Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.01.04 - sak 3/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

AS LEVANGER TOMTESELSKAP - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  KJØNSTADMARKA BOLIGFELT

Saksansvarlig: Knut Langdal Arkiv: K1-256 Arkivsaknr: 2004000428
  Objekt:   Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 22.01.04 KLA 007/04
Kommunestyret 28.01.04 KLA 003/04

22.01.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-007/04 Innstilling:

1.        Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 7.000.000,- som AS Levanger Tomteselskap tar opp til Kjønstadmarka Boligfelt.

2.        Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 7.000.000,- kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 7.700.000,-

3.        Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år, med tillegg av inntil 2 år

4.        Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 7.000.000,- som AS Levanger Tomteselskap tar opp til Kjønstadmarka Boligfelt.

2.        Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 7.000.000,- kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 7.700.000,-

3.        Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år, med tillegg av inntil 2 år

4.        Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning.

Vedlegg:

1.        Søknad datert 20.01.2004 fra AS Levanger tomteselskap  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.        Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier.

Saksopplysninger:

Levanger kommune har mottatt søknad om kommunal garanti fra AS Levanger tomteselskap på kr. 7.000.000,-. Beløpet skal finansiere grunnkjøp inkl. omkostninger og regulering av Kjønstadmarka boligfelt

Tomteselskapets kredittinstitusjon krever kommunal garanti for dette lånet.

Kommunens adgang til å stille garanti er regulert i forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. Formålet her ligger innenfor de formål forskriften tillater.

Vurdering:

Da lån med kommunal garanti gir en gunstigere rente enn lån uten garanti vil rentedifferanser i denne sammenheng utgjøre vesentlige kostnader for feltet.

Det antas ikke å være vesentlig risiko med garantien.

Med det som bakgrunn vil rådmannen tilrå en positiv innstilling.

Saken skal til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning, så lenge kommunen har akkumulert underskudd.
<< sakliste
| vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^