Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 26.11.03 - sak 80/03
<< sakliste

<< | >> | vedtak

BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM

Saksansvarlig: Idar Lundemo Arkiv: K1- Arkivsaknr: 2003007176
  Objekt:   Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 19.11.03 IPL 036/03
Kommunestyret 26.11.03 IPL 080/03

19.11.2003 Driftskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

DK-036/03 Innstilling:

1.        I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet.

2.        Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen.

3.        Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet.

2.        Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen.

3.     Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering.

Vedlegg:

1.        Kartutsnitt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det er en gammel tradisjon å markere begivenheter på forskjellige måter. I de fleste tilfeller skjer det innenfor en ramme som ikke gjør skade på annen eiendom. Men så har vi noen som ønsker mer bruk av effekter i forbindelse med markering av åremålsdag, bryllup, flytte fra eller til landet eller annen form for markering gjennom bruk av pyroteknisk vare. I tilegg til dette er det en utstrakt bruk av alle former for pyroteknisk vare ved markering av overgang til nytt år. Denne markeringen skjer ikke bare ved overgang til nytt år men har lett for å strekke seg til 2 – 3 dager både før og etter nyttårsaften.

I forbindelse med bruk av ovennevnte vare stilles det strenge krav til den som skal avfyre dette. Sentrale krav er alder, aktsomhet for at det ikke oppsår skade på omgivelsene, påvirket av stimulerende stoffer etc.

Ved overgang til nytt år har en inntrykk av at alle skal feire dette gjennom bruk av pyroteknisk vare. Her er faren for at det skal oppstå personskade og skade på eiendom overhengende stor. I mange tilfeller er det her kun tilfeldigheter som gjør at skadeomfanget ikke blir større.

Det å bruke pyroteknisk vare i Levanger sentrum er i seg selv en farefull handling.

Hvert år oppstår det personskade og brann som resulterer i store økonomiske uttellinger. I tillegg til dette er det mange, spesielt eldre, som er redd nyttårsaften for at brann skal oppstå på grunn av oppskyting av raketter og annen form for pyroteknisk vare.

Vurdering:

I en rekke byer og tettsteder i landet er det forbud i bruk av pyroteknisk vare. Dette kan gjelde hele byen/tettsted eller deler av denne. Disse forbudene har medvirket til at en har skjermet områder for skadepåføring.

I forskrift om politivedtekt for Levanger kommune av 05.05.1998 er det vedtatt følgende i § 5.2.:

” På ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbud å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.”

Dette er en begrensning i bruk av pyroteknisk vare som ikke alltid blir respektert av befolkningen og spesielt ikke ved nyttårsfeiring.

Under aksjonen ” kontroll av gammel trehusbebyggelse i Levanger sentrum”, et samarbeidsprosjekt mellom teknisk saksbehandling og brannvesenet, ble det avdekket en rekke alvorlige branntekniske mangler. Et branntilløp her vil kunne få katastrofale følger.

Det er ingen som ønsker at vi skal oppleve det somme som skjedde i Trondheim sentrum den 07. desember 2002.

For å gjøre Levanger sentrum best mulig trygg for ytre påvirkning gjennom bruk av pyrotekniske effekter, må det her legges ned totalforbud i bruk av dette på permanent basis.

Den geografiske begrensningen av forbudet bør gjelde i vest fra sykehuset, i sør og øst Levangerelva og i nord Levangersundet. Innenfor dette område ligger hovedtyngden av den verneverdige bygningsmassen som er så viktig å bevare.

Imidlertid bør det i dette forbudte område være en begrenset plass hvor pyroteknisk vare kan detoneres. Det vil her være naturlig å legge denne plassen til område helt ute på odden nord for  Innherred vaskeri med utskyting ut over sjøen.

Denne plassen skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering.

Rådmannen vil derfor foreslå følgende:

1.        Det nedlegges totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet.

2.        Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytingsretning utover sjøen.

3.        Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^