Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 22.06.05 - sak 29/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

NY SVØMMEHALL OG FLERBRUKSHALL - INTENSJONSAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN, HINT, TRØNDERHALLEN EIENDOM OG STATSBYGG

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes Arkiv:   K1-

Arkivsaknr: 2005003332

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 15.06.05 ABH 053/05
Kommunestyret 22.06.05 ABH 029/05

15.06.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

1.     Som rådmannens innstilling.

2.     Det tas kontakt med Nord-Trøndelag fylke om videre utredning av Moan-alternativet. Når dette er tilstrekkelig utredet, legges saken fram for politisk behandling. Det kan da foretas en reell prioritering mellom de ulike alternativene.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag.

FOR-053/05 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune ønsker å bidra til at det realiseres en flerbrukshall og svømmehall med et konsept som ivaretar:

·                     Idrett – ett regionalt senter og utvikling av et godt idrettsmiljø regionalt og lokalt

·                     Behovet for en storstue  for større kulturarrangement, messer mv.

·                     Utvikle et attraktivt miljø for studentene

·                     Legge til rette for FOU-arbeid som gir næringsutvikling, styrker HiNT som studiested samt toppidrettssatsing.

2.        Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedlagte forslag til Intensjonsavtale vedr. hallprosjekt Røstad/Trønderhallen.

3.        Kommunen stiller seg bak vedlagte forslag til Bestilling/utredningsbehov. Det forutsettes at utredningen gir et beslutningsgrunnlag om en svømmehall kan realiseres innenfor konseptet både mht. investerings- og driftskostnader.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Levanger kommune ønsker å bidra til at det realiseres en flerbrukshall og svømmehall med et konsept som ivaretar:

·         Idrett – ett regionalt senter og utvikling av et godt idrettsmiljø regionalt og lokalt

·         Behovet for en storstue  for større kulturarrangement, messer mv.

·         Utvikle et attraktivt miljø for studentene

·         Legge til rette for FOU-arbeid som gir næringsutvikling, styrker HiNT som studiested samt toppidrettssatsing.

2.        Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedlagte forslag til Intensjonsavtale vedr. hallprosjekt Røstad/Trønderhallen.

3.        Kommunen stiller seg bak vedlagte forslag til Bestilling/utredningsbehov. Det forutsettes at utredningen gir et beslutningsgrunnlag om en svømmehall kan realiseres innenfor konseptet både mht. investerings- og driftskostnader.

Vedlegg:

1.        Forslag til INTENSJONSAVTALE vedr. HALLPROSJEKT RØSTAD/ TRØNDERHALLEN

2.        Forslag til BESTILLING/UTREDNINGSBEHOV

3.        Alternative kostnadsoverslag for svømmehall tilknyttet Trønderhallen (Alt.1) og frittliggende svømmehall (alt 2), utarbeidet av siv.ark. Frida Tove Meland

4.        Situasjonsplan, plan og fasade for Trønderhallen med svømmehall på Røstad – Alt. 1

5.        Plan og fasade for frittliggende svømmehall – Alt. 2

6.        Perspektiv, plan og fasade Trønderhallen

7.        Situasjonsplan for flerbrukshall og svømmehall ved Løa – Røstad

8.        Situasjonsplan (og plass for svømmehall) og fasade for ny idrettshall Moan

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

-          STRATEGISK KULTURPLAN 2005 – 2010, vedtatt av kommunestyre 04.05.2005, sak 023/05

-          Trønderhallen Eiendom AS: Forprosjekt TRØNDERHALLEN AS – FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD

-          Notat fra nettverksgruppe: Trønderhallen, Flerbrukshall på Røstad – EN MULIGHETSSTUDIE for realisering av hallprosjektet

-          Nord-Trøndelag Fylkeskommune: Forstudie av 17.02.2005 MOANHALLEN

-          Notat av 23.05.2005 fra Trønderhallen: Trønderhallen – mulighetsbeskrivelse/ synergieffekter

Saksopplysninger:

OVERSENDELSESFORSLAG

I forbindelse med behandlingen av Budsjett 2005, ble følgende forslag oversendt administrasjonen:

Rådmannen bes i løpet av 1. kvartal 2005 fremme en egen sak vedrørende tilbud om svømmeundervisning i grunnskolen og alternativer for bygging av svømmehall. Rådmannen søker nødvendig konsulentbistand for å få fram sammenlignbare kostnadsoverslag for alternativene og vurdering av den bygningstekniske standarden på den del av Badeland kommunen er tilbudt å overta. Saken skal inneholde et forslag til framdriftsplan for bygging og nødvendige endringer i økonomiplanens investerings- og driftsbudsjett.

TRØNDERHALLEN – HALL PÅ RØSTAD

Vinteren 2004 ble det gjennomført en mulighetsstudie for realisering av Trønderhallen, se vedlegg 6. Kommunen tok ansvaret for denne utarbeidelsen. Fylkeskommunen, HiNT, SiNoT, Trønderhallen Eiendom AS, LHK og Statsbygg deltok i en nettverksgruppe for dette arbeidet. Eget notat foreligger. En av konklusjonene fra dette arbeidet var at en måtte se på investeringene opp mot driftskostnader/mulige driftsinntekter.

Etter initiativ fra kommunen ble det laget to skisseprosjekt med grove kostnadsoverslag for svømmehallen.  I alt. 1 er hallen skissert sammen med Trønderhallen for å utnytte felles arealer, se vedlegg 4. Alternativet er kostnadsberegnet (grovt anslag) til en totalkostnad på 24.1 mill. kr. inkl. mva (entreprisekostnad 17.3 mill. kr.), se vedlegg 3. Alt. 2 viser en frittliggende hall, se vedlegg 5. Totalkostnadene er her beregnet til 30 mill. kr. inkl. mva (entreprisekostnad 21.4 mill. kr.), jfr. vedlegg 3.

Etter initiativ fra HiNT ble det sett på mulighetene for en flerbrukshall og svømmehall knyttet opp mot Løa på Røstad., se vedlegg 7. Dette for å utnytte Løa som en del av anlegget (redusere prosjektet med en hallflate). Alternativet er ikke kostnadsberegnet.

Det ble tatt ny kontakt med Statsbygg om mulighetene for bygging av konseptet rundt Løa. Statsbygg bekreftet da at de kunne stå for bygging forutsatt at det kan inngås ”kostnadsdekkende” leieavtaler. Statsbygg tilbød seg å bekoste skisseprosjektering av en hall med beregning av investeringskostnader samt forslag til et driftskonsept forutsatt at partene inngikk en intensjonsavtale.

Etter møte med fylkesrådet 11.04.2005 hvor Forstudiet ny idrettshall på Moan ble presentert, ble det også bekreftet at de ville vurdere å gå inn for leie av hallen for en kortere tidshorisont – ”restleie” etter bruk av Levangerhallen og andre anlegg.

IDRETTSHALL MOAN

Fylkeskommunen tok ved årsskifte 2004/2005 initiativet til å se på muligheter for en hall på Moan, se vedlegg  8. Fylkeskommunen har utarbeidet en Forstudie ny idrettshall på Moan. Et fullstendig hallprosjekt som beskrevet i forstudien er kostnadsberegnet (grovt anslag) til 36.5 mill. kr. eks. mva. Konklusjonen er at prosjektet bør kunne gjennomføres innenfor en investeringskostnad på 33.0 mill. kr. eks mva. Det forutsettes at hallen bygges ut av et eget selskap med kommunen og fylkeskommunen som sentrale aktører. Det forutsettes at driften ivaretas av/eller i tett samarbeid med Levanger Fritidspark AS

MULIGHETSBESKRIVELSE/SYNERGIEFFEKTER

LHK har med støtte fra Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (NHF RMN) utarbeidet et notat som ser på Trønderhallen mht. mulighetsbeskrivelse/synergieffekter. Notatet tar her for seg mulighetsbeskrivelse/synergieffekter for HiNT gjennom studier – FOU-aktiviteter – samarbeid – internasjonalisering – arbeids- og studentmiljø, for Levanger Håndballklubb (LHK) gjennom visjon/mål – regionalt senter for ballidrett/toppidrettssatsing/FoU. I tillegg tar notatet opp mulighetsbeskrivelse/ synergieffekter opp mot Studentskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT), Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (NHF RMN) og Olympiatoppen i Nord-Trøndelag (OLT-NT)

INTENSJONSAVTALE – BESTILLING/UTREDNINGSBEHOV

Med bakgrunn i et møte mellom partene utarbeidet kommunen et forslag til Intensjonsavtale samt en bestilling for utredningsarbeidet. Forslaget ble sendt ut på ”høring”. Fylkeskommunen kom med noen mindre endringer på intensjonsavtalen. Endelig forslag til Intensjonsavtale og Bestilling/utreningsbehov med foreslåtte endringer fra fylkeskommunen følger vedlagt, vedlegg 1 og 2. HiNT og Trønderhallen Eiendom As har ingen innvendinger til de foreslåtte endringer i intensjonsavtalen.

Vurdering:

NY SVØMMEHALL

Før oversendelsesforslaget fra kommunestyret forelå, var rådmannen i forhandlinger med Berg Eiendom om mulig kjøp av Badeland. Det ble som ovenfor redegjort for utarbeidet et kostnadsoverslag for en svømmehall i tilknytning til en idrettshall (Trønderhallen) - alt. 1 og et overslag for en frittliggende hall - alt. 2. Se vedlegg 3, 4 og 5.

Berg Eiendom ga i desember beskjed om at tilbudet vedr. badeland ble trukket tilbake.

Dette alternative falt da bort før administrasjonen fikk laget sammenlignbare kostnadsoverslag for alternativene og en nærmere vurdering av den byggetekniske standarden på den del av Badeland kommunen ble tilbudt å overta.

Kommunen har et klart ansvar for at barn i grunnskolen gis svømmeopplæring. Målet er bl.a. at elevene senest ved utgang av 3. klasse har nådd et dyktighetsnivå som gjør at de kan greie seg i en kritisk situasjon i vannet.

Etter rådmannens vurdering må kommunen uavhengig av hallprosjektet bygge en svømmehall. Med bakgrunn i at det vil være kommunen og HiNT som vil være de største leietagerne, vil den gunstigste lokalisering ut fra drifting, være Røstad. Den videregående skole har i dag ikke svømming inn i sine læreplaner.  Røstad er også en interessant beliggenhet i forhold til uteaktiviteter i tilknytning til svømmehallen.

Ut fra at kommunen vil bli den største leietageren til en svømmehall, må kommunen være åpen for å kunne ta disse investerigen selv om den bygges i tilknytning til en flerbrukshall. Dette bl.a. for å sikre at kompensasjon for mva.

FLERBRUKSHALL

Bakgrunnen for kommunens engasjement i etableringen av flerbrukshall  er de føringer som er lagt i et tidligere vedtak om at kommunen ikke skal gå inn med investeringsmidler knyttet  til en storhall (Trønderhallen), kommunestyrets vedtak i møte 12.12.01, sak 69/01 knyttet til garanti vedr. spillemidler,  flere vedtak på kommunens plan for idrettsanlegg hvor Trønderhallen er gitt høyeste prioritet og siste i kommunestyrets vedtak i møte 04.05.05, sak 023/05 vedr. Strategisk kulturplan under kap 11 IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV hvor bl.a. følgende utfordringer (11.2) er satt opp: Realisering av svømmehall og Utvikle et regionalt senter for idrett gjennom realisering av storhall – Trønderhallen.

Rådmannen har derfor i de drøftinger/samtaler som har vært ført rundt realiseringen av en flerbrukshall, presisert de forutsetninger som ligger i vedtakene.

RÅDMANNENS VURDERING AV DE ALTERNATIVE HALLPROSJEKT

Trønderhallen

Trønderhallkonseptet (se vedlegg 4) slik det foreligger synes vanskelig å realisere med de investeringskostnader og driftskostnader som er beregnet. Dette var da også en av konklusjonene til nettverksgruppen som vurderte hallkonseptet. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at det gås videre med dette prosjektet slik det foreligger. Det finnes imidlertid et godt grunnlagsmateriale som kan benyttes i eventuelle utredninger av de andre prosjektene.

Flerbrukshall med svømmehall ved Løa

Etter rådmannens vurdering er dette et meget interessant prosjekt. Dette gir mulighetene til å benytte de investeringer som er lagt ned på Løa og parkeringsplassen som nylig er opparbeidet. Prosjektet vil i tillegg til å være et idrettsanlegg, ha stor betydning for muligheter til å utvikle studietilbudet ved HiNT, FOU i tilknytning til studiene ved HiNT og i næringsutvikling i kommunen og utvikle Levanger som et attraktiv studentby. Det vises her til vedlagte intensjonsavtale hvor dette er tatt inn (vedlegg 1).

Rådmannen vil også peke på at dette prosjektet er viktig i byutviklingssammenheng – aksen bykjernen-havna-campus Røstad, og de synergieffekter de forskjellige aktører/ utbyggingsprosjekt på aksen vil ha opp mot hverandre. Bl.a. er det pekt på at planlagt hotell ser store fordeler både å ha et tilbud om svømmehall og en storstue for store kongresser, messer mv. så nært.

Idrettshall Moan

Som en ren hall til idrettsformål, ser rådmannen at en lokalisering til Moan er et godt alternativ som vil styrke totaltilbudet på Moan. Etter rådmannens vurdering er det stor forskjell mellom dette prosjektet og det konseptet som er planlagt på Røstad. Det vises her til både intensjonsavtalen, bestillingen/utredningsbehov og kommentarene ovenfor.

Rådmannen har også stor forståelse for det engasjement den videregående skolen har vist mht. lokalisering av hallen. En kan derfor ikke se bort fra at det blir bygd en hall til om en del år. Rådmannen er kjent med at fylkeskommunen vurderer dette.

Skal dette prosjektet vurderes mht realisering, må dette utredes videre. Det foreligger kun grove anslag for både investeringer og drifting. Forstudiet forutsetter både kommunalt engasjement både på investeringssiden og drift (fritidsparken). Et kommunalt engasjement i drifting av et slikt anlegg bryter med tidligere vedtak og må vurderes nøye. Faren for at kommunen må inn med driftsstøtte er absolutt til stede ut fra erfaringer på andre steder. Med kommunens økonomiske situasjon kan dette ikke tilrås.

Etter rådmannens vurdering er dette prosjektet ikke ”modent nok” til å kunne fatte en beslutning om en skal gå for dette eller ikke. Ut fra de drøftinger og samtaler som er gjennomført, har kommunen pr. dato kun ett storhallprosjekt som kan la seg gjennomføre ut fra de vedtak kommunen har fattet. Fylkeskommunen er inneforstått med dette gjennom de samtaler vi har hatt.

Slik prosjektet er utformet og lokalisert og antydet på situasjonsplanen, vil en svømmehall her måtte være et frittstående anlegg plassert inn på området for campingplassen. De grove anslag som kommunen her har fått uredet for en frittliggende svømmehall (vedlegg 3 (alt. 2) og 5) skulle derfor her kunne benyttes for en vurdering på et ”overordna nivå”. Den lokalisering av svømmehall og delvis idrettshall må også sees opp mot de behov dagens aktiviteter på området har og hvordan en ser for seg den framtidige bruken av området. Etter rådmannens vurdering kan det bli knapphet på arealer når bl.a. også parkeringsbehovet i området skal ivaretas.

INTENSJONSAVTALEN og BESTILLING/UTREDNINGSBEHOV

Vedlagte intensjonsavtalen (vedlegg 1) mellom Fylkeskommunen, HiNT, Trønderhallen, kommunen og Statsbygg skal kunne gi et beslutningsgrunnlag for om bygging av en flerbrukshall og svømmehall på Røstad kan realiseres. Som tidligere redegjort for, vil spesielt investeringsbehov og drift knyttet til svømmehallen få store økonomiske konsekvenser for kommunen. Her vil kommunen sammen med HiNT være de største leietagerne. Fylkeskommunen vil her ikke være leietager av betydning. I intensjonsavtalen og bestillingen (vedlegg 2) har rådmannen forsøkt gjennom en eventuell utredning å få fram et beslutningsgrunnlag ved bl.a. følgende punkter:

·         Investeringsbehov

Ø       Investeringskalkylene må være vist slik at det er mulig å ta ut elementer i hallkonseptet mht. beslutning om gjennomføring – alternativer for innhold i hallkonseptet

Ø       Utnytte mulighetene for sambruk av arealer ved lokalisering av svømmehall lagt til hallkonseptet

Ø       Fordeler/ulemper og muligheter for utseksjonering av svømmehallen vurderes

·         Driftskonsept

Ø       Det lages kalkyler over driftskonseptet for prosjektet ut fra de alternative konsept for hallen

Rådmannen mener derfor at Intensjonsavtalen og Bestilling/utredningsbehov ovenfor Statsbygg burde kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for hvor og hvordan en svømmehall skal kunne realiseres. Med de krav som settes til svømmeopplæring i skolen, må kommunen i løpet av forholdsvis kort tid bygge en svømmehall. Intensjonsavtalen gir oss her en mulighet for å kunne utrede dette uten kostnad for kommunen.

Rådmannen vil ellers vise til intensjonsavtalen hvor formål og partenes deltagelse/interesse i prosjektet er nærmere beskrevet. En realisering av prosjektet vil ikke bare være bygging av en flerbrukshall/storhall for idretten, men like mye et prosjekt som vil sikre/styrke og utvikle HiNT og Levanger som en attraktiv studieplass, og gi muligheter innenfor næringsutvikling gjennom satsingen på FOU. Rådmannen håper derfor at intensjonsavtalen med bestilling kan gjennomføres innenfor de frister som framgår av bestillingen og slik at alle parter får et godt beslutningsgrunnlag for:

·         Om sin eventuelle videre deltagelse i prosjektet

·         Konseptets omfang/innhold blir avklart

·         De økonomiske konsekvenser ved gjennomføringen av prosjektet

Slik rådmannen vurdere det, er det kunne dette prosjektet som på forholdsvis kort tid kan realisere både svømmehall og en flerbrukshall/storhall.

Rådmannen vil bl.a. med bakgrunn i det ovennevnte anbefale at ordføreren gis fullmakt til å undertegne en intensjonsavtale i tråd med det forslag som foreligger og være med på å gi en Bestilling/utredningsbehov til Statsbygg som beskrevet i forslaget.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^