Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 57/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REGULERINGSENDRING, DEL AV RØSTADOMRÅDET, GNR. 274, BNR. 18 (LIDL-TOMTA)

Saksansvarlig: Karl Eidsvik Arkiv:   

Arkivsaknr: 2005/5087

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 25.05.05 KEI

058/05

Plan- og utviklingskomité 31.08.05 KEI

089/05

Kommunestyret 14.12.05 KEI 057/05

14.12.05 Kommunestyret

Vedlegg:

Referat fra meklingsmøte med fylkesmannen 06.10.05  PDF
- snitt bekk  PDF
- plantegning  PDF

31.08.05 Plan- og utviklingskomiteen

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP,  Knut Birger Grandgård, FRP og Jann Karlsen, KRF,  alle i DNA og H:

Innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE tas ikke følge.

Forslag til reguleringsendring vedtas.

Ett bekkeløpet som ligger så dypt i terrenget vil aldri danne et fint vannspeil, det vil bli et gjengrodd bekkefar. Friområdet med kunstig dam / bekk, gjerne med en fontene i dammen legges til grunn for videre planlegging. Et området regulert til industriformål, og innkjørsla til Levanger blir forskjønna med et fint parkanlegg,

Detaljerte planer for utforming av friområdene skal legges fram for planutvalget for godkjenning.

Helge Ingstads veg inkludert ledningsanlegg skal være ferdig opparbeidet langs den enkelte tomtegrense før bebyggelsen på tomta er klar for bruk, jfr. bestemmelsene § 8, siste ledd.

Før behandling i kommunestyret sendes saken til fylkesmannen for mekling.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og fellesforslaget:

Fellesforslag fra Skjesol, SP, FRP, KRF alle i DNA og H vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

Innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE tas ikke følge.

Forslag til reguleringsendring vedtas.

Ett bekkeløpet som ligger så dypt i terrenget vil aldri danne et fint vannspeil, det vil bli et gjengrodd bekkefar. Friområdet med kunstig dam / bekk, gjerne med en fontene i dammen legges til grunn for videre planlegging. Et området regulert til industriformål, og innkjørsla til Levanger blir forskjønna med et fint parkanlegg,

Detaljerte planer for utforming av friområdene skal legges fram for planutvalget for godkjenning.

Helge Ingstads veg inkludert ledningsanlegg skal være ferdig opparbeidet langs den enkelte tomtegrense før bebyggelsen på tomta er klar for bruk, jfr. bestemmelsene § 8, siste ledd.

Før behandling i kommunestyret sendes saken til fylkesmannen for mekling.

Rådmannens forslag til innstilling:

Innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE tas til følge.

Forslag til reguleringsendring avvises.

Friområdene G 10 og G 11 (med nytt bekkeløp) skal opparbeides samtidig med byggeområdet F 10, jfr. bestemmelsene § 6 i gjeldende plan.

Dette bør avtalefestes gjennom en utbyggingsavtale som sikrer en utforming av friområdet hvor bekken skal inngå som et viktig element.

Detaljerte planer for utforming av friområdene skal legges fram for planutvalget for godkjenning.

Det må dokumenteres at utbyggingsområdet har tilstrekkelig sikkerhet mot skred/ utglidninger.

Helge Ingstads veg inkludert ledningsanlegg skal være ferdig opparbeidet langs den enkelte tomtegrense før bebyggelsen på tomta er klar for bruk, jfr. bestemmelsene § 8, siste ledd.

Vedlegg:

10. Uttalelser  side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

11. Reguleringskart, 01.04.2005, nedfotografert  |  større kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

12. Kopi av brev 27.05.2005 fra NVE til RG- Prosjekt AS.  side 2

Illustrasjon: Utomhusplan, lukket bekk - Utomhusplan, åpen bekk - Snitt - Detaljer (alle i PDF)

Saksopplysninger:

Iht. planutvalgets vedtak på møtet 25.05.2005 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser med merknader:

Nr.          Fra                                                                        Dato                       Innhold                         

01            Nord- Trøndelag fylkeskommune                    08.06.2005             Diverse

02            Barnerepresentanten                                         06.07.2005             Diverse

03            Fylkesmannen i Nord- Trøndelag                    08.07.2005             Diverse/ innsigelse

05            Statens Vegvesen                                              21.07.2005             Diverse

06            HINT                                                                   14.07.2005             Diverse

07            Kultursjef Odd Håpnes                                     01.08.2005             Diverse

08            NVE                                                                     08.07.2005             Diverse/ innsigelse

09            Levanger SV                                                                                     Diverse

10            Gunnar Jarle Sorte                                            29.07.2005             Diverse

Innkomne uttalelser uten merknader:

04            Nord- Trøndelag E- verk                                   19.07.2005             Ingen merknader

Ikke levert uttalelser:

                Telenor AS                                                                                        

I brev fra NVE til RG- prosjekt AS (vl 12), ang. søknad om midlertidig gjenlegging av Leirabekken..., heter det bl.a. under pkt Konklusjon: ”Det er en forutsetning at bekken reåpnes etter at arbeidet er utført. En plan for utforming av nytt bekkeløp skal sendes NVE Region Midt- Norge til godkjenning. Dette er i tråd med Fylkesmannens konklusjon.”

Videre heter det bl.a. under pkt Begrunnelse: ”Forutsetningen for midlertidig tillatelse er at bekken reåpnes, og inngår som et landskapselement etter at byggearbeidene er utført.” 

Vurdering:

Utt. nr. 01: Nord- Trøndelag fylkeskommune.

I brevet vises det til forhåndsuttalelse av 12.04.05 (vedlegg 05). Videre heter det :

”Fylkeskommunen har ingen vesentlige nye kommentarer. Vi fraråder at kommunen lukker bekkeløpet.”

Under pkt. Kulturminner heter det bl.a. at en ikke har innvendinger til planen.

Kommentar:

Lukking av bekkeløpet frarådes. Uttalelsen har form av faglig råd, men ikke av innsigelse. Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 02 : Barnerepresentanten.

Det heter bl.a.: ”En forutsetter at nødvendige trafikale hensyn blir ivaretatt.

Å legge Leirabekken i rør er ikke tilfredsstillende.

Det bør bestrebes på å finne løsninger som ivaretar bekkeløpet mest mulig som idag.”

Kommentar: Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 03 : Fylkesmannen i Nord- Trøndelag.

Miljøvernavdelingen er den eneste av Fylkesmannens avdelinger som har merknader til endringsforslaget.

Under Vurdering heter det bl.a.:

”...bekken må regnes som lavproduktiv for fisk i dag, men at den har et bra potensiale som sjøaurebekk som kan utnyttes i framtiden.

Tidligere undersøkelser (FM rapport 1- 88) har vist at Leirabekken er svært næringsrik og sterkt belastet pga avrenning fra landbruksområder og boligkloakk. Undersøkelsen er ikke senere fulgt opp, men det må antas at vannkvaliteten har blitt bedre i takt med at det er gjennomført tiltak i forhold til landbruksavrenning og kloakksanering.”

Det vises til St. meld. nr. 39 (”Friluftsliv- en veg til høgare livskvalitet”) og St. meld.nr. 23 (”Bedre miljø i byer og tettsteder”), og pekes på betydningen av å ta hensyn til grønnstruktur i byutviklingen.

For Leirabekken bør målsettingen bl.a. være:

”- redusere forurensing slik at bekken kan fungere som gyte- og leveområde for sjøørret.

  - tilrettelegge for fiske for barn i sentrumsnære deler av bekken.

  - forbedre de visuelle kvalitetene i og langs bekken slik at denne kan inngå som et positivt element i et sentrumsnært parkdrag.”

I konklusjon heter det:

”Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til en reguleringsendring som medfører permanent gjenlegging av bekken. Miljøvernavdelingen aksepterer en midlertidig gjenlegging, under byggeperioden, under forutsetning av at bekken reåpnes og inngår som et viktig element i et fremtidig friområde.”

Kommentar:

Miljøvernavdelingens uttalelse inneholder innsigelse mot planforslaget.

Se under generell kommentar/ konklusjon.

Utt. nr. 05: Statens Vegvesen, region midt.

Vegvesnet har vurdert omlegging av Leirabekken, som omfatter åpent bekkeløp mellom LIDL og Rv 774, som positivt ut fra et estetisk/ landskapsmessig synspunkt, men også trafikksikkerhetsmessig: Åpent bekkeløp vil være med og gjøre det vanskeligere å bruke ”snarveier” for å krysse over riksveien øst for rundkjøringen. Det forutsettes rekkverk helt fram til rundkjøringen, for å lede fotgjengere fram til den etablerte fotgjengerovergangen. Vegvesnet anbefaler at opprinnelig reguleringsplan med åpent bekkeløp opprettholdes, og at foreliggende endringsforslag avvises.

Kommentar:

Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 06: HINT.

Søknaden om endring av gjeldende plan må avslås ut fra følgende argumentasjon.:

*”Fjerning av vannspeil bryter med sentrale visjoner, mål og retningslinjer for utvikling av Røstadområdet.

* En spesiell kvalitet ved Røstadområdet er samspillet mellom vann og kulturlandskap.

Denne kvaliteten forringes ved å legge Leirabekken i rør.

* Leirabekken ligger ved hovedinnfallsporten til Røstad, og kan betegnes som en del av”anslaget” i møtet med Røstad. I estetisk og opplevelsesmessig sammenheng vil et vannspeil være viktig i det første møtet med Røstadområdet.

Leirabekken markerer en tydelig grense for Røstadområdet. I planen for estetikk og opplevelse markeres det at denne grensen må beholdes og tydeliggjøres (eks med ei tydeligere og vakrere bru over bekken).”

Kommentar:

Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 07: Kultursjef Odd Håpnes.

I Konklusjon heter det bl.a.:

”* Det opparbeidede friområdet mellom LIDLbygget og Rv 774 tilrettelegges med nytt elveløp for Leirabekken med opprinnelig vannføring, og i full lengde mellom Rv 774 og Røstad -alleen. Den bebygde tomta med bygget, parkering, friområdet, beplantning og bekken må framstå som et helhetlig område preget av høg kvalitet og utviklet med flerfaglig kompetanse. Dette vil skape en vinn- vinn situasjon både for utbygger LIDL og Levanger for øvrig.

* Leirabekken er en del av grønnstrukturen i og omkring Levanger sentrum. Omleggingen vil bringe bekken nærmere Rv 774. Den vil med sitt nye løp framstå som et tydelig visuelt og miljømessig element i kulturlandskapet ved innfarten til Levanger. Dette området er samtidig inngangsporten til høgskoleområdet på Røstad, der sammenhengen mellom arkitektur, estetikk og natur/ grøntareal er gjennomtenkt og helhetlig ivaretatt.

* Leirabekken har et klart potensiale som gyte og leveområde for sjøørret og tilrettelagt fiskeområde for barn. En eventuell gjenlegging av deler av bekkeløp kan hindre denne positive utviklingen.”

Kommentar:

Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 08: NVE.

”NVE har innsigelse mot endringsforslaget til reguleringsplanen:

1) Inntil det kan dokumenteres at planlagt utbyggingsområde har tilstrekkelig sikkerhet mot skred/ utglidninger.

2) Inntil bekken planlegges med åpent løp over tomta etter at bygge-/ anleggsarbeidene er ferdigstilt.”

Kommentar:

NVEs uttalelse inneholder innsigelse mot planforslaget.

Se under generell kommentar/ konklusjon.

Utt. nr. 09: Levanger SV.

Det nevnes flg. om bekken:

Fiskeførende, potensiale som sjøaurebekk, viktig for Levangerelva i framtida.

Legging i rør vil gi tap av biologisk mangfold.

Viktig del av grønnstrukturen i og omkring Levanger.

Bevaring av bekken, øking av vannspeilet ved å anlegge en dam, vil forskjønne innkjøringa til Røstad.

Terskler i vannløpet ned mot elva.

Bekken kan inngå som et parkdrag mellom Stabelvollen og Røstadområdet, og fremstå som et positivt og forskjønnet element i området.

Levanger SV frarår på det sterkeste å legge bekken i rør.

Kommentar:

Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 10: Gunnar Jarle Sorte.

Han uttaler under konklusjon:

”Leirabekken må fortsatt eksistere som en åpen bekk med all den vannføring den har i dag og i hele sin utstrekning fra Rv 774 til kulverten under Røstad alleen. Det vil være fullt mulig å flytte bekken i hele sin lengde og samtidig gjennomføre beplantning.

Leirabekken vil bare på denne måten opprettholdes som et meiningsfylt og fortsatt verdig innslag i kulturlandskapet ved en av hovedinnfartene ved Levanger by. Videre er det viktig for troverdigheten innenfor konseptet Cittaslow, at Levanger viser fram gode eksempler på god landskapsskjøtsel og viser at man praktiserer god landskapsestetikk og miljøkunnskap.”

Kommentar:

Uttalelsen tas til underretning.

Generell kommentar/ konklusjon:

I forbindelse med søknad om midlertidig gjenlegging av Leirabekken (under byggeperioden) stiller NVE som forutsetning at  bekken reåpnes. NVE vil ha tilsendt plan for utforming av nytt bekkeløp, som skal inngå som et landskapselement etter at byggearbeidene er utført.

Bortsett fra NTE, som ikke har merknader til reguleringsforslaget, er det ingen av de øvrige uttalelsene som er positive til forslaget om gjenlegging av Leirabekken.

Innholdet i uttalelsene går i alt vesentlig på at bekken ikke må legges permanent i rør, men at gjeldende plan må følges: I gjeldende plan utgjør et omlagt, åpent, bekkeløp del av friområdet mellom butikktomten og Rv 774.

Av uttalelsene går det fram at en er svært opptatt av at friområdet med åpent bekkeløp skal få en utforming som gjør det til et positivt element i kulturlandskapet.

Dette vil kreve omhyggelig planlegging og gjennomføring.

Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE har innsigelse til forslaget.

Når det foreligger innsigelse til et planforslag, fins det flere muligheter for videre saksgang:

* Kommunen kan be instansen som har fremmet innsigelse, om å trekke den.

Dersom  innsigelsen trekkes, kan kommunestyret gjøre endelig planvedtak.

At miljøvernavdelingen skulle trekke sin innsigelse, anser vi som lite aktuelt, uttalelsen inneholder bekreftelse av innsigelsen som var varslet i forhåndsuttalelsen.

NVE´s innsigelse virker også klart fundert og begrunnet.

* Kommunen kan vedta å be Fylkesmannen mekle i saken (før kommunestyrets behandling). 

* Kommunestyret kan vedta saken med innsigelse. I så fall må planen til departementet for endelig avgjørelse. Denne prosessen tar en del tid før saken er avgjort, og sluttresultatet er usikkert.

* Kommunestyret kan vedta å ta innsigelsen til følge. I praksis betyr det at planforslaget avvises. Eksisterende plan vil da gjelde fortsatt.

Konklusjon:

Vi går inn for den siste av de nevnte prosedyrene: Innsigelsen tas til følge,  planforslaget avvises.

25.05.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Morten Von Heimburg, SV og Gunnar Løvås, SV:

Forslag til reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr, 18 avvises.

Begrunnelse :

I reguleringsendringsforslaget som er fremmet blir ikke bekken ivaretatt. Bekken er et landskapselement som fremmer det biologiske mangfold og vannspeilet vil gi et positivt element i dette området. Videre er det påvist i undersøkelser at bekken er fiskeførende og at den har et bra potensiale som gyte sjøaurebekk i framtida.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Heimburg/Løvås sitt forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-058/05 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18, med tilhørende bestemmelser, datert 01.04.2005, legges ut til offentlig ettersyn.

Friområde G 10 skal opparbeides samtidig med byggeområde F 10, jfr. bestemmelsene § 6.

Helge Ingstads veg inkludert ledningsanlegg skal være ferdig opparbeidet langs den enkelte tomtegrense før bebyggelsen på tomta er klar for bruk, jfr. bestemmelsene § 8, siste ledd.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18, med tilhørende bestemmelser, datert 01.04.2005, legges ut til offentlig ettersyn.

Friområde G 10 skal opparbeides samtidig med byggeområde F 10, jfr. bestemmelsene § 6.

Helge Ingstads veg inkludert ledningsanlegg skal være ferdig opparbeidet langs den enkelte tomtegrense før bebyggelsen på tomta er klar for bruk, jfr. bestemmelsene § 8, siste ledd.

Vedlegg:

01. Reguleringskart, 01.04.2005, nedfotografert  |  større kart

02. Reguleringsbestemmelser, 01.04.2005  side 2, 3

03. Reguleringskart, 26.01.2005 (gjeldende plan), nedfotografert  |  større kart

04. Brev fra Fylkesmannen, 28.04.2005  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

05. Brev fra Fylkeskommunen, 12.04.2005.

06. Brev fra RG- prosjekt, 01.04.2005.

07. Brev fra ISK til Fylkesmannen og Fylkeskommunen, 06.04.2005.

08. Reguleringsbestemmelser, 26.01.2005 (gjeldende plan).

09. Reguleringskart, 01.04.2005, 1: 1000.

Saksopplysninger:

På vegne av utbygger (LIDL) har RG- prosjekt oversendt forslag til endring av reguleringsplanen som bl.a. omfatter den såkalte LIDL- tomten (vl 1 og 2). I oversendingsbrev av 01.04.2005 (vl 06) heter det bl.a.:

                ”Endringen består i at friområde vassdrag tas ut, og erstattes med offentlig friområde.

                Utbygger har fått utført en geoteknisk undersøkelse i det aktuelle området          (Multiconsult 31. januar 2005). For bekkeomleggingen heter det her følgende:

”Grunnen i området har liten skjærstyrke og er eroderbar. Av stabilitetshensyn kan ikke bekkeløpet anlegges med brattere skråninger enn 1: 2, 5 til 1: 3. Det vil også være nødvendig å steinsette bekken.”

Med en gravedybde for det nye bekkeløpet på 4- 5 m, vil bekken legge beslag på et 20- 25 m bredt belte som delvis skal steinsettes. De øvrige delene av friarealet skal så opparbeides parkmessig. Slik utbygger ser det, vil en omlegging av bekken som beskrevet ikke være et positivt element i en slik parkmessig utvikling. Vi ønsker derfor å søke om at bekkeløpet tas ut av planen, og at arealet inngår som en del av offentlig friområde.”

Det har vært kontakt med NVE i saken.

Den aktuelle reguleringsplanen (del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18) ble godkjent av Levanger kommunestyre 26.01.2005 (sak 003/ 05). Vedtaket inneholdt endel forutsetninger, bl.a. nr. 3:

                ”Byggesøknaden må inkludere teknisk plan for omlegging av Leirabekken.”

Ved offentlig ettersyn for gjeldende reguleringsplan uttalte Fylkesmannens miljøvernavdeling bl.a.:

”Planforslaget viser også flytting av friområdet og Leirabekken. Friområdet skal gis en parkmessig opparbeiding. Under forutsetning av at det ikke forekommer bekkelukking, men at vannspeilet holdes åpent, har ikke Miljøvernavdelingen merknader til denne reguleringsendringen som omfatter friområdet og Leirabekken.”

På denne bakgrunn sendte vi 06.04.2005 endringsforslaget over til Fylkesmannen og Fylkeskommunen, og ba om uttalelse til planforslaget, som innebærer lukking av det innregulerte bekkeløpet G 11 (friområde i vann) innenfor friområdet G 10. Henvendelsen var ment som en anmodning om forhåndsuttalelse.

Uttalelse fra Fylkesmannen (vl 04). I Miljøvernavdelingens uttalelse heter det under ”Konklusjon”:

”Miljøvernavdelingen fremmer innsigelse til en reguleringsendring som medfører permanent gjenlegging av bekken. Miljøvernavdelingen aksepterer en midlertidig gjenlegging, under byggeperioden, under forutsetning av at bekken reåpnes og inngår som et viktig element i et fremtidig friområde.

Det er en klar forutsetning at friområdet opparbeides samtidig med at tomta tas i bruk. Dette bør kommunen sikre gjennom en utbyggingsavtale.”

Uttalelse fra Fylkeskommunen (vl 05):

”Utbyggeren ønsker at bekkeløpet lukkes over det aktuelle tomteområdet. Vi anbefaler at kommunen tilstreber å finne løsninger som holder vannspeilet åpent. Friområdet er stort nok til å ta opp i seg bekken og tilrettelagte skråninger. Vi tror det er mulig å finne attraktive utforminger for et nytt bekkeløp.

Opparbeidingen av friområdet bør skje samtidig med at tomten tas i bruk. Dette kan avtalefestes gjennom en utbyggingsavtale som sikrer en utforming av friområdet hvor bekken inngår som et viktig element.”

09.05.2005 ble det arrangert et møte på Herredshuset, Verdal. Målsettingen var at Fylkesmannens miljøvernavdeling, Innherred samkommune/ enhet for plan, byggesak, oppmåling, miljø og konsulentfirma skulle drøfte det foreliggende planforslag og mulige måter å komme videre i saken på.

Disse deltok:

Fra RG- prosjekt AS:      Atle Romstad

Fra Levanger kommune: Johannes Bremer, Karl Eidsvik

Dessverre lot det seg ikke gjøre å få Fylkesmannens representant til møtet. Møtet ble derfor en gjennomgang av forslaget til reguleringsendring, der en konkluderte med at  saken nå går til ordinær behandling med de forhåndsuttalelsene som foreligger pr. d.d.

Vurdering:

Det oversendte forslaget gjelder endring av den reguleringsendringen som ble godkjent av kommunestyret 26.01.2005.

I forhold til gjeldende plan har forslaget dette innholdet: Bekken lagt i rør, i forhold til åpent vannspeil (bekkeløpet som del av friarealet).

Tiltakshaver begrunner forslaget med de tiltakene som den geotekniske undersøkelsen konkluderer med, og hevder at en omlegging av bekken som beskrevet ikke vil være et positivt element i en parkmessig utvikling av området.

Vi ser klart at et vannspeil kan være en miljøgevinst og et trivselselement. Samtidig skjønner vi at dette vil by på store utfordringer å realisere, og at det uten tvil er en stor oppgave å komme fram til tilfredsstillende løsninger på denne oppgaven.

Vi forstår også tiltakshavers syn på de konsekvensene anlegget av nytt bekkeløp vil få for den parkmessige siden ved området: Arealet vil bli sterkt preget av terrenginngrepene (skråningene) og steinsettingen i det nye bekkeløpet, og det kan bli problematisk å få særlig store deler av arealet til å framstå som park-/ grøntområder. Legger vi til grunn de ugunstigste tallene som er angitt (gravedybde 5 m og skråning 1: 3), vil skråningene alene legge beslag på et areal med 30 m bredde.

I praksis betyr dette bl.a. at topp bekkeskråning kommer opp til 10 m inn på arealet som er vist som parkeringsområde (jfr. plankartet). Dersom gjeldende plan skal gjennomføres mht åpent bekkeløp, må en derfor finne løsninger der jevne skråninger i større eller mindre grad erstattes av løsninger som f.eks. terrasser/ murer/ spuntvegger. En annen mulighet er å gå til reduksjon av det parkeringsarealet plankartet viser.

Sikkerhet:

Et vanskelig spørsmål blir hvordan den åpne bekken skal være best mulig sikret mot ulykker. En sikring skal både oppfylle sikkerhetsmessige krav og må samtidig være estetisk akseptabel. Det må et omfattende arbeid til for å finne fram til løsninger som oppfyller begge disse kravene.

I veileder T 1381 fra Miljøverndepartementet pkt. 4.2.2 heter det bl.a. (s. 89):

”Fylkeskommunen og andre aktuelle sektororganer skal inviteres til å gi sine innspill og standpunkter så tidlig i prosessen at kommunen kan ta hensyn til innspillene ved utforming og behandling av planforslaget, dvs. før behandling i politisk utvalg med sikte på utleggelse av saken til offentlig ettersyn. Saksforberedelsene legges da opp slik at kommunen er kjent med eventuelle grunnlag for innsigelser når saken er klar til offentlig ettersyn.

Eventuell innsigelse må under enhver omstendighet foreligge før kommunestyret gjør sitt vedtak.”

På bakgrunn av de uttalelsene Fylkesmannen og Fylkeskommunen kom med som svar på vår henvendelse av 06.04.2005, vurderer vi saken slik pr. d.d.:

Fylkeskommunen er negativ til endringsforslaget. Uttalelsen har form av faglige råd og anbefalinger, men inneholder ikke innsigelse.                                             

Uttalelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til reguleringsendringen.

Dersom avdelingen står fast på innsigelsen under høringsprosessen, blir den videre saksgangen   (jfr. veileder T 1381 pkt. 4.2.3):

Alt. 1:

Kommunestyret kan vedta planen som den foreligger (med innsigelse). Vedtaket er ikke endelig: Planen må til departementet, som avgjør om planen skal stadfestes. Vedtakene blir ett av flg.:

* Kommunestyrets vedtak stadfestes. Innsigelsen tas ikke til følge.

* Innsigelsen tas helt ut til følge.

* Kommunestyrets vedtak stadfestes med visse endringer.

Alt. 2:

Innsigelsen trekkes tilbake av det organ som fremmet den (Miljøvernavdelingen hos FM).

Kommunestyret kan da gjøre endelig planvedtak.

Alt. 3:

Kommunen ber Fylkesmannen mekle. Mekling foretas. Innsigelsen tas til følge. Kommunestyret kan da gjøre endelig planvedtak hvis:

3,1: Det foretas mindre endring i planforslaget i samsvar med dette uten ny utleggelse til offentlig ettersyn.

3,2: Planforslaget endres vesentlig, og det foretas ny utleggelse til offentlig ettersyn.

I denne omgang foreslås det at planen legges ut til offentlig ettersyn. Resultatet av dette vil være med og avgjøre det endelige resultatet for forslaget.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^