Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 56/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

ETABLERING AV LEGETILBUD FOR ELDRE PÅ YTTERØY

Saksansvarlig: Ingvar Rolstad Arkiv: Arkivsref: 2005/9665
  Objekt:   Saken avgjøres av: DK
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 16.11.05 IRO 035/05
Kommunestyret 14.12.05 IRO 056/05

16.11.05 Driftskomiteen

Forslag i møte:

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag til innstilling:

”Det etableres en egen legetjeneste for hjemme boende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune.”

Avstemning:

Ved alternativ avstemming ble Solems forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Innstilling:

Det etableres en egen legetjeneste for hjemme boende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det etableres ikke en egen legetjeneste for hjemmeboende eldre på Ytterøy

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Sak i driftskomiteen, sak 005/02

 

Lovgrunnlag: 

KHTL - § 1-1. (Kommunens ansvar for helsetjeneste)

Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Fastlegeforskriften

§ 3 Retten til å stå på liste hos fastlege

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege.

ASA 4310 - sentral kommuneavtale

Saksopplysninger:

Driftskomiteen har i sak 005/02  fattet følgende vedtak:

1.        Utekontoret for legetjenesten Ytterøy gjenåpnes så snart lege er tilgjengelig.  

2.        Beboere ved sykeheimen og omsorgsboligene, samt brukere av hjemmetjenester (m/vedtak) som av helsemessige og/eller sosiale årsaker ikke klarer å komme seg over til fastlandet på en tilfredstillende måte, sikres legetjenester ved Ytterøy helsetun.

3.        Legetjenesten ved helsestasjon/skole videreføres på Ytterøy

Det har vært arbeidet med å finne en løsning på denne saken i lengre tid. I forhandlingene med  fastlegene er dette forholdet tatt opp. Ingen leger har til nå ønsket å opprette en slik praksis. Dr. Erik Mona har nå meddelt at han ser for seg en mulighet til å utvide sin tid på Ytterøy. Slik at hjemmeboende eldre som mottar hjemmetjenester kan bruke han som sin fastlege. Forutsetning er at han da avslutter sitt engasjement på helsestasjonen i Levanger sentrum. Som tidligere distriktslege har dr. Mona en ordning hvor han mottar et fast månedsbeløp for 12 timer offentlig helsearbeid. Det vil derfor ikke ha noen økonomiske konsekvenser ved at han reduserer aktiviteten en plass og øker en annen plass.

For at helsestasjonstilbudet ikke skal bli ”skadelidende” vil helse-og rehabiliteringstjenesten (Innherred Samkommune), måtte finne en løsning hvor annen lege blir satt inn. Dette utgjør 4 timer pr. uke. Etter en gjennomsnittsberegning vil dette føre til en merkostnad på ca. kr. 49.000,-.  Praksiskompensasjon kommer i tillegg med kr. 24.400,-.  Dvs en merkostnad på vel kr. 74.000,-  Helse- og rehabiliteringstjenesten vil før en slik ordning kan etableres, måtte inngå en ny avtale om offentlig helsearbeid med en av kommunens fastleger.

Befolkningsgrunnlaget – ca 500 innbyggere. Fastlegereformen gir ikke oversikt over hvor mange innenfor et geografisk område  som benytter de forskjellige leger. En god del av Ytterøyingene spesielt de eldre og skrøpelige bruker i h.h.t. hjemmesykepleien lege Erik Mona som fastlege. Det er et sterkt ønske om at en  ordning hvor hjemmeboende eldre og som har vedtak om hjemmetjeneset kan få sitt behov for fastlege dekt, uten å måtte reise til fastlandet. De som gjennom en eventuell ny ording skal bruke dr. Mona som sin fastlege og ikke står på hans liste i dag, må søke om skifte av fastlege. Noe som igjen forutsetter at dr. Mona har plass på sin liste. Hjemmeboende som ønsker å benytte en slik ordning må betale for legekonsultasjon etter gjeldende takst. Sykeheimen har i dag sin lovbestemte legetjeneste utført av Dr. Mona.

 

I h.h.t. til opplysninger gitt av resultatenhetsleder i distrikt Nord, skal de kunne organisere sin virksomhet ved helsetunet på en slik måte at dr. Mona skal kunne drive en slik praksis. Ved en slik ordning vil behovet for kontor og hjelpepersonell være dekket av helsepersonell ved helsetunet. Eventuelle årlige merkostnader til datautstyr, programvare og utstyr til legekontoret er ikke beregnet. Men rådmannen viser til tidligere beregninger hvor dette ble kallkulert til kr. 20.000,-. 

Saken skal i realiteten fremlegges for Innherred Samkommune. Når rådmannen nå velger å legge denne frem for driftskomiteen i Levanger kommune, har det sammenheng med at saken er påbegynt her.

Vurdering:

Rådmannen forstår godt ønske fra innbyggerne på Ytterøy, om at eldre hjemmeboende som har vedtak om omsorgstjenester fra kommunen skal få dekt sitt behov for fastlegetjenester uten å måtte reise til fastlandet. Ledelsen i distrikt Nord deler dette synet fult ut.

 

Rådmannen forutsetter at et tilbud om fastlege for eldre hjemmeboende og som mottar hjemmetjenester ikke under noen omstendighet må føre til redusert helsestasjonstilbudet. Kommunen har i dag timer tilgode når det gjelder offentlig helsearbeid. Dvs at vi etter forhandlinger kan pålegge leger å ta helsestasjonen.

 

Merkostnaden ved en slik etablering kan synes beskjeden, men det er rett å gjøre driftskomiteen oppmerksom på at helse- og rehabiliteringsenheten allerede har et stort merforbruk sammenligne med vedtatt budsjett. Et positivt vedtak må oversendes samkommunestyret , all den tid det har økonomiske konsekvenser. Alternativt er at morkommunen Levanger kompenserer for merkostnaden. Saken må da videre til kommunestyret.

 

Et annet forhold som det er grunn til å gjøre oppmerksom på er konsekvensene ved etablering om et slik tilbud. Rådmannen ser ikke bort fra at innbyggere i andre ”utkantsstrøk” innen Innherred Samkommune, vil kreve en tilsvarende ordning. 

 

Etter en samle vurdering vil Rådmannen ikke tilrå en etablering av et fastlegetilbud for hjemmeboende eldre som mottar hjemmetjenester på Ytterøy. 


<< sakliste
| vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^