Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 22.06.05 - sak 30/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

DELEGASJONSREGLEMENT

Saksansvarlig: Alf B. Haugnes Arkiv:   K1-

Arkivsaknr: 2005002891

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 25.05.05 ABH

057/05

Driftskomité 25.05.05 ABH 019/05
Formannskapet 08.06.05 ABH 048/05
Kommunestyret 22.06.05 ABH 030/05

08.06.2005 Formannskapet

Forslag i møte:

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag til innstilling:

1.        Arbeidsgruppas konklusjoner tas til etterretning og vurderes i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

2.        Det nedsettes ei politisk gruppe som skal evaluere dagens politiske organisering og eventuelt komme med forslag til endringer i de politiske organers rolle og -oppgavefordeling. Arbeidet prosjektorganiseres.

3.        Med bakgrunn i utvalgets konklusjoner i pkt.2 og nødvendige justeringer i forhold til overføring av ansvar og myndighet til ISK, skal gruppa fremme forslag til nødvendige endringer i dagens delegasjonsreglementet.

Birger Meinhard (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag, til PUKs innstilling:

Kommunestyret gir arbeidsgruppen forslag til områder av delegasjonsreglementet som skal prioriteres.

Kommunestyret gir arbeidsgruppen instruks om å ferdigstille sitt arbeide innen utgangen av 2006 slik at kommunestyret selv kan komme med et endelig forslag før det nye kommunestyret trer i kraft høsten 2007.

Avstemning:

Mikalsens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

FOR-048/05 INNSTILLING:

1.        Arbeidsgruppas konklusjoner tas til etterretning og vurderes i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

2.        Det nedsettes ei politisk gruppe som skal evaluere dagens politiske organisering og eventuelt komme med forslag til endringer i de politiske organers rolle og -oppgavefordeling. Arbeidet prosjektorganiseres.

3.        Med bakgrunn i utvalgets konklusjoner i pkt.2 og nødvendige justeringer i forhold til overføring av ansvar og myndighet til ISK, skal gruppa fremme forslag til nødvendige endringer i dagens delegasjonsreglementet

25.05.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Morten Von Heimburg, SV og Gunnar Løvås, SV:

Saken sendes tilbake til arbeidsgruppa slik at arbeidsgruppa kan komme med forslag til konkrete endringer av reglementet i samsvar med arbeidsgruppas konklusjoner.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Heimburg/Løvås sitt forslag og rådmannens forslag:

Heimburg/Løvsås sitt forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-057/05 Innstilling:

Saken sendes tilbake til arbeidsgruppa slik at arbeidsgruppa kan komme med forslag til konkrete endringer av reglementet i samsvar med arbeidsgruppas konklusjoner.

25.05.2005 Driftskomité

Forslag i møte:

Forslag fra Steinar Holten (Frp)på vegne av Holten (Frp), Solem (Sp) og Skjerve (SV):

Saken sendes tilbake til arbeidsgruppa for at arbeidsgruppa skal komme med forslag til endringer av delegasjonsreglementet innenfor de respektive lover  i samsvar med arbeidsgruppas konklusjoner.

Avstemning:

Holtens forslag vedtatt enstemmig.

DK-019/05 INNSTILLING:

Saken sendes tilbake til arbeidsgruppa for at arbeidsgruppa skal komme med forslag til endringer av delegasjonsreglementet innenfor de respektive lover  i samsvar med arbeidsgruppas konklusjoner.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Arbeidsgruppas konklusjoner tas til etterretning og vurderes i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

2.        Det nedsettes et politisk gruppe som skal evaluere dagens politiske organisering og eventuelt komme med forslag til endringer i de politiske organers rolle og -oppgavefordeling. Arbeidet prosjektorganiseres.

3.        Med bakgrunn i utvalgets konklusjoner i pkt. 2 og nødvendige justeringer i forhold til overføring av ansvar og myndighet til ISK, skal gruppa fremme forslag til nødvendige endringer i dagens delegasjonsreglementet.

Vedlegg:

Brev av 08.12.2004 fra arbeidsgruppa vedr. kommunens delegasjonsreglement  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.        K.sak 44/04 i møte 12.05.04 Vurdering av driftskomiteens rolle og myndighet i framtida.

2.        Gjeldende delegasjonsreglement.

3.        Prosjektrapport Rolle- og oppgavefordeling mellom og reglement for politiske organer, behandlet i kommunestyret 27.11.02, sak 54/02.

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i møte 12.05.04, sak 44/04:

1.       Gjeldende delegasjonsreglement gjennomgås. kommunestyret oppnevner en arbeidsgruppe med representanter fra PUK og DK, og en representant fra formannskapet som gis dette oppdraget.

Arbeidsgruppe:

Arne Solem, leder , Ragnhild Skjerve, Jann Karlsen, Knut B. Grangård og Eli Grevskott.

2.       Resultatenhetenes styringskort fremlegges DK til orientering. Utarbeidelse av serviceerklæringer gis prioritet.

Oversendelsesforslag til arbeidsgruppa:

Resultatenhetenes styringskort fremlegges driftskomiteen for godkjenning etter innstilling fra enhetsleder/rådmann.

Arbeidsgruppa hadde 6 møter og møter med den politiske og administrative ledelse samt enhetsleder for servicekontoret for å få klarhet i hvilke saker som defineres som prinsipielle og dermed blir politisk behandlet. Gruppa har også studert delegasjonsreglementet for en del relevante og sammenlignbare  nabokommuner.

Gruppas konklusjoner/tilrådninger:

·         Er av den oppfatning at en i prinsippet ønsker mer politisk styring enn hva er tilfelle iht. gjeldende og vedtatte delegasjonsreglement.

·         Ikke funnet det formålstjenlig å forslå endringer i dagens delegasjonsreglement på generelt grunnlag, delegasjon til formannskap, delegasjon etter særlov, samt delegasjon til de respektive komiteer.

·         I forhold til delegasjon til rådmannen, jfr. pkt. XI forslås at rådmann gis beslutningsmyndighet i følgende saker:

Ø       Saker som det iht. reglement er tillagt rådmannen

Ø       Saker som iht. lover og forskrifter er tillagt rådmannen

Ø       Saker som enkeltvis er tillagt rådmannen til avgjørelse

Ø       Konkrete oppgaver til avgjørelse gitt av politisk organ

·         Anbefaler at det gjøres tilsvarende gjennomgang av delegasjonsreglement for ISK, herunder delegasjon gitt fra morkommunene til samkommunen.

Gruppa foreslår at den generelle formulering av  beslutningsmyndighet settes inn for alle lover nevnt i delegasjonsreglementet uten at selve delegasjonsreglementet for den enkelte lov endres med unntak av kommuneloven, jfr. reglementets pkt. XI Delegasjon til rådmann.

Denne presiseringen erstatter da følgende generelle bestemmelse i delegasjonsreglementet: All myndighet i h. h. t. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

Vurdering:

Etter at Ordføreren mottok rapporten fra arbeidsgruppa, ble videre saksgang drøftet med politisk ledelse og arbeidsgruppas leder. Rådmannen fikk ansvar for å legge fram en sak til politisk behandling.

Rådmannen kan ikke se at den foreslåtte endringen/presiseringen av delegasjonsreglementet til rådmannen verken vil gi rådmannen og administrasjonen et bedre styringssignal eller mer politisk styring som arbeidsgruppen primært ønsker. Den bestemmelse som blir erstattet, hadde samme innhold og begrensning i rådmannens utøvelse av myndighet som den generelle bestemmelse kommuneloven, jfr. kap. XI B 1. Denne er ikke endret i arbeidsgruppas forslag. Innholdet i de kulepunkter vil og er selvsagt uavhengig av delegasjonsreglementet, førende og avgjørende for rådmannens arbeid opp mot de politiske organer. Rådmannen har derfor ingen problemer i sitt arbeid å forholde seg til dette både mht. lovforvaltning eller andre daglig arbeidsoppgaver.

Etter rådmannens vurdering vil mer politisk styring bl.a. kunne gjennomføres ved:

A)     Endringer i delegasjonsreglementet gjennom at paragraf for paragraf for den enkelte lov blir gjennomgått med sikte på å få mer politisk styring.

B)      Utøvelse av mer politisk styring gjennom vedtak på planer og dokumenter, som f.eks.:

Ø       Kommuneplan

Ø       Kommunedelplaner – planer for enkelte områder

Ø       Virksomhetsplaner, områdeplaner

Ø       Styringskort

Ø       Serviceerklæringer, tjenesteytingsavtaler etc.

Ø       Økonomiplan – del av kommuneplanenes kortsiktige del

Ø       Budsjett

Hvordan den politiske styringen best skal kunne utøves, må bl.a. være en vurdering av:

·         Hva er innbyggerne mest tjent med?

Ø       Saksbehandlingstid

Ø       Forutsigbarhet

·         Saksbehandlingskapasitet og ressurser til oppfølging av politiske organer

Ø       Flere politiske saker, mer tid/ressurs til saksbehandling

Ø       Flere ressurser til utsendelse, politiske møter, oppfølging av møtene

·         Mange saker til behandling – stor arbeidsmengde i noen politiske organer?

Fattes svært mange enkeltvedtak i løpet av en dag innenfor oppvekst (skoler, barnehager), pleie og omsorg, sosialtjenesten, plan- og byggesak mm. Plan- og byggesak behandlet i 2004 330 saker på delegasjon og 105 i PUK. I tillegg kommer behandlede saker fra Verdal kommune.

Et arbeid med utgangspunkt i pkt. A) vil være svært arbeidskrevende. Hvis en slik arbeidsform blir valgt, vil rådmannen foreslå at de områder en ønsker mer politisk styring innenfor blir valgt og aktuelle lover for disse områdene blir gjennomgått spesifikt.

Rådmannen ønsker klare ”bestillinger”/signaler fra det politiske nivået. Med bakgrunn i den generelle delen av revisjonsrapporten vedr. A-skolen, synes dette ytterligere aktualisert.

I prosjektet Rolle- og oppgavefordeling mellom og reglement for politiske organer sto både ombudsrollen og politisk styring svært sentralt. Problematikken rundt pkt. B) var her en del av diskusjonen. Rolle og oppgavefordelingen mellom de politiske organer og mellom politiske organer og administrasjonen var en svært viktig premissleverandør for utarbeidelsen av delegasjonsreglementet. Rådmannen vil derfor anta at et arbeid med utgangspunkt i pkt. B) og en oppfølging delvis gjennom pkt. A) vil være en naturlig arbeidsform ved revidering av delegasjonsreglementet.

Rådmannen vil derfor foreslå at det nedsettes en politisk gruppe som evaluerer dagens politiske organisering og kommer med forslag til endringer i de politiske organers rolle og oppgavefordeling. Dette må igjen danne grunnlaget for en bearbeidelse/revidering av dagens delegasjonsreglement.

Rådmannen er enig i at delegasjonsreglementet må gjennomgås med utgangspunkt i de oppgaver som er overført til samkommunen. Reglementet er her ikke presist nok. Dette gjelder bl.a. Plan- og bygningsloven.

Arbeidsgruppen har nok misforstått noe når det blir hevdet at morkommunene har delegert til samkommunen. Morkommunene har her overført myndighet og ansvar gjennom en forskrift godkjent av departementet. Forholdet mellom morkommunene og samkommunen vil derfor her måtte endres gjennom endring av forskriften.

Rådmannen er enig i at det bør være en sammenheng hvordan delegasjon i samkommunen og morkommunene blir utformet. Ettersom samkommuneforsøket snart er halvveis og at dette er underlagt en egen ekstern evaluering, finner rådmannen det likevel ikke naturlig å ta opp dette som egen sak nå.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^