Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 59/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

 

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN STRANDHEIM GNR. 332 BNR. 10

 

Saksansvarlig: Per Anders Røstad Arkiv:   

Arkivref: 2005/5512

  Objekt:     

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Solfrid L. Nøst, SP

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 31.08.05 PAR

092/05

Plan- og utviklingskomité 08.12.05 PAR

125/05

Kommunestyret 14.12.05 PAR 059/05

08.12.05 Plan- og utviklingskomiteen

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim vedtas.

Rådmannens forslag til innstiling:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim vedtas.

Vedlegg:

1.        Oversiktskart

2.        Plankart | tegnforklaring

3.        Planbeskrivelse med bestemmelser  side 2

4.        Høringsuttalelser
- Fylkesmannen i N-T  side 2
- Egil Eid

- Anna Einje - Terje Winne
- Fylkeskommunen  side 2

5.        Landbruksfaglig utredning  PDF

6.        Brev fra Hilde Grande og Kjetil Stavran datert 23.11.2005  side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Planforslaget har vært på offentlig høring i henhold til plan- og utviklingskomiteens vedtak den 31.08.05.

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn følgende uttalelser:

Nr           Fra                                                                                        Dato       Kommentar

01            Fylkesmannen i Nord Trøndelag                                     27.09.05  Diverse

02            Egil Eid                                                                                 27.09.05  Diverse

03            Anna og Terje Winje                                                         05.10.05  Diverse

04            Nord-Trøndelag Fylkeskommune                                    12.10.05  Diverse

I tillegg har Landbruk i ISK gitt en landbruksfaglig utredning.

Forslagstillerne Hilde Grande og Kjetil Stavran har i et brev datert 23/11 –05 kommentert innspillene til planforslaget ( se vedlegg 6 ).

Vurdering:

Vurdering av uttalelse nr. 01 fra Fylkesmannen i NT:

Fylkesmannens landbruksavdeling har ingen merknader til planforslaget. Miljøvernavdelingen anbefaler på generelt grunnlag kommunen å avvente behandlingen inntil arealavklaringer er gjort i kommuneplanen.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen påpeker enkelte justeringer av reguleringsbestemmelsene.

Etter plan- og bygningsloven skal private planforslag sluttbehandles av kommunen når det er fremmet. Hvis kommunen finner det hensiktsmessig å avvente til kommuneplanen foreligger, må forslaget avvises med den begrunnelsen. Private planforslag skal tas opp til behandling uansett når forslaget kommer tidsmessig i forhold til en overordnet planprosess.

Vurdering av uttalelse nr. 02 fra Egil Eid:

Egil Eid stiler spørsmål om tomtene 3, 4, og 5 er tegnet inn på naboeiendommen. Eid påpeker også at hyttene må sikres vegrett gjennom private avtaler for å sikre seg adkomst til den felles parkeringen

Tomtene er ikke tegnet inn på naboeiendommen. Før sluttbehandlingen har vi krevd at Hilde Grande og Kjetil Stavran fremlegger en privatrettslig avtale som sikrer at de nye hytteeierne får bruksrett til den private veien ned til Strandheim. Denne avtalen er nå vedlagt til saken i vedlegg 6, undertegnet av alle grunneierne til veien.

Vurdering av uttalelse nr. 03 fra Anna og Terje Winje:

Anna og Terje Winje mener tomtene må trekkes vekk fra deres grense med god margin, og at bebyggelsen vil medføre ferdsel over deres eiendom.

Anna og Terje Winje er naboer nord for tomtene 2, 3, 4 og 5. Vi har vanskelig for å se at ferdsel til og fra tomtene vil skje på Winjes eiendom. Korteste vei fra parkeringen til tomtene, som vil være den naturlige ferdselsvegen, vil være i god avstand til deres eiendom.

Vurdering av uttalelse nr. 04 fra NT fylkeskommune:

Fylkeskommunen mener det er behov for en helhetlig plangjennomgang på Ytterøy før ytterligere utbygging foretas, og anbefaler kommunen å avvente til kommunedelplanen for øya er ferdig.

Vi viser til vurderingen av Fylkesmannens uttalelse.

Konklusjon:

I denne saken har vi råd både fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen om å avvente planbehandlingen, det vil i praksis si at planforslaget må avvises.

I forhold til landbruksinteressene på eiendommen, har Fylkesmannens landbruksavdeling ingen merknader til planforslaget, landbruk internt i ISK fraråder en utbygging i sin vurdering, mens grunneierne ønsker utbygging og sier at eiendommen ikke har noen landbruksmessig verdi.

Dette fører i sum til at dette blir en vanskelig sak som det er ikke er noe klart svar på hva som er riktig å gjøre. Under tvil har vi imidlertid kommet til at planforslaget kan aksepteres. Utbyggingen er i en slik avstand fra sjøen ikke vil privatisere strandsonen. Planen har også et begrenset omfang med kun 5 tomter innregulert, noe som gjør at inngrepet og konsekvensene blir relativt små.

31.08.05 Plan- og utviklingskomiteen

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Vedlegg:

1.        Oversiktskart

2.        Plankart | tegnforklaring

3.        Planbeskrivelse med bestemmelser  side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Arkitektkontoret Hellebust og Meland fremmer på vegne av Hilde Grande og Ketil Stavran et privat forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim, gnr. 332 bnr. 10 på Ytterøya.

Formålet med reguleringen er å legge tilrette for fritidsbebyggelse på deler av eiendommen. I planforslaget er det regulert inn 5 tomter. Det er regulert inn en felles parkeringsplass for hyttene i nærheten av tunet på eiendommen. Adkomsten til hyttene skjer via eksisterende avlingsvei.

Vurdering:

Strandheim er et småbruk hvor innjorda er forpaktet bort. Tomteområdet ligger ca. 200 meter fra sjøen. Vi mener en utbygging i en slik avstand fra sjøen ikke vil privatisere strandsonen ytterligere enn dagens situasjon. Planen har også et begrenset omfang med kun 5 tomter innregulert.  Området vurderes som godt egnet til formålet, og vi vil foreslå at planforslaget sendes på høring slik at naboer og berørte får anledning til å uttale segKlikk for større kartOversiktskart Strandheim

Klikk for større foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^