Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 69/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

NYE EIENDOMSKATTEGRENSER LEVANGER 2006

Saksansvarlig: Harald Bakken   Arkivsref: 2005/9842
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 30.11.05 HBA 113/05
Kommunestyret 14.12.05 HBA 069/05

30.11.05 Formannskapet

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:

Det regulerte boligområde i Kjønstadmarka inngår i området for eiendomsskatt.

Avstemning:

Ordførerens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.

INNSTILLING:

Det regulerte boligområde i Kjønstadmarka inngår i området for eiendomsskatt.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.                   Eiendomskattegrensene utvides med områdene A og B fra 01.01.

2.                   Eiendomsskattegrensen for område C ”Ytternesset” kommer med fra det tidspunkt utbyggingen av Kjønstadmarka  starter.

Vedlegg:

Kart datert 14.11.2005 som viser forslagene til nye eiendomsskattegrenser fra 01.01.2006
 - A forstørret
 - B forstørret
 - C forstørret

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med Formannskap sak  71/05 Økonomiplan 2006-2009 Levanger kommune ble det vedtatt ” Nye grenser/områder for eiendomsskatt vurderes, og legges fram som sak ved budsjettbehandlinga for 2006.”

Myndigheten til å fastlegge grensene for eiendomsskatteområdet tilligger kommunestyret, jfr ”Lov om eigedomsskatt til kommunane” av 29.06.1975 Etter lovens §3 begrenses denne mulighet slik:

Kommunestyret kan berre skriva ut eigedomsskatt i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang.

Vurdering:

I arbeidet med vurdering av nye grenser har en tatt utgangspunkt i Stjør – og Verdal tingretts dom i sak 03-349 A og det arbeid som ble utført i forkant av den utvidelsen som ble kjent lovstridig i tingretten.   Ulike områder er vurdert fram mot forslag til nye grenser for eiendomsskatteområde i Levanger fra 01.01.2006.

Område A.

Dette området kjennetegnes som forstadbebyggelse nord og øst for Levanger sentrum, og ligger på aksen Skogn -Levanger- Mule. Dette området ligger mellom 2 eiendomsskatteområder i dag. Det består av mindre bebyggelsesområder som Børsåsen  og Roaldmarka. Området er knyttes sammen ved Gamle Kongeveg (Fylkesvei 134), Jernbanen, Gamle riksveg 50(Riksveg 774) og E6. Det er bygd gang og sykkelveg helt til grensens nord-østre punkt.  Området består av 100 eneboliger, 30 gårdsbruk og 4 forretninger/lager. 

Området A vurderes å være delvis utbygd på byvis og tilfredsstiller således kravene i eiendomsskatteloven s § 3. Jmf. – også sammenholdt med dommen.

Område B.

Område B består av 45 eneboliger, 3 våningshus, barneskole og forsamlingshus. Barneskolen betjener også området Høgberget/Matberget.

Gang – og sykkelveg fra Høgberget/Momarka tar også med seg den gamle bebyggelsen (Brubakken) i starten på vegen opp til Halsan skole.

Området må anses å være delvis utbygd på byvis og må sees i sammenheng med og vurderes på samme måte som Høgberget/Momarka.

Område C.

Område C består av i dag 8 våningshus, 40 eneboliger, 1 gartneri og 40 hytter. Kjønstadmarka vil  komme til å best av ca.300 boligenheter.

Område C vil den dagen byggingen i Kjønstadmarka starter, være delvis utbygd på byvis og må ses i sammenheng med og vurderes på samme måte som Gjemble.

Område ÅSEN

Tettstedet Åsen har et vist innslag av privat og offentlig service, men tilbudet er ikke vesentlig ut over det man finner i mindre bygdesentrum rundt omkring. Videre er det klart at avstanden til Levanger sentrum er for stor til at Åsen kan sies å være en del av skatteområdet Levanger sentrum. Utviklingen er ikke kommet langt nok til at Åsen i dag fyller kriteriene for bymessig bebyggelse i eiendomsskatteloven § 3.

Inntektsvirkning av de foreslåtte justeringene

Hvor stor inntekt kommunen kan få av å utvide eiendomsskattegrensen som foreslått er vanskelig å vite før taksering er foretatt, men basert på gjennomsnittsbetraktninger antas en merinntekt på 400-500 000 kr pr år

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^