Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.05.04 - sak 44/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

VURDERING AV DRIFTSKOMITEENS ROLLE OG MYNDIGHET I FRAMTIDA

Saksansvarlig: Ingvar Rolstad Arkiv:  K1

Arkivsaknr: 2004002009

  Objekt: 

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 01.04.04 IRO 044/04
Driftskomité 21.04.04 IRO 026/04
Formannskapet 29.04.04 IRO 054/04
Kommunestyret 12.05.04 IRO 044/04

29.04.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 3 i innstillingen strykes.

Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK, og en representant fra formannskapet som gis dette oppdraget.

Avstemning:

Haraldsens endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Skårdals tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Driftskomiteens innstilling med endringer enstemmig tiltrådt.

FOR-054/04 INNSTILLING:

1.        Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK, og en representant fra formannskapet som gis dette oppdraget.

2.        Resultatenhetenes styringskort framlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

21.04.2004 Driftskomité

Forslag i møte:

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:

1.       Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK som gis dette oppdraget.

2.       Resultatenhetenes styringskort framlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

3.       Følgende endringer gjennomføres:

a) Alkoholloven av 02.0p6.89 nr. 27: Overføres fra FOR til DK

b) Følgende saker delegeres ikke:

– godkjenning av nye skjenkebevillinger

– tildeling av ambulerende bevilgning

Avstemning:

Solems forslag enstemmig tiltrådt.

DK-026/04 INNSTILLING:

1.        Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. Kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK som gis dette oppdraget.

2.        Resultatenhetenes styringskort framlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

3.        Følgende endringer gjennomføres:

a) Alkoholloven av 02.0p6.89 nr. 27: Overføres fra FOR til DK

b) Følgende saker delegeres ikke:

– godkjenning av nye skjenkebevillinger

– tildeling av ambulerende bevilgning

01.04.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes til driftskomiteen for behandling.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-044/04 Vedtak:

Saken utsettes og sendes til driftskomiteen for behandling.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Arbeidsgruppen forslag til ny gjennomgang av gjeldende delegasjonsreglement, tas til følge. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra begge komiteene.

2.        Arbeidsgruppens forslag om at resultatenhetens styringskort skal framlegges DK for  godkjenning, tas ikke til følge.

3.        Arbeidsgruppens forslag om at DK kan utpeke områder for brukerundersøkelser støttes.

Vedlegg:

Arbeidsgruppens forslag/skriv  | som word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Gjeldende delegasjonsreglement.

Saksopplysninger:

I driftskomiteens  møte den 21. januar 2004 vedtok komiteen å nedsette et utvalg som skulle vurdere komiteens rolle. Leder Steinar Mikalsen, KRF fremmet følgende forslag:

Det nedsettes en gruppe på 3 personer i DK som skal vurdere komiteens rolle framover. Gruppen avgir innstilling til DK til komiteen i møte i april 2004.

Gruppen består av: Arne Solem, leder, Ragnhild Skjerve, Gunnhild Øwrum Nesgård

I DK møte den 11. februar 2004, sak 07/04, fremmet repr. Skjerve, SV følgende forslag til tillegg under dagens tema i protkollen fra møte 21.01.04:

Starte evaluering av den delegeringsmyndighet som kommunestyret tidligere overlot administrasjonen. For derav å evaluere hvordan demokratiske prosesser er ivaretatt, mht. driftskomiteens rolle og myndighet i framtida. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Gruppens leder presenterte arbeidsgruppens forslag i møte den 17. mars d.å. Forslaget vedlegges.

Vurdering:

På bakgrunn av arbeidsgruppens forslag om endringer legges saken fram for formannskapet.

Under pt. 2.0 i innstillingen gjør arbeidsgruppen rede for hvordan de vurderer driftskomiteens oppgaver. Arbeidsgruppen vurderer at komiteens oppgave er rettet mot tjenesteproduksjon og i hvilken grad denne er i samsvar med bestillingen.  Likeså ivaretakelse av ombudsrollen. Det er noe uklart hvordan arbeidsgruppen ser for seg hvordan denne bestillingen skal i varetas, ut over det å vedta serviceerklæringer for de respektive virksomhetsområdene.

Rådmannen ser bruk av serviceerklæringer som et viktig redskap for å synliggjøre hvilket nivå tjenesteproduksjonen bør ligge på. Arbeidsgruppen foreslår at det er et politisk ansvar å gjennomføre brukerundersøkelser. Rådmannen kan se at dette kan være et poeng. Der det er praktisk mulig er det naturlig å avklare områder for brukerundersøkelser politisk.

Under pt. 3.0 har arbeidsgruppen tatt for seg gjeldende delegasjonsreglement og da spesielt delegasjon etter særlov. Disse er listet opp. Når det gjelder planbehandling, har arbeidsgruppen gjengitt kommunestyrets fordeling mellom komiteene.

Under pt. 4.0 konkluderer arbeidsgruppen med: 

”Gruppen finner generelt at man har delegert til rådmannen i for omfattende grad. På denne bakgrunn foreslå gruppen at man allerede nå foretar en total gjennomgang av delegasjonsreglementet”. 

Videre finner arbeidsgruppen det merkelig at rådmannen ikke å fremmet en eneste sak til vurdering i politisk organ, om en sak er prinsipiell eller ikke.  Arbeidsgruppen finner denne  formuleringen uheldig. Fordi dette gir rådmannen  mulighet til å definere enhver sak som ikke prinsipiell. Rådmannen vil understreke følgende. Ved usikkerhet om en sak er prinsipiell eller ikke, legges saken fram for politisk organ. Ikke for å få avklart om saken er prinsipiell eller ikke, men til behandling. Er rådmannen i tvil, blir saken forelagt politisk ledelse, eventuelt komitelederne  for avklaring. Det er vanskelig å se noe alternativ til dette.

Under pt. 4.2 fremmer arbeidsgruppen konkrete forslag til endring i delegasjonsreglementet. Arbeidsgruppen har vurdert to områder. Når det gjelder alkoholloven, bør dette sees i sammenheng med revidering av rusplan. Det er ønskelig at denne revideringen skjer i samarbeid med Verdal kommune. Når det gjelder lov om motorferdsel i utmark mv, er denne tillagt Innherred samkommune. Delegasjonsreglementet er nylig endret og rådmannen vil ikke tilrå endringer nå, men støtter forslaget om en gjennomgang.

Under pt. 4.3 planbehandling, foreslår arbeidsgruppen følgende endring:

”styringskort for resultatenhetene godkjennes av DK etter innstilling fra enhetsleder/rådmann”.

Styringskortene er rådmannens virkemiddel for å sikre helhetstenkning ved å fokusere på totalledelse/balansert målstyring. Resultatenhetens styringskort er dermed rådmannens redskap overfor resultatenhetene /lederne, og viktige element i medarbeidersamtaler mellom rådmannen og enhetsleder. Rådmannen vil ikke tilrå at enhetens styringskort skal til politisk behandling. Styringskortene kan legges fram for DK til orientering. 

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^