Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05 - sak 70/05
<< sakliste

<< | >> | vedtak

BUDSJETT 2006 -  LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Meier Hallan   Arkivsref: 2005/9876
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet/Administrasjonsutvalg 21.11.05 MHA 105/05
Formannskapet 30.11.05 MHA 115/05
Levanger Arbeidsmiljøutvalg 05.12.05 MHA 005/05
Kommunestyret 14.12.05 MHA 070/05

05.12.05 Arbeidsmiljøutvalget

Forslag i møte:

 1. AMU gir i hovedsak sin tilslutning til hovedtrekkene i budsjettet for 2006 for Levanger kommune.
 2. AMU er enig i at mål nr. 1 er å betale ned akkumulert underskudd i 2006.
 3. Budsjettet oppleves stramt for alle enheter. AMU er bekymret for den arbeidsbelastning dette vil kunne medføre for de ansatte.
 4. AMU hadde sett det som formålstjenlig i budsjettet å beholdt rådmannens forslag til reserve på 1.8 mill. kroner.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

AMU avgir følgende uttalelse knyttet til budsjettet for 2006:

 1. AMU gir i hovedsak sin tilslutning til hovedtrekkene i budsjettet for 2006 for Levanger kommune.
 2. AMU er enig i at mål nr. 1 er å betale ned akkumulert underskudd i 2006.
 3. Budsjettet oppleves stramt for alle enheter. AMU er bekymret for den arbeidsbelastning dette vil kunne medføre for de ansatte.
 4. AMU hadde sett det som formålstjenlig i budsjettet å beholdt rådmannens forslag til reserve på 1.8 mill. kroner.

30.11.05 Formannskapet

Utdelt i møte:

1.        Notat av 24.11.05 fra rådmannen vedr. sammenheng mellom Økonomiplan og Budsjett  PDF

2.        Notat av 24.11.05 fra rådmannen vedr. detaljer oppvekstsektoren  PDF

3.        Rådmannens saksframlegg  PDF

4.        Endrede kommentarer til budsjettforslag 2006 – Staupshaugen verksted  PDF

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet på vegne av Ap, Sp, Høyre og Krf følgende endringsforslag:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 vedtas med følgende endringer:

Pkt. 3 Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk

Eiendomsskatt                                                                              26.700.000 kr

Redusert inntekt i forhold til rådmannens innstilling             1.800.000 kr

Motpost, reduserte utgifter:

Post 130, Fellesområder reduseres tilsvarende

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Økonomireglement 2006 – endringsforslag:

Pkt. 4.1, 2. avsnitt, 1. linje:

Det delegeres til formannskapet å inngå bankavtaler. Rådmannen får fullmakt til å inngå....

Budsjett 2006 - endringsforslag:

 

Mindre utg.

Meir utg.

Dekn. tidligere års undersk.

7.900.000

 

Sum oppvekst

 

2.000.000

Sum pleie - omsorg

 

2.000.000

Kulturskolen

 

200.000

Bygg - eiendom

 

500.000

Reservepost

 

3.200.000

 

7.900.000

7.900.000

Avstemning:

Trøites endringsforslag til pkt. 1 avvist med 8 mot 1 stemme.

Norbergs forslag til pkt. 1 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Norbergs forslag pkt. 3 tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.

Rådmannens forslag pkt 4 tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites endringsforslag.

Rådmannens innstilling punktene 5-8 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringer tiltrådt i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2006 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2005

INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2006 vedtas.
 2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2006 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2006 slik det fremgår av vedlegg,
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2006 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til  64,270 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på inntil 20 mill. kroner.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2006 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2005

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2006 vedtas.
 2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,8 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2006 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2006 slik det fremgår av vedlegg,
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2006 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til  64,270 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på inntil 20 mill. kroner.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

 

Saksopplysninger:

Høringsuttalelser som innkommer innen 29. november vil bli framlagt i møtet.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a. på Balansert Målstyring.

Innføring av balansert målstyring forutsetter utarbeidelse av overordna styringskort.  Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet.

 

 

Vurdering:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil  be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene

Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt  som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2006 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen.

Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsjetthefte.

21.11.05 Formannskapet/Administrasjonsutvalget

Utdelt i møte:

Notat fra rådmannen datert 17.11.05 PDF
- Søknad fra Solhaug PDF
- Søknad fra Stiklestadmuseene PDF
  -  vedlegg 1 PDF
  -  vedlegg 2 PDF

Orientering i møte:

Rådmann Alf Birger Haugnes orienterte powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2006 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2005 og behandles av formannskapet 30. november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2005  

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2006 legges ut til foreløpig høring med frist 29. november 2005 og behandles av formannskapet 30.desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2005

Vedlegg:

1.  Rådmannens forslag til formannskapets møte 21.november 2005  PDF
  -  Gebyrer og betalingssatser 2006  PDF
  -  Økonomireglement 2006  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Budsjett 2006 bygger på økonomiplan 2006-2009.

Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2006 i sitt møte 14. desember. Formannskapets innstillingsmøte vil være 30.november

Vurdering:

Rådmannens vurderinger framgår av vedlagte budsjetthefte (PDF)

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^