Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 67/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2006

Saksansvarlig: Wenke Lie   Arkivsref: 2005/10559
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kommunestyret 14.12.05 WELI 067/05

Styret i Levanger Boligforvaltning KF sin innstilling:

Budsjett 2006 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas.

Vedlegg:

1

Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2006  PDF
- investeringsbudsjett  PDF
- økonomiplan  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I driftsbudsjettet for 2006 er det lagt opp til å bære et avkastningskrav på 2 mill. Det tas også sikte på å dekke inn en del etterslep på vedlikeholdet da det ikke er noe underskudd fra tidligere år å dekke inn.

Vurdering:

Dette budsjettet er realistisk. Det er tatt høyde for renteoppgang. Samtidig er det nødvendig å øke utgifter til vedlikehold da en god del av bygningsmassen bærer preg av etterslepet. Etterslepet skyldes hovedsakelig pålegg om å dekke inn tidligere års underskudd. Fra år 2006 vil situasjonen være at inntektene kan benyttes i sin helhet til å dekke drift, finanskostnader og avkastningskrav.

I investeringsbudsjettet er det lagt inn salg av leiligheter for å dekke inn deler av investering innen psykiatrien. Uegnede boliger for våre formål vil bli vurdert realisert for å dekke dokumenterte behov i hht tidligere vedtak om boligsosial handlingsplan og økonomiplan. Noen 2-roms leiligheter er vurdert ombygd til hybler for å dekke behovet for midlertidige bosteder og hybler.

Det er samsvar mellom dette resultatet og det kommunestyret har fastsatt som forventa avkasting/tilbakeføring fra foretaket.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^