Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.12.04 - sak 82/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2005

Saksansvarlig: Wenke Lie Arkiv:  K1-151, K2-L70 Arkivsaknr: 2004007385
  Objekt:    Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kommunestyret 15.12.04 WELI 082/04

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjett 2005 for Levanger Boligforvaltning KF, inkludert nye husleiesatser vedtas.

Vedlegg:

1. Budsjett 2005 Levanger Boligforvaltning KF   side 2, 3   | forslag til nye husleiesatser  side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Driftsbudsjettet for 2005 er det lagt opp til å bære et avkastningskrav på 2 mill. Samtidig må underskuddet i 2003 dekkes inn i sin helhet. 

Vurdering:

Mye tyder på at budsjettet er realistisk. Det er tatt høyde for renteoppgang. Samtidig er leieinntektene økt i forhold til tidligere år. Det ikke er mulig/forsvarlig å dekke inn avkastningskrav og tidligere års underskudd fra de midlene som er tilgjengelige, variable utgifter. Økning av husleie opp til gjengs leie er derfor en nødvendighet.

Gjennomsnittlig økning i husleie blir som følge av dette kr. 694,- pr. boenhet. Fremdeles vil husleien ligge under  øvrige private utleiemarkeder og markeder rundt omsorgsboliger.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn salg av leiligheter for å dekke inn deler av investering innen psykiatrien. Uegnede boliger for våre formål vil bli vurdert realisert for å dekke dokumenterte behov i hht tidligere vedtak om boligsosial handlingsplan og økonomiplan.

Det er samsvar mellom dette resultatet og det kommunestyret har fastsatt som forventa avkasting/tilbakeføring fra foretaket.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^