Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.05.04 - sak 24/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2003

Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv:  K1- Arkivsaknr: 2004002589
  Objekt:    Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 29.04.04 MHA 049/04
Kommunestyret 12.05.04 MHA 024/04

29.04.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 28.04.04, sak 018/04.
Kontrollutvalgets uttalelse av 28.04.09

Orienteringer i møte:

Rådmannen orienterte.

Forslag i møte:

Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.       Formannskapet ber rådmannen legge frem ei evaluering av Distrikt Nord, m.h.t. resultatenhetens størrelse, overforbruk og sykefravær.

2.       Formannskapet ber rådmannen om ei vurdering av ressursbruken innen barnevern sett i forhold til ressursbruken i sammenlignbare kommuner.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Skårdals forslag til vedtak pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.

FOR-049/04 INNSTILLING:

1.        Levanger kommunes årsregnskap for 2003 fastsettes med et netto driftsresultat på kr 6.406.275,28 og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0 etter interne finanstransaksjoner.

2.        Rådmannens årsrapport for 2003 tas til orientering.

FOR-049/04 VEDTAK:

1.        Formannskapet ber rådmannen legge frem ei evaluering av Distrikt Nord, m.h.t. resultatenhetens størrelse, overforbruk og sykefravær.

2.        Formannskapet ber rådmannen om ei vurdering av ressursbruken innen barnevern sett i forhold til ressursbruken i sammenlignbare kommuner.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Levanger kommunes årsregnskap for 2003 fastsettes med et netto driftsresultat på kr 6.406.275,28 og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr 0 etter interne finanstransaksjoner.

2.        Rådmannens årsrapport for 2003 tas til orientering.

Vedlegg:

1.        Levanger kommunes årsregnskap for 2003  PDF (0,8 MB)

2.        Årsrapport 2003 for Levanger kommune  PDF (0,6 MB)

3.        Revisjonsberetning til Levanger kommunes årsregnskap datert 22. april 2004

4.        Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kontrollutvalgets sak 018/04.

Saksopplysninger:

Med dette legges fram til behandling Levanger kommunes årsrapport og årsregnskap for 2003 sammen med revisjonsberetning for 2003.

Årsrapport og årsregnskap er vedlagt. Rådmannens kommentarer og analyser framgår av årsrapporten.

Kontrollutvalget skal behandle saken i møte 28.04.04 og avgi sin uttalelse (deles ut på møtet).

Det er formannskapet som skal innstille overfor kommunestyret, men kontrollutvalget skal avgi uttalelse.

Revisjonens saksframlegg til Kontrollutvalget gjengis i det følgende:

Saksopplysninger (til kontrollutvalgets møte 28.04.04):

Om kommunens årsregnskap

Levanger kommunes årsregnskap er avlagt 15.03.2004 av fagleder regnskap, som er regnskapsansvarlig i kommunen, og rådmannen.. Regnskapet ble mottatt av revisjonen 25. mars 2004.

Levanger kommunes årsregnskap for 2003 viser et netto driftsresultat på kr 6.406.275, og et regnskapsmessig resultat etter interne finanstransaksjoner  på kr 0

Eiendomsskatt -  dom i tingretten

I mars 2004 falt dom i Stjør- og Verdal tingrett i sak om eiendomsskatt. Dommen medfører at kommunen i 2004 må betalt tilbake et beløp på mellom 1 og 2 mill kr av eiendomsskatt som er inntektsført i 2003. Det er ikke foretatt avsetning i årsregnskapet for 2003 for å møte denne tilbakebetalingen. Kommunestyret må vedta hvordan resultatet av denne dommen skal dekkes inn i 2004.

Pensjonsutgifter

Fra og med regnskapsåret 2002 ble prinsippet for føring av pensjonsutgifter i kommuneregnskapene endret. Dette skjedde ved vedtak av ny § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Tidligere ble betalt pensjonspremie belastet kommunenes driftsregnskap, dette i samsvar med kommunelovens prinsipp om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal være ført i årsregnskapet. Ifølge nye bestemmelser i forskriften er det netto pensjonskostnad som skal belastes regnskapet. Differansen mellom betalt pensjonspremie og den pensjonskostnad som er belastet regnskapet i samsvar med de nye bestemmelsene utgjør ca kr 7,2 mill kr. Uten endret regnskapsprinsipp ville kommunens fått et negativt netto driftsresultat på 0,8 mill kr.

Gjeldene regler om føring av pensjonsutgifter medfører at differansen mellom betalt pensjonspremier og beregnet netto pensjonskostnader (premieavvik) er inntektsført i driftsregnskapet og som kortsiktige fordringer i balansen. Disse utgjør pr 31.12.03 ca 16,4 mill kr. Den reelle verdien på disse fordringene er usikker.

Da dette er en konsekvens av § 13 i forskrift om årsregnskap, har revisor også i 2003 valgt å omtale dette kun som en presisering i revisjonsberetningen..

Sammenligninger – nøkkeltall

Som tidligere år har revisjonen innhentet informasjon fra andre, sammenlignbare kommuner i Nord-Trøndelag, og utarbeidet en oversikt over noen nøkkeltall for årene 1998 – 2003.

Skattedekningsgrad

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Verdal

39,3%

40,7%

34,4%

36,7%

37,3%

38,4%

Stjørdal

38,9%

40,3%

38,5%

41,8%

42,0%

42,0%

Levanger

36,2%

37,3%

35,7%

34,2%

36,6%

37,9%

Namsos

33,2%

32,5%

29,0%

32,1%

31,1%

32,0%

Steinkjer

29,3%

28,1%

26,6%

28,9%

33,9%

35,5%

Skattedekningsgraden viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene.

Tabellen viser en økning i skattedekningsgraden for alle kommunene.

Resultatgrad

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Verdal

7,7%

8,3%

5,7%

8,7%

13,2%

9,5%

Stjørdal

5,9%

6,7%

4,4%

6,7%

5,0%

4,2%

Levanger

2,5%

4,9%

5,5%

8,1%

7,7%

8,6%

Namsos

6,7%

10,2%

6,1%

8,2%

6,5%

9,2%

Steinkjer

6,1%

8,5%

5,9%

5,7%

7,5%

8,1%

Resultatgrad er kommunens brutto driftsresultat (brutto driftsresultat er her korrigert for motpost avskrivninger) beregnet i prosent av samlede driftsinntekter ekskl. renter. Resultatgraden viser kommunens evne til å dekke sine utgifter ut over de ordinære driftsutgiftene.

For Levangerl kommune viser resultatgraden en bedring fra 2002.

Rente- og avdragsgrad

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Verdal

95,2%

108,4%

128,6%

126,5%

80,2%

94,3%

Stjørdal

116,4%

88,3%

123,5%

92,0%

109,0%

118,0%

Levanger

288,0%

118,6%

112,1%

80,8%

69,7%

88,9%

Namsos

93,4%

70,6%

80,0%

93,3%

136,7%

110,1%

Steinkjer

90,0%

78,4%

106,7%

123,8%

109,9%

85,6%

Rente- og avdragsgrad viser hvor stor andel av brutto driftsresultat som går med til å dekke netto kapitalutgifter. (Brutto driftsresultat er her korrigert for motpost avskrivninger.)

Et tall høyere enn 100 her vil normalt medføre et regnskapsmessig underskudd. Tabellen viser for Levangers vedkommende at en større del av brutto driftsresultat går med til å dekke renter og avdrag.

Om kommunens årsrapport

Årsrapport 2003 for Levanger kommune er utarbeidet etter samme mal som for 2002. Rapporten inneholder rådmannens tilbakemelding på styringskort, hovedtall fra regnskapet, noen KOSTRA-tall samt en kort redegjørelse fra hver enkelt resultatenhet. Nytt krav for 2003 er en redegjørelse i årsrapporten om likestilling, jf kommunelovens § 48 nr 5. Denne redegjørelsen er tatt inn på side 15 og 16 i årsrapporten.

Revisjonens utførelse

Revisjonsarbeidet er utført i samsvar med utarbeidet og godkjent revisjonsplan. Kontrollutvalget har fått jevnlig rapport om framdriften og status for revisjonsarbeidet.

Revisjonen gjennomførte også i 2003 møte med økonomisjefer og sentrale regnskapsmedarbeidere i kommunene i distriktet for å fokusere på nye bestemmelser, herunder en gjennomgang av de nye reglene for momskompensasjon, samt drøfte felles problemstillinger.

Vurdering (til kontrollutvalgets møte 28.04.04) :

Levanger kommunes regnskap viser et netto driftsresultat på 6 406 275. Uten de nye reglene om føring av pensjonsutgifter ville kommunen fått et netto negativt driftsresultat på ca 0,8 mill kr. Pensjonsutgiftene har i sin helhet belastet kommunens likviditet i 2003. Regnskapet for 2003 inkluderer inntekter fra eiendomsskatt på mellom 1 – 2 mill kr som kommunen, etter dom i tingretten i mars 2004, må betalt tilbake i 2004.

Kommunen har i 2003 hatt større aktivitetsnivå enn budsjettert, og kommunen har ikke klart å dekke inn mer enn 500 000 kr av akkumulert underskudd mot budsjettert inndekking på 10 mill kr. Akkumulert underskudd pr 31.12.03 utgjør kr 18 397 660. Samtidig har kommunen en negativ likviditetsreserve på ca 58 mill kr og ingen frie midler til drift på fond. Likviditetsmessig er kommunen avhengig av ubrukte lånemidler. Kommunen står fortsatt ovenfor store utfordringer for å klare å dekke inn akkumulert underskudd og skape nødvendig handlingsfrihet. Vi viser til rådmannens redegjørelse i årsrapporten under innledning.

Etter revisors vurdering gir årsrapporten nødvendig informasjon om driften i året.

Revisjonen har ingen vesentlige merknader til det avlagte årsregnskapet. Revisjonsberetningen til kommunens årsregnskap er avgitt med presisering for tilbakebetaling av eiendomsskatt i hh til dom fra mars 2004 samt virkningen av reglene om pensjonsutgifter.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^