Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.12.04 - sak 80/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM, KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2004/-05

Saksansvarlig: Arild Pettersen Arkiv: K1- Arkivsaknr: 2004007167
  Objekt:   Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 08.12.04 APE 064/04
Kommunestyret 15.12.04 APE 080/04

08.12.2004 Driftskomité

Inhabilitet:

Arne Solem (SP) fratrådte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag med endring, som følge av vedtak i dk-sak 063/04, enstemmig tiltrådt.

DK-064/04 INNSTILLING:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram vedtas med følgende endring i handlingsprogrammet - under kategori 1 – Nærmiljø:

1.        Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole

2.        Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram  vedtas

Vedlegg:

1.        Forslag til nytt handlingsprogram 2004/-05 – anlegg idrett og friluftsliv; m/gjeldende handlingsprogram  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Plankrav:

For at et søknad skal få spillemidler krever Kulturdepartementet at prosjektet står oppført i et prioritert handlingsprogram i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Enhet kultur arbeider med en kulturplan som også vil omhandle friluftsliv idrett og idrettsanlegg; vi vil med det kunne få en mer helhetlig idrettsplan som ikke bare tar for seg anlegg men også aktivitet, kommunens idrettspolitikk og mål samtidig som idretten sees i sammenheng med andre kulturområder. Dette er helt i overensstemmelse med de nye signalene/retningslinjene fra departementet.

Definisjoner:

§         Handlingsprogram: Prioritert liste over prosjekter/søknader m/opplysninger om eier, kostnader og finansiering

§         Gjeldende handlingsprogram: Det sist vedtatt handlingsprogram. Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt av kommunestyret i januar 2004. Forslaget til nytt handlingsprogram for 2004/-05 (Vedlegg 1) må behandles/vedtas av kommunestyret

§         Søknadsrunde: Perioden går fra mai/juni det ene året til mai/juni neste år. Mai/juni kunngjør departementet støtteordningen, august/september kunngjør kommunen ordningen med en frist for innlevering til kommunen, vanligvis 15. oktober. Kommunal saksbehandling, prioritering og politisk vedtak innen 15 januar som er fristen kommunen har for å sende søknadene i formell orden m/prioriteringsliste til fylkeskommunen. Perioden februar – mai: fylkeskommunal saksbehandling. Midlene fordeles til søkerne av fylkeskommunens kulturstyre i mai/juni. Melding til søker/kommune i løpet av juni.

Planarbeide:

I møte 02.02.00 (sak 06/00) behandlet kommunestyret forslag til Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv og vedtok et prioritert handlingsprogram for perioden 2000-2003. Innmeldte anleggsprosjekter ble prioritert innenfor følgende kategorier:

1.        Nybygg – ordinære anlegg

2.        Nybygg – nærmiljø

3.        Rehabilitering

I tråd med Departementets krav ble det innen kategori 1 og 3 sett opp en prioriteringsliste for hvert år/søkerrunde i planperioden. Innen kategori 2 er ikke kravene så strenge.

Nå har det imidlertid hvert år vist seg at avviket mellom søknadene vi mottar og det vedtatte handlingsprogrammet fra 2000, er så stor at dette må justeres hvert år hvis flertallet av søkere skal kunne få tilskudd fra spillemidlene. Vi har derfor hvert år måttet rullere planens handlingsprogram – så også for ”søknadsrunden” 2003/-04.

Fra og med søkerrunde 2003/-04 har departementet bestemt at kommunene skal sette opp og prioritere søknadene i bare to grupper:

1.        Nærmiljøanlegg

2.        Ordinære anlegg

Denne nye bestemmelsen gjør det naturlig at kategoriene i anleggsplanens handlingsprogram også endres tilsvarende.

Kort redegjørelse  for søknader/innmeldte prosjekter:

Kategori 1 - Nærmiljøanlegg:  Det er ikke krav om at søknader som defineres som nærmiljøanlegg skal være prioritert i anleggsplanens handlingsprogram. Vi har allikevel tatt med de prosjektene vi har fått melding om (søknader). Det er foreslått en prioritering for søkerrunden 2004/-05. To av de prioriterte prosjektene i gjeldende handlingsprogram fikk tildelt midler ved fordelingen i søknadsrunden 2003/-04 og er således ute av planen. For søknadsrunden 2004/-05 har vi mottatt en nye søknader - fra Nesset ungdomsskolevedr. en ballbinge. I gjeldende handlingsprogram er oppført to prosjekter. Turvei Levanger – Røstad og Turvei/sti m/info. på Ekne. Det er ikke søkt om midler til disse prosjektene i år, men vi lar dem foreløpig stå  i handlingsprogrammet – uprioritert. Høsten  -04 fikk vi opplysninger om at det planlegges en ballbinge på Ytterøy skole men det vil ikke bli søkt om midler før tidligst i 2005. Kvennhusvegen vel, Okkenhaug, har søkt om midler et flerbruksområde/balløkke Totalkostnadene vil ligge under 80 000 kr, dermed faller søknaden i gruppen Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, disse kan behandles fortløpende og går utenom de ordinære søknadsrundene.

Kategori 2 - Ordinære anlegg:  Omfatter begge de tidligere kategoriene Nybygg – ordinære anlegg og Rehabilitering.  Fem av de prioriterte prosjektene i gjeldende handlingsprogram fikk tildelt midler ved fordelingen  i søknadsrunden 2003/-04 og er således ute av planen. For inneværende søknadsrunde foreligger seks søknader som har fått  godkjent kostnadsoverslag/søknadssum av fylkeskommunen, men som ikke rakk opp på fylkeskommunens prioriteringsliste ved siste søknadsrunde(2003/-04): Dette gjelder:

v      Flerbrukshall – Røstad – Trønderhallen A/S

v      Elektronisk anvisningssystem – Stokkan/Åsen – Åsen skytterlag

v      Dagsturhytte – Brennesvollen/Markabygda – Markabygda il.    

v      Elektronisk anvisningssystem – Jørås/Skogn – Skogn skytterlag

v      Stall – Staup/Levanger – N-T fylkeskommune v/Levanger vg. skole

v      Idrettshus – Nesset Samfunnshus – Sp.kl. Nessegutten

Det foreligger to søknad som fylkeskommunen ikke godkjente ved forrige søknadsrunde fordi de ikke oppfylte departementets krav. Dette gjelder:

v      Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten

v      Kunstgress – Levangernesset – Sp.kl. Nessegutten

Begge synes nå å være brakt i formell orden.

 For i år foreligger ingen ny søknad.

Innmeldte prosjekter: Vi har opplysninger om 14 prosjekter som planlegges neste 3-4 år. Bare de prosjektene vi har mottatt søknad om spillemidler til er foreslått prioritert, de øvrige er ført opp i uprioritert rekkefølge. Se vedlegg

Vurdering:

Det er uvanlig at vi ikke mottar nye søknader for denne søknadsrunden. men det burde gjøre prioriteringen enklere. Vi kan ikke se at det er tungtveiende grunner til å endre rekkefølgen fra forrige vedtak og foreslår derfor at rekkefølgen fra kommunestyrets vedtak i sak xxx/04 følges

Kategori 1,  Nærmiljøanlegg:

De to søknadene om ballbinger stiller egentlig ganske likt, vi har imidlertid valgt å prioritere Levanger stadion hvor ballbingen må sees som en del av en større rehabilitering som allerede har fått tilsagn om støtte.

Kategori 2, Ordinære anlegg:

Flerbrukshallen på Røstad er de første større anleggsprosjektet i Levanger på mange år og vil få stor positiv betydning både for idretten og det øvrige kulturlivet i kommunen. Konseptet med samarbeid og samlokalisering med andre institusjoner er helt i tråd med signalene fra sentralt hold. Vi mener det er viktig at Levanger kommune signaliserer overfor både søker, fylkeskomminen, HINT og departementene at kommunen prioriterer en ny flerbrukshall på Røstad. I skrivende stund synes Trønderhallens skjebne noe uviss, vi har allikevel valgt å la den stå øverst på prioriteringslista i påvente av den videre utvikling i saken.

Vi har flere søknader om støtte til å anskaffe elektroniske anvisersystem på skytebanene. Levanger og Frol har allerede fått tilskudd og Åsen og Skogn står for tur. Skal skytterlagen kunne fortsette å drive sin aktivitet er nok dette nødvendige investeringer. De nye systemene er arbeidsbesparende for arrangøren og gir bedre og raskere informasjon til både skytter og publikum. Vi har valgt å prioritere Åsen skytterlag først uten at det  egentlig kan pekes på klare behovsforskjeller.

Dagsturhytta til Markabygda il. Har stått på venteliste noen år. Den vil bli et fint tilbud til friluftsfolk. Bygearbeidet er kommet godt i gang.

Stall med tilhørende volte vil være et godt tilbud til rideinteresserte i Levanger. Skolen har inngått en samarbeidsavtale med Skogn ils ridegruppe. Interessen for hest og ridning er forholdsvis stor i Levanger men det er mangel på anlegg.

Il. Aasguten har stor aktivitet i aldersbestemte klasser og har behov for å øke garderobekapasiteten, spesielt fordi barne- og ungdomsskolens garderober ikke er tilgjengelig i feriene. Lagets klubbrom dekker heller ikke dagens behovet mht. møter og sosiale aktiviteter.

Sp.kl. Nessegutten planlegger å gjøre om naturgressbanen sin til kunstgress. Dette er en tendens i tiden, enkelte hevder et det snart ikke vil bli anlagt naturgressbaner. Det er neppe tvil om at en kunstgressbane tåler langt mer bruk enn en naturgressbane og har en mye lenger sesong; men en kunstgressbane er en stor investering og etter hvert som det blir flere i et område vil nok den/de som først var etablert måtte regne med en nedgang i utleieinntektene.

Sp.kl. Nessegutten som eier det tidligere Nesset Samfunnshus søker støtte til rehabilitering av kjøkkenet. Rommet er sterkt nedslitt og trenger utvilsomt en opprustning. Foruten upraktisk innredning tilfredsstiller det ikke dagens krav til storkjøkken.

Vi foreslår derfor følgende prioriterte handlingsprogram for 2005:

Kategori 1 -  Nærmiljøanlegg:

1.        Ballbinge – Levanger stadion – Levanger skole/samarbeidsutvalget

2.        Ballbinge – Nesset ungdomsskole – Nesset Ungdomsskole

Kategori 2 -  Ordinære anlegg:

1.        Flerbrukshall – Røstad – Levangerhallen A/S

2.        Elektronisk anvisersystem – Stokkmyra/Åsen – Åsen skytterlag

3.        Dagsturhytte – Brennesvollen/Grønningen statsallm. – Markabygda il

4.        Elektronisk anvisersystem – Jørås/Skogn -  Skogn skytterlag

5.        Stall – Staup – Nord-Trøndelag fylkkeskommune v/Levanger vg. skole

6.        Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten

7.        Kunstgress – Nesseguttbanen/Levangerneset – Sp.kl. Nessegutten

8.        Idrettshus – Nesset samfunnshus – Sp.kl. Nessegutten

9.        Kunstgress – Elberg stadion – Il. Sverre

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^