Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 22.06.05 - sak 28/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

Saksansvarlig: Trond Selseth Arkiv:   K1-151

Arkivsaknr: 2005003102

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 08.06.05 TRSE 049/05
Kommunestyret 22.06.05 TRSE 028/05

08.06.2005 Formannskapet

Utdelt i møte:

Oversikt over budsjettsituasjonen pr. 30.04.05  PDF

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte powerpoint  | tabell PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-049/05 INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Vedlegg:

Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Rapportene fra enhetene indikerer et merforbruk på ca  8 mill. kroner for året 2005 som helhet.

Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk.

Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg medfører oppstarten av Breidablikktunet betydelig økonomiske utfordringer.

Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med stor usikkerhet.

Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslaget slår til og de nye befolkningstallene pr. 1. januar 2005 vil Levanger kommune få en svikt i skatt og rammetilskudd på 5,8 mill. kroner.

Pensjonspremien som skal utgiftsføres i regnskapet er alltid et usikkerhetsmoment. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på årsakene til merforbruket i 2004 og komme med prognose for pensjonsutgiftene i 2005. Foreløpig signal fra denne gruppen kan tyde på at avsatte midler til å dekke pensjon er satt for lavt. Dette ville rådmannen komme tilbake til ved rapportering etter 1. halvår 2005.

Ved utgangen av 1. kvartal 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduserte inntekter for kommunen.

Vurdering:

Rådmannen ser med bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en streng prioritering skal de tildelte budsjettrammer overholdes.

Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende årene for å tilpasse drifta i kommunen til de økonomiske realitetene.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^