Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.01.04 - sak 2/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

OPPNEVNING AV LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND – DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL Å FORETA SUPPLERINGSVALG

Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv:  K1-033, K3-&15 Arkivsaknr: 2004000164
  Objekt:    Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 22.01.04 RJR 005/04
Kommunestyret 28.01.04 FCH 002/04

22.01.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ligningsnemnda, Medlemmer:

Ligningsnemnda, varamedlemmer:

Overligningsnemnd, medlemmer:

Overligningsnemnd, varamedlemmer:

Avstemning:

Forslag i møte til medlemmer/varamedlemmer til ligningsnemnd enstemmig vedtatt.

Forslag i møte til medlemmer/varamedlemmer til overligningsnemnd enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 enstemmig vedatt.

FOR-005/04 Innstilling:

1. Forslag på medlemmer fra Levanger til  likningsnemnd for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

Ligningsnemnda, Medlemmer:

Ligningsnemnda, varamedlemmer:

2. Forslag på medlemmer fra Levanger  til overlikningsnemnd  for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

Overligningsnemnd, medlemmer:

Overligningsnemnd, varamedlemmer:

3. Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet. 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Forslag på medlemmer fra Levanger til  likningsnemnd for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:  

    ----------------------- 

    -----------------------

    -----------------------

2. Forslag på medlemmer fra Levanger  til overlikningsnemnd for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

    ----------------------

    ----------------------

    ----------------------

3. Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet.  

Vedlegg:

1.        Kopi av brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til kommunene i Nord-Trøndelag av den 07.01.2004

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre fattet den 26.11.2003 i sak nr. 083/03 slikt vedtak når det gjelder valg til likningsnemnd og overlikningsnemnd:

LIKNINGSNEMND
Jostein Wibe, leder
Inger Marie Haugan
Erna Nergård
Terje Lund
Morten Breivik
Varamedlemmer:
1. Erling Eriksen
2. Olav Grenne
3. Anne Grete Sand
4. Kjell Nyenget
5. Vigdis Skårdal

OVERLIKNINGSNEMND
Eystein Sundal
Irene Haugskott
Rigmor Aglen Grande
Bjarne Berre
Varamedlemmer:
1. Elise Berre
2. Olav Wanderås
3. Atle Sjaastad
4. Irene Løvtangen
 

Endringer i likningsloven ble vedtatt 12.12.03. Endringene innebærer bl.a. at det fra 01.01.04 skal være en likningsnemnd og en overlikningsnemnd for hvert likningskontor. Videre at fylkestinget skal ha myndighet til å oppnevne medlemmer til de lokale nemndene, men at fylkestinget må velge blant de kandidater som foreslås av kommunestyrene. De tidligere oppnevnte likningsnemndene/overlikningsnemndene vil som en følge av lovendringen ikke være vedtaksføre etter 01.01.2004.  

Hver nemnd skal bestå av leder og 4 medlemmer. Kommunestyret skal fremme forslag på minst 2 kandidater til hver nemnd i henhold til virksomhetens organisering i regionen.

Vurdering:

Rådmannen tar endringene i likningsloven til etterretning og foreslår at kommunestyret fremmer forslag på 3 medlemmer til henholdsvis likningsnemnd og overlikningsnemnd relatert til regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger.

I valgperioden 2000 – 2003 hadde formannskapet myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder. Av praktiske årsaker foreslås at formannskapet også får denne fullmakt i inneværende valgperiode.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^