Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 65/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes   Arkivsref: 2005/10607
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kontrollutvalget 24.11.05   027/05
Kommunestyret 14.12.05 ABH 065/05

KONL-027/05 Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioriterte rekkefølge på prosjekter i planen:

Nr

Prosjekt

Gjennomføres år

1

Årlig tilsynsbesøk i en resultatenhet

2006

2

Rutiner omkring økonomistyring

2006

3

Regnskapsmessige avgrensingar samkommune/morkommune

2006

4

Kompetansestyring

2007

5

Rapportering til politisk nivå

2007

2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret i Levanger vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 med   prioriteringer   fra pkt 1. Det delegeres til kontrollutvalget å foreta eventuelle rulleringer og endringer av  planen innenfor planperioden

Vedlegg:

1

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2006 - 2007  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Kontrollutvalgets sak 14/05
  2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner

Saksutredning

Krav om utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon framkommer i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10, hvor det heter:

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter

Det er nå gjennomført overordna analyse i Levanger kommune. På bakgrunn av analysen utarbeidet forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Dette arbeidet blitt gjennomført av KomRev Trøndelag IKS, og har basert seg på ”Telemarksmodellen” for overordet analyse.

Analysen er gjennomført ved sammenligning av KOSTRA- tall, intervju av hovedrevisor for kommunen.

”Avvik” i KOSTRA-tall er vektet i forhold til sannsynlighet, konsekvens og vesentlighet.

Dersom KOSTRA- data ikke brukes i tilstrekkelig grad vil det kunne utgjøre en risiko ved at kommunen går glipp av verdifull styringsinformasjon. En analyse av KOSTRA- data vil kunne bidra til å identifisere ev. flaskehalser/ overkapasitet i kommunen.

Avvikene som fremkommer når Levanger kommune sine KOSTRA-tall sammenlignes med  de øvrige kommunene i kommunegruppa og mot Nord-Trøndelag kan ha flere årsaker. Som eksempel på avvik kan nevnes grunnskoleopplæring for voksne går med overskudd i motsetning til sammenlignbare kommuner og fylket for øvrig som går med underskudd på området. Innenfor sosialtjenesten brukes det mer enn gjennomsnittet for gruppa og fylket til forebyggende arbeid. Samtidig viser tallene at Levanger kommune har høyere driftsutgifter til rusproblematikk. Videre er det lengre saksbehandlingstid i barnevernet enn i gruppa og fylkesgjennomsnittet.

Den tid KomRev Trøndelag IKS har avsatt som disponibel til forvaltningsrevisjon i Levanger kommune er på ca 500 timer per år. I dette tallet ligger også gjennomgang av møte-protokoller. Dette er et fast oppdrag og kommer ikke frem i den overordnede analysen. I tillegg til plan for forvaltningsrevisjon vil også plan for selskapskontroll ha innvirkning på den totale tildelte tidsressurs.

De foreslåtte prosjektene er ikke prioritert i rekkefølge. Det er det opp til kommunestyret å foreta prioriteringen etter innstilling fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget foretar prioritering av prosjektene gjennom sitt innstillingsvedtak til kommunestyret.

Konklusjon:

Overordet analyse og plan for forvaltningsrevisjon er utarbeidet i tråd med tidligere fattede vedtak i kontrollutvalget, samt de bestemmelser som følger av forskrift. Analysen har pekt ut flere områder/prosjekter som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden.

Kontrollutvalget har gjennom forslag til plan et grunnlag for å foreslå aktuelle prosjekter og rekkefølge for disse overfor kommunestyret.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^