Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 68/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

Saksansvarlig: Geir J. Larsen   Arkivsref: 2005/9641
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 30.11.05 GJL 114/05
Kommunestyret 14.12.05 GJL 068/05

30.11.05 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Beregningene for kloakk for årene 2002-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Beregningene for vann for årene 2001-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Rådmannens forslag til innstilling:

Beregningene for kloakk for årene 2002-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Beregningene for vann for årene 2001-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Oversikt over beregninger av kapitalutgifter på grunn av investeringer i beregningsperioden og nye investeringer i 2006.

Saksopplysninger:

Avgift for vann og kloakker fastsatt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner statstilskudd o.s.v. skal trekkes fra.

Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene 2003 – 2007 for avløp og 2001 til 2005 for vann.

Beregningsrenta er 3,25% + 1% = 4,25%.

Avskrivings/nedbetalingstid i følge forskriften er satt til 40 år for ledninger og 20 år for renseanlegg.

I beregningen er det tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplan 2006 – 2009, budsjettforslag for 2006, regnskap for tidligere år, budsjett 2005, samt saneringsplan for avløp. Driftsutgifter netto utgifter 6630 (avløp) og 6620 (vann).

Servicekontoret og økonomiavdelingen tilføres kr. 254.000 fra hvert av avgiftsområdene. Husleie Rådhuset betales som tidligere år, kr. 198.000 for vann og samme beløp for kloakk.

Avgiftsfakturering betales med 47% av kostnadene på 30 kr pr stk. = 140.000 fra hvert av avgiftsområdene.

Vurdering:

Investeringen blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette.

Reduksjon av avgifta på avløpsiden har sammenheng med tidligere opparbeid overskudd som er fondsavsatt. Overskuddet opparbeides til tross for store innvesteringer de siste årene i nytt renseanlegg på Havna og overføringsledning for kloakk fra Nesset samt større separerings anlegg i Levanger og Skogn. Selv med økning av utgiftene som drift av renseanlegget medfører har reduksjon i øvrige driftsutgifter sammen med lavere renter og lengre avskrivingstid på ledninger gitt et positivt bidrag.

Foreslått reduksjon er 13%.

Videre foreslås tilknyttingsavgiften, grunnavgifta for høy sats avløp redusert med 10%. Dette for å øke lysten til nyetablering.

Tilknyttingsavgifta avløp lav sats beholdes uforandret.

Årsavgiften for vann beholdes på kr. 10,00 pr. m3.

Ingen økning.

Store innvesteringer og igangkjøring av nye anlegg gir ingen rom for reduksjon på vannavgiften.

For en gjennomsnittshusholdning utgjør dette en redusert utgift på kr. 407,- i årlig avgifter og kr. 2.790,- i tilkoblingsavgift for avløp. 

Avgiftsgrunnlaget vann

Dato:

922

553

428

492

492

492

09.11.2005 09:44

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Netto utgift 6620

5043

4513

5079

5391

6230

6079

Andel av netto utgift 6703

316

 

 

 

 

 

Andel stilling 6605.

37

37

40

0

0

0

Kjøp av tjenester servicekontor/økonomi

213

160

38

154

254

254

Husleie, 66 m2 à 3000

216

216

210

198

198

198

Avgiftsfakturering. 3 t.  Til 2000  2t  fra 2001

140

140

140

140

140

140

Sum driftsutg.

5965

5066

5507

5883

6722

6571

Investering finansiert over drift

 

 

 

 

 

 

Overføring i 2002 av opparbeidet fond

-1411

0

 

 

 

 

Kapitalutgift

8684

7577

6886

5208

6543

6540

Avgiftsgrunnlaget

13238

12743

12393

11091

13265

13211

Etterslep m3 oppg. Forrige år

 

1381

746

498

150

150

Årsavgift

 

12097

14500

13900

6900

12350

Tilknytningsavgift

 

273

382

304

320

220

Sum avg.inntekt

 

13751

15628

14702

7370

12 720

Endring i forhold til forrige år:

 

 

 

 

 

 

Avg.økning i %

 

 

0 %

0 %

-12 %

0 %

Endring i tilknytningsavgift

 

 

0

0

 

 

Avg.økning årsavg. nye abonnenter

 

 

 

 

 

 

Ny avg.inntekt

12023

13751

15628

14702

7370

12720

Avg.inntekt i % av avg.grunnlag

91%

108%

126%

133 %

56 %

97%

Fond

-1215

1108

3223

3610

-5995

-491

Akkumulert fond

-1215

-107

3116

6726

731

340

Avgiftsgrunnlaget kloakk

Dato:

553

436

522

492

492

09.11.2005 09:48

2002

2003

2004

2005

2006

Netto utgift 6630

7119

7384

7642

12002

13131

Andel av netto utgift 6703

 

 

 

 

 

Andel stilling 6605

37

40

0

0

0

Kjøp av tjenester servicekontor/økonomi

160

46

154

254

254

Husleie, 66 m2 à 3000

216

210

198

198

198

Faktureringsarbeid

140

140

140

140

140

Sum driftsutg.

7672

7820

8164

12594

13723

Investering finansiert over drift

 

 

 

 

 

Overføring i 2003 av opparbeidet fond

7370

-7370

 

 

 

Kapitalutgift

10064

10467

9085

10536

9801

Avgiftsgrunnlaget

25106

10917

17249

23130

23524

Etterslep m3 oppg. Forrige år

1718

777

170

100

100

Årsavgift

21642

21100

20004

18826

16950

Tilknytningsavgift

724

1024

847

650

400

Sum avg.inntekt

 

22901

21021

19476

17450

Endring i forhold til forrige år:

 

 

 

 

 

Avg.økning/reduksjon i %

 

0

-4 %

-6 %

-13 %

Endring tilknytningsavgift høy sats

 

0

0

-10 %

-10 %

Avg.økning årsavg. nye abonnenter

 

 

 

 

 

Ny avg.inntekt

24084

22900

21021

19590

17450

Avg.inntekt i % av avg.grunnlag

96%

210%

122%

85 %

74,50 %

Fondsavsetning/bruk av fond

-1022

11983

3772

-3540

-6074

Akkumulert fond

0

11983

15755

12215

6241

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^