Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.05.04 - sak 42/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

BRUKSPLAN LEVANGER STADION

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes Arkiv: K2-D11

Arkivsaknr: 2003006486

  Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 21.04.04 ABH

054/04

Formannskapet 29.04.04 ABH 057/04
Kommunestyret 12.05.04 ABH 042/04

29.04.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Parkeringsplassene mot Halsanveien og Grøns gate planlegges slik at det kan påbygges til parkeringshus i 2 etasjer.

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Velodromen blir på 333m og doseringene blir på 27 grader. Langsidene blir på 10 grader. Banens bredde blir det samme som den gamle på 4,05. Banen bygges med betongdekke innenfor det totale budsjett. Det øvrige brukes til skøyteflate. Indre diameter blir på maks 62 m. for å sikre plass til gang/vei mot Tommen Gram. Bygges innenfor kostnadsramme på 1,4 mill. inkl. vanlig drenering.

Avstemning:

Meinhardts utsettelsesforslag avvist med 5 mot 4 stemmer.

PUK’s innstilling enstemmig tiltrådt.

Meinhardts forslag avvist med 7 mot 1 stemme.

Skårdals tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

FOR-057/04 INNSTILLING:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides. Parkeringsplassene mot Halsanveien og Grøns gate planlegges slik at det kan påbygges til parkeringshus i 2 etasjer.

3.        Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Inge Johansen, FRP:
På bakgrunn av årsmøtevedtak i IL Sverres hovedlag om velodrom på 333m i betong, samt behandling i sykkelavdelingen og sportslig utvalg fremmes følgende oversendelsesforslag:

Velodromen blir på 333m og doseringene blir på 27 grader. Langsidene blir på 10 grader.

Banens bredde blir det samme som den gamle på 4,05.

Banen bygges med betongdekke innenfor det totale budsjett. Det øvrige brukes til skøyteflate.

Avstemning:

Johansens oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-054/04 INNSTILLING:

1.    Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.     Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides.

3.     Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

PUK-054/04 VEDTAK:

Oversendelsesforslag:

Velodromen blir på 333m og doseringene blir på 27 grader. Langsidene blir på 10 grader.

Banens bredde blir det samme som den gamle på 4,05.

Banen bygges med betongdekke innenfor det totale budsjett. Det øvrige brukes til skøyteflate.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides.

3.        Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

Vedlegg:

1.        2 skisser/bruksplaner datert 21.04.04 i M = 1 : 1.000 som viser mulig bruk av Levanger stadion på sommer og vinter.  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

-          Brev av  16.3.2004 fra Tommen Gram Folie AS vedr. Kommentarer til artikkel i Levanger avisa 16.03.2004.                    

Saksopplysninger:

BAKGRUNN

IL Sverre og Levanger Kommune har i en lengre periode arbeidet med planer for utbygging/rehabilitering av Levanger stadion i forbindelse med framføring av Bakkegata. Det er her inngått diverse avtaler om erstatning og bruk av erstatningen mellom IL Sverre, Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune. Det er inngått egen avtale om flytting av tennisanlegget til Moan. Gjennom dette er det regulerte arealet til parkeringsplass ervervet.

IL Sverre har i tillegg søkt om tippemidler til ombygging av sykkelbanen og rehabilitering av stadionanlegget. Det er her søkt om en 400 meters bane, alt. 333 meters bane. Alternativet med en 333 meters bane er under prosjektering og kostnadsberegning.

BRUKSPLAN

Plan, byggesak, oppmåling og miljø i samkommunen har tegnet opp en bruksplan for bruk av stadion på vinteren og en for sommeren. Om vinteren legger en opp til islegging av hele arealet innenfor den nye sykkelvelodromen. Planen viser hvordan isflaten kan utnyttes til ishockey, isflate uten utstyr og en bane mot sykkelbanen/velodromen. En del av arealet må også avsettes til snøopplag. For å kunne islegge flaten må det legges til rette for tilgang til vann og muligheten til både å lukke og åpne sluk.

Bruksplanen for sommeren viser at arealet i tillegg til sykling kan brukes til forskjellige ballidretter. Byskolen har søkt om oppsetting av ballbinge på området. Ballbingen kan benyttes til flere idretter/aktiviteter. Det er også mulig å se for seg bruken av de andre arealer til forskjellige aktiviteter. I tillegg viser planen at det er plass til flere mindre ballfelt på arealet.

Arealet avsatt til sykkelbane/velodrom er regulert til offentlig friområde/idrettsanlegg. Arealet avsatt til parkering ved Halsanvegen/Bakkegata er regulert til trafikkformål/parkering. Omregulering er her ikke nødvendig.

Planen viser en gang- og sykkelveg fra St. Olavs gate fram til Håkon den godes gate. På strekningen fra parkeringsplass forbi Tommen Grams bygningen er bredden på gang- og sykkelvegen utvidet slik at den kan benyttes til frakt av råstoff til planlagte siloer. I tillegg er deler av regulert parkeringsplass nærmest bygningen til Tommen Gram, foreslått til mulig utvidelse av fabrikken. Dette arealet benyttes også av fabrikken i dag. Innregulering av gang- og sykkelvegen og utvidelse av tomt for Tommen Gram må reguleres inn (reguleringsendring). Ved at sykkelbanen/velodromen er redusert til 333 meter, gir dette plass til en parkeringsplass ved Grønns gate. Samtidig gis en del av bebyggelsen i Kirkegata samt klubbhuset mulighet for adkomst fra parkeringsplassen. Dette gjør at den vanskelige adkomsten til stadion fra Kirkegata kan stenges som hovedadkomst. Disse endringene krever også omregulering.

KOMMENTARER TIL PLANEN

Tommen Gram har kommet med et brev hvor de ønsker utvidelse mot innregulert p-plass (tidl. tennisbane) og utvidelse av sitt areal mot stadion. Se vedlegg 1. I tillegg har noen beboerne i Halsanvegen protestert mot p-plassen ved Halsanvegen. Det er her foreslått at en 250 meters sykkelvelodrom legges på dette arealet og parallelt med Bakkegata og på tvers av planlagt gang- og sykkelveg. Brev med alternativ plan ble framlagt for PUK i møte 17.3.2004 i forbindelse med orienteringer om planene. Klagen på p-plassen er behandlet som egen sak i PUK på samme møte, sak 031/04.

Vurdering:

STADION SOM ELEMENT I BYUTVIKLINGEN

Levanger stadion er et svært viktig aktivitetsområde for innbyggerne i Levanger. Dette viser den aktivitet som i vinter har vært på den islagte banen. I tillegg fungerer stadion også som et aktivitetsområde for byskolen. En utbygging/rehabiliterig av stadion er et svært viktig element i Cittaslow-konseptet. 

Anlegget har behov for en skikkelig rehabilitering slik at det kan framstå som den perle det egentlig er for Levanger sentrum. Dette gjaldt også før byggingen av Bakkegata. I Cittaslow-arbeidet er det også pekt på hvor viktig stadion er for Levanger by. Med gang- og sykkelvegen fra St. Olavs gate fram til Håkon den godes gate sammen med planlagt utbygging av Håkon den godes gate til gågate/miljøgate, etableres det en viktig åre for de myke trafikanter fra sykehusområdet fram til sentrum. Med bruk av beplantning kan dette bli et svært attraktivt ”grøntdrag” inn mot parkområdet i sentrum.

I en av delrapportene i Cittaslow er den viste parkeringsplassen i enden av Håkon den godes gate (ved Grønns gate) foreslått. Rådmannen støtter dette forslaget. Med sin plassering ved ovennevnte ”grøntdrag” vil dette sannsynligvis bli en attraktiv parkeringsplass. Rådmannen vil ikke anbefale at en i første omgang bygger denne i 2. plan. Forholdene ligger terrengmessig til rette for dette, men framtidas parkeringsbehov må avgjøre om dette skal vurderes.

BRUKSPLANEN

De viste bruksplanene viser at dette er mulig med en rekke aktiviteter både på sommer og vinter. Siste vinter viste hvor viktig og attraktiv den islagte flaten er for Levangers innbyggere. I bruksplan for vinteren er det lagt opp til at ishockey kan utøves uten at dette kommer i konflikt verken med muligheten for lengdeløp eller for mindre barns lek på isen ved bruk av isflaten. Anlegget muliggjør derfor et tilbud til innbyggere i alle aldersgrupper og med forskjellig interesse.

På sommeren vil også andre aktiviteter enn de som er vist på planen kunne utøves. Bare innenfor en ballbinge kan både handball, fotball og for eksempel landhockey kunne utøves. Planene om ballbinge er kommet etter initiativ fra byskolen. Etter rådmannens vurdering vil et slikt anlegg i tillegg til andre aktiviteter som kan utøves på stadion, være et svært viktig supplement til skolens utearealer og som et anlegg for kroppsøving. I tillegg kommer bruk av sykkelbanen/velodromen både til fri bruk og organisert bruk gjennom IL Sverre.

Bruk av sykkelbane/velodrom samtidig med annen aktivitet, kan reise behov for at banen beskyttes mot f.eks.baller.

FESTEAVTALE OG AVTALE OM DRIFTING

Med den brede bruken av stadion disse planene legger opp til (organisert, uorganisert, skolebruk etc.), bør det inngås en avtale mellom IL Sverre og kommunen om hvordan anlegget skal kunne driftes. Med bakgrunn i at anlegget er beskåret p.g.a. Bakkegata og bruk av tippemidler ved bygging av sykkelbane/velodrom og rehabilitering av stadion, vil det også nødvendig med en ny festekontrakt mellom idrettslaget og kommunen.

KOMMENTARER TIL INNKOMNE UTTALELSER

Bruksplanen er ikke lagt ut til offentlig ettersyn da dette ikke er noen plan i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Nødvendig utarbeidelse av planer med de krav til planprosess vil selvsagt bli foretatt.

Rådmannen vil imidlertid på det sterkeste fraråde en endring av planene som både innspillet fra Tommen Gram og beboerne i Halsanvegen har kommet med. Dette vil ødelegge muligheten for å etablere ”grøntdraget”/gang- og sykkelvegen fra St. Olavs gate inn til sentrum. De planer Tommen Gram har vil også forringe stadionområdet og de aktiviteter som i dag utøves og som de nye planene gir muligheter for. Rådmannen er også litt overrasket over det innspill som er kommet fra Tommen Gram ut fra de samtaler som har vært. I disse samtale ble den bruksplanens løsning skissert ovenfor ledelsen. Disse ble her svært godt mottatt.

BEHOV FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Følgende endringer krever endring av gjeldende reguleringsplaner:

·         Gang- og sykkelveg/adkomstveg til råstoffsiloer.

·         Adkomst til bebyggelse opp mot Kirkegata og klubbhus.

·         Utvidelse av tomten til Tommen Gram inn på regulert p-plass.

·         P-plass mot Grønns gate.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^