Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03 - sak 72/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - KULTURREFORM, PLAN OG ØKONOMI

Saksansvarlig: Odd Håpnes Arkiv: K1-223, K2-C00 Arkivsaknr: 2002007384
  Objekt:   Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 19.03.03 OHP 009/03
Driftskomité 08.10.03 OHP 034/03
Kommunestyret 15.10.03 OHP 072/03

08.10.2003 Driftskomité

Forslag i møte:

Representanten Arne Solem, SP fremmet følgende forslag:

Idrett er ikke tatt med i utredningen. Saken returneres rådmannen. Utredningsutvalget reorganiseres og idretten inviteres til å delta i utvalget.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

DK-034/03 Innstilling:

1.        Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken i Levanger-  ”Kultursekken” vedtas.

2.        Det forutsettes at tiltakene beskrevet i planen søkes innbakt i framtidige budsjett.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken i Levanger-  ”Kultursekken” vedtas.

2.        Det forutsettes at tiltakene beskrevet i planen søkes innbakt i framtidige budsjett.

Vedlegg:

1.   Den kommunale planen  ”Kultursekken”  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.   Sak 09/03 i Driftskomiteen

3.   Stortingsmelding 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken

Saksopplysninger:

Den kulturelle skolesekken ble innført som et nasjonalt tiltak  i 2001 og er en omfattende kulturreform i skolen i et samarbeid mellom kultur og skole. Den kulturelle skolesekken (DKS) forutsetter et nært faglig samarbeid mellom skole- og kultursektor og er nasjonalt et samarbeid mellom Kultur og kirkedepartementet (KKD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)

Overordna mål for DKS  er:

·         Å medvirke til at alle elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud

·         Å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag

·         Å medvirke til å utvikle en helhetlig integrering av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Satsingen er forankret i Stortingsmelding 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekken, i Læreplanen for grunnskolen (L-97) og i Stortingsmelding 38 (2003) Kulturmeldingen.

Bakgrunnen for satsingen er en forståelse for at kunst og kultur har stor betydning for barns helhetlige utvikling, både som bidrag til kunnskap, i forhold til opplevelse, trivsel og helse.

Den kulturelle skolesekken dekker store deler av kulturfeltet: Sang og musikk, bilde og arkitektur, film; scenekunst, litteratur og bibliotek, museum, kulturarv og kulturminne.

Statlig økonomisk opptrappingplan.

Den kulturelle skolesekken finansieres via omfordeling av spillemidlene og den økonomiske opptrappingsplanen ser slik ut:

2001

2002

2003

2004

2005

12 mill

12 mill

*)  36 mill/60 mill

120 mill

160 mill

*) Kr 36 mill er fordelt til fylkeskommune. Resten av beløpet er prosjektmidler som fordeles av Norsk Kultruråd i samarbeid med andre statlige kulturinstanser.

 

Nord-Trøndelag fylke  har mottatt følgende beløp:

2001

2002

2003

2004

2005

250.000.-

250.000.-

1.349.000.-

  

  

Disse midlene har for 2001 og 2002 gått til  fordeling til kommuner/skoler  som deltar i ordninga Fra høsten 2003 er det meningen at det fylkeskommunale tilskuddet skal deles mellom  tilskudd til en fylkeskommunal turnetjeneste og tilskudd til kommuner.

På nasjonalt nivå er sekretariatet for DKS lagt til Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM)

På fylkeskommunalt nivå er det etablert ei styringsgruppe der både fylkeskultursjef og Utdanningsdirektøren deltar. Høsten 2002 ble det utarbeidd en fylkeskommunal plan for DKS. I dette arbeidet deltok representanter fra fylket, Statens Utdanningskontor, Høgskolen I N-Trøndelag (Musikkseksjonen) samt kultursjef i Namsos og Levanger kommune.

I Levanger kommune ble satsingen igangsatt høsten 2001. 3 pilotskoler, Skogn ungdomsskole, Nesheim og Levanger skole deltok i utviklingsarbeidet i et samarbeid mellom skoleansvarlig og kulturenheten (musikk- og kulturskolen og allmennkultur). Kommunen mottok kr 50.000.- til forsøksvirksomhet i skolene. Dette var statsmidler fordelt via fylkeskommunen. For skoleråret 2002-2003 mottok 7 skoler tilskudd på kr 45.000.-til tiltak.

For 2004 søkes DKS å bli en del av virksomhet for alle grunnskoler i Levanger.

Kommunal plan

Det er gitt klare signaler både fra statlig og fylkeskommunalt hold om at for å motta statsmidler innenfor reformen, kreves en godkjent kommunal plan.

Statsmidlene tilføres kommunene gjennom en todeling:

·         Et direkte tilskudd via fylkeskommunen til de kommunene som deltar i DKS. (kr 50.000.- for 2003)

·         Deltakelse i en subsidiert fylkespakke der teater, musikk, dans, litteratur, kulturminne/museum inngår.

Samordning mellom fylkesnivået og de enkelte skolene skjer via en kommunal koordinator, en funksjon som i Levanger legges til skoleansvarlig i samarbeid med kulturenheten.

Levanger startet planarbeidet høsten 2002 i et samarbeid mellom skole og kultur. I plangruppen deltok representanter fra Levanger Bibliotek, Levanger Museum, Skogn ungdomsskole, Nesheim skole,  Levanger skole, musikk- og kulturskolerektor, skoleansvarlig og kultursjef. Sekretær for plangruppen var Astrid  Saure som har stått for hovedarbeidet med planen.

Det er etablert en styringsgruppe bestående av Hans Jakob Krabseth, Oddbjørn Hagen og Odd Håpnes.  Det ble gjennomført en åpen høring i april 2003.

I planens forord står det:

Vi har tro på at … kunstopplevelser gjennom praktisk arbeid vil utvikle fantasi og kreativitet for framtiden” Videre står det ”Vi tror at kunnskap om og kjennskap til vår lokale kulturhistorie vil styrke den oppvoksende generasjons identitet og følelse av tilhørighet

Planen omfatter tiltak på alle årstrinn fra 1.-10 klasse. Noen tiltak er obligatoriske og finansieres helt ut gjennom ordningen. For andre, valgfrie tiltak gis det støtte til busstransport.

Egenandelen til hver skole er å administrere ordningen ved egen skole. Dette skjer f.eks ved å oppnevne en kulturkontakt eller teamleder som blir bindeledd mellom Kultursekken på skolen og kommunens koordinator.

Økonomi

Den kulturelle skolesekken i kommunen finaniseres gjennom et statlig tilskudd- (kr 50.000.- for 2003), deltakelse i den subsidierte fylkespakken samt en egenandel.

Deltakelse i den fylkeskommunale turnepakken koste kr 70.- pr elev. Fordi Levanger kommune ikke er med i Rikskonsertordningen, kan vi heller ikke benytte oss atv musikktilbudene i fylkespakken. Dermed betaler vi kr 70.- minus kr 18.- er kr 52.- pr elev.

Det må presiseres at Levanger har søkt om opptak i Rikskonsertordningen igjen og at vi står på venteliste.

Budsjett 2004

Utgifter:

1. Skoleskyss:                                                                    65.000.-

2. Kjøp av fylkespakke kr 528.- * 2600 elever              135.000.-

3. Kjøp av kulturtjenester, kunstnere, prosjekt m.v   125.000.-

4. Kompetanseheving                                                       50.000.-

Sum utgifter                                                                   375.000.-

Inntekter

Tilskudd fra statsmidler via fylket                                 50.000.-

Egenandel kommunen                                                    325.000.-

Sum inntekter                                                               375.000.-

Vurdering:

Gjennom L-97 er det slått fast at eleven i grunnskolen skal ha mulighet til å møte både lokal, nasjonal og internasjonal kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken vil bidra til å realisere denne målsettingen.

Som nasjonalt satsingsområde er det naturlig at Levanger følger opp de statlige føringene med tilhørende ressurstildeling.

Den kommunale planen ”Kultursekken” vil bli et nødvendig redskap for gjennomføringen av denne reformen i Levanger og vil bidra til å synliggjøre kommunens ambisjoner og praktiske tiltak.

Det legges inn økonomiske midler i budsjettet for 2004 til gjennomføring av planen.

Planen innpasses i ”Pedagisk plattform” for grunnskolen og i den kommende kulturplanen for Levanger.

19.03.2003 Driftskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

DK-009/03 Vedtak:

Driftskomiteen tar saken til orientering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Driftskomiteen tar saken til orientering.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt utviklingstiltak for mer kunst og kultur i skolen.

Ordningen  skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere får tilgang til, gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Det legges vekt på bredde i kulturtilbudet: dans, musikk, teater, litteratur, kulturvern, kulturhistorie, arkitektur, bilde og skulptur m.v

Den kulturelle skolesekken skal forankres i L97 (Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen) og er et samarbeidstiltak mellom Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Det skal tilstrebes et likeverdig samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer.  Utformingen av Den kulturelle skolesekken må i første rekke skje lokalt, i den enkelte kommune.

Økonomi og ressurstildeling Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt satsingsområde med oppstart i 2001 og med en økonomisk opptrappingplan over flere år (fra tippemidlene)

Den økonomiske opptrappingplanen ser slik ut:

2001

2002

2003

2004

2005

12 mill

12 mill

*)  36 mill/60 mill

120 mill

160 mill

*) Kr 36 mill er fordelt til fylkeskommunene 14.2 2003. Hvordan det resterende beløpet skal fordeles er foreløpig uklart.

Fordeling til N-Trøndelag fylke er gjennomført slik;

2001

2002

2003

2004

2005

250.000.-

250.000.-

1.349.000.-

 

 

Disse midlene har for 2001 og 2002 gått til  fordeling til kommuner/skoler  som deltar i ordninga Fra høsten 2003 er det meningen at det fylkeskommunale tilskuddet skal deles mellom  tilskudd til en fylkeskommunal turnetjeneste og tilskudd til kommuner.

I 2001 mottok Levanger kommune kr 50.000.- i tilskudd,  i 2002  kr 45.000.-.   Levanger kommune har 3 pilotskoler som mottok det tildelte  tilskuddet i 2001.(Skogn u.skole, Nesheim og Levanger skole)  For skoleåret 2002/2003 blir midlene fordelt mellom 6 skoler i kommunen. Det legges opp til at alle skolene i kommunen skal omfattes at satsinga.

Det er laget en fylkeskommunal plan for den kulturelle skolesekken, i samarbeid mellom KS, Utdanningsdirektøren og fylkets kulturetat. De kommuner som  skal delta i Den kulturelle skolesekken må ha en kommunal plan. De kommuner som skal inngå i den kulturelle skolesekken forplikter seg til å delta i den fylkeskommunale ”turnepakken” som skal bygges opp i løpet av 2003/2004. I tillegg vil det inngå kommunale opplegg og opplegg knyttet til den enkelte skole.

Kommunal plan i Levanger. Dette arbeidet er organisert som et prosjekt med følgende styringsgruppe: Hans Jakob Krabset, Odd Håpnes, Oddbjørn Hagen.

Prosjektgruppen  består av Astrid Saure, prosjektleder og prosjektdeltakere fra Levanger Museum, Levanger Bibliotek, Levanger skole, Nesheim skole og Skogn u,.skole. I praksis deltar også styringsgruppen  i utviklingen av planen. Planen skal sendes ut på høring 1. april og det planlegges politisk  behandling i løpet av juni 2003.                                                                                          

Vurdering:

Gjennom L-97 er det slått fast at elevene i grunnskolen i Levanger kommune skal ha sjansen til å møte både lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Dette skal skje gjennom opplæring og egenaktivitet, arena for unge utøvere, møte med kultur og utøver på et høgt nivå og møte med ”kulturarven”.                                                                                                                                    

Den kulturelle skolesekken vil bidra til å styrke gjennomføringa av L-97.

Som nasjonalt satsingsområde er det viktig at Levanger kommune følger opp statlige føringar med tilhørende ressurstildeling. Det vil bli tilført midler til kommunene samtidig som kommunene må forplikte seg på en egenandel- utregnet pr. elev i grunnskolen.  Dette beløpet vil bli tatt inn i saksframlegget ved politisk behandling av planen.

Det lokale arbeidet med utgangspunkt i L97 er det viktigste grunnlaget for Den kulturelle skolesekken. Skole  og kulturenehten samarbeider om tilrettelegging og utforming av innholdet. Samarbeid med skoler og  med lag og foreninger ivaretas på en god måte gjennom prosjektgruppas sammensetning og gjennom møter med alle lærerråd ved skolene i Levanger. I tillegg sendes dokumentet ut på høring før sluttbehandling.

Planen for den kulturelle skolesekken vil får god forankring i det kommunale plansystemet. Satsinga vil  inngå  som del av den faglig plattform for skolene i Levanger. Planen vil bli en del  av den kommende kulturplanen for Levanger (oppstart vår 2003)

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^