Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.12.04 - sak 85/04
<< sakliste

<< | >> | vedtak

BUDSJETT 2005

Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv:  K1- Arkivsaknr: 2004006918
  Objekt:    Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 22.11.04 MHA 128/04
Formannskapet 01.12.04 MHA 137/04
Kommunestyret 15.12.04 MHA 085/04


Kommunestyrets møte 15.12.04 | (formannskapets innstilling)

Vedlegg:

2.        Brev fra Kulturskolen, datert 03.11.04

3.        Brev fra FAU ved Skogn Barneskole til Skogn Barne og Ungdomsskole, journalført 03.12.04  side 2

4.        Brev fra Elevrådet ved Skogn barneskole til FAU og rektor ved Skogn barneskole, journalført 03.12.04

5.        Utskrift fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 29.11.04, sak nr. 039/04 side 2

6.        Utskrift fra Eldres Råds møte 06.12.04, sak nr. 023/04

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.        Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2004, inkl Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005. (Utdelt tidligere)

- Appendix 13 Egenandeler for kommunale helse- og sosialtjenester PDF

01.12.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Kopi av brev fra Foreldrerådet Levanger skole, datert 29.11.04

Kopi av brev fra Levanger kommune v/rådmannen til foreldrerådet Levanger skole, datert 30.11.04

Kopi av brev fra Utdanningsforbundet, datert 24.11.04

Kopi av brev fra Foreldrerådet for Grunnskolen i Levanger, journalført 30.11.04  side 2, 3

Kopi av brev fra Foreldreutvalget ved Frol oppvekstsenter, journalført 26.11.04

Oversikt over Levanger kommunes bygninger med driftskostnader

Notat fra enhet Veg - park – parkering v/enhetsleder Roar Eriksen, datert 29.11.04  PDF

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, SP, H og KRF følgende forslag:

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

 

 

 

Levanger ungdomshus økte utgifter

150.000

 

Kulturskolen  økte utgifter

200.000

 

Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)

50.000

130 Fellesområder/

ikke fordelte utgifter

 

 

 

Reduserte utgifter

400.000

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

·         foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,

·         fagforeningene for de ansatte som berøres,

·         organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

Skoler/barnehager m.m.

2005

2006

2007

2008

Åsen

5.000

12.500

 

 

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

2. Som rådmannens innstilling.

3. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.

4. Som rådmannens innstilling.

5. Som rådmannens innstilling.

6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner osv... som rådmannens innstilling.

7. Som rådmannens innstilling.

8. Som rådmannens innstilling.

Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere kvalitet og innhold i skolen. Mandat for og sammensetning av utvalget legges fram som egen sak. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV, FRP og V følgende forslag:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

 

Mer utgift

Mindre utgift

Driftsbudsjett

 

 

Oppvekst (138.210-290)

2800’

 

Kultur

                Ungdomshus

 

150’

 

                Kulturskole

200’

 

Pleie og omsorg (370,380,390)

500’

 

                Fortsatt drift St.Eystein

200’

 

Pol. organer

 

430’

Rådmann m/stab

 

50’

Fellesomr. (reserve)

 

3.370’

Sum

3.850’

3.850’

 

 

 

Det legges ikke ned noen skole i året.

 

 

 

Mer utgift

Innt/Mindre utg.

Investeringsbudsjett

 

 

Åsen barne- og ungdomsskole

7.500’

 

Frol u.skole

 

2.500’

Salg komm. eiend.

 

5.000’

Sum

7.500’

7.500’

Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Nordli-tomta, Fenka-gml, brannstasjon og aktuelle kommunale boliger.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – appendix 3:

Abonnenter som har godkjent biobrenselanlegg, får en rabatt på kr. 250,- pr. år for alternativ behandling av papiravfall (blå dunk).

Rådmannen fremmet følgende tillegg:


 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig avvist.

Heieraas forslag tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Trøites tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens tilleggsforslag appendix 5 blir innarbeidet i budsjettet.

FOR-137/04 VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett for 2005 (rev. 01.12.04) legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.

FOR-137/04 INNSTILLING:

1. Foreløpig forslag til budsjett for 2005 (rev. 01.12.04) vedtas med følgende endringer:

Drift:

500 kultur

 

 

 

Levanger ungdomshus økte utgifter

150.000

 

Kulturskolen  økte utgifter

200.000

 

Idrettsarbeid – Levangerhallen økte utgifter (unngår å øke hall-leia)

50.000

130 Fellesområder/

ikke fordelte utgifter

 

 

 

Reduserte utgifter

400.000

a) Det forutsettes at Levanger skole legges ned fra 1. juli 2005 og at innsparte midler i hovedsak, nyttes til kvalitetsheving på de øvrige skoler. Skolestrukturen for øvrig holdes uendret i perioden.

b) Det utarbeides en forskrift om fordeling av elevene på skolene Frol, Nesheim og Halsan i henhold til Opplæringslova § 8-1.

I medhold av § 37 i Forvaltningslova sendes forslaget på høring til følgende:

·         foreldrerådene og samarbeidsutvalgene ved de skolene som berøres,

·         fagforeningene for de ansatte som berøres,

·         organisasjoner i nærmiljøet.

Eventuelle uttalelser må være kommunen i hende innen 15.1. 2005.

Investeringer:

1.

Skoler/barnehager m.m.

2005

2006

2007

2008

Åsen

5.000

12.500

 

 

Det forutsettes at utbygging av Frol og Åsen starter i 2005 og pågår sammenhengende.

 1. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 2. Eiendomsskattesatsen for 2005 settes til 4 promille generelt, og det samme for verker og bruk.
 3. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
 4. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
 5. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl selvfinansierende finansieringer settes til 51.720 mill kroner. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 6. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt   på 20 mill. kroner.
 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

9.        Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere kvalitet og innhold i skolen. Mandat for og sammensetning av utvalget legges fram som egen sak. Vedtatt skolestruktur legges til grunn for arbeidet.

10.     Det blir opprettet et utvalg med spesielt ansvar for estetikk og kulturlandskap. Utvalget blir bredt sammensatt av fagfolk og andre interesserte, og gis en rådgivende funksjon i byggesaker og andre saker som har betydning for kulturlandskapet. Utvalget skal arbeide i samsvar med Citta-slow konseptet.

FORMANNSKAPET 1. DESEMBER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2005 vedtas.
 2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2005 fastsettes til 4 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2005 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2005 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2005 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  49,220 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

Saksopplysninger:

Høringsuttalelser som innkommer innen 1. desember vil bli framlagt i møtet.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring (PDF). Innføring av balansert målstyring forutsetter utarbeideidelse av overordna styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet. Kommunestyret vil arbeide med overordna styringskort på temamøtet 29.11. Oppdatert forslag vil legges fram i møtet 1.12.

Vurdering:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil  be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene.

Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt  som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2005 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjetthefte.

22.11.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Rådmannens forslag til budsjett 2005, inkludert Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005   PDF

Orientering i møte:

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett 2005  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-128/04 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

Vedlegg:

1.   Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2004, inkl Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Budsjett 2005 bygger på økonomiplan 2005-2008 og forslaget til Statsbudsjett for 2005, inkludert resultatet av forhandlingene i Stortinget mellom regjeringspartiene og Frp. Det er også forsøkt å ta hensyn til resultatet av ”Forny 2001”-evalueringen.

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2005 i sitt møte 15. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 1. desember

Vurdering:

Rådmannens vurderinger framgår av vedlagte budsjetthefte.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^