høydeforskjellen mellom hyttene og sjøen er mellom 65 og 80 meter.

Reguleringsbestemmelsene åpner for inntil 100m2 bruksareal inkl. uthus.

Det er også innregulert et område for naust og molo ved sjøen. Naust og molo er plassert vest for eksisterende naustrekke, ved flo sjø er det vanskelig fremkommelig nedenfor eksisterende steinmur (se bilde nedenfor).

Sak REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD - klikk for større foto

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^