Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.12.06 - sak 78/06
<< sakliste

<< | >> | vedtak

INNFØRING AV EIENDOMSSKATT FOR HELE KOMMUNEN, NYE VEDTEKTER

Saksansvarlig: Rolf Baglo   Arkivsref: 2006/9359
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 29.11.06 ROBA 123/06
Kommunestyret 13.12.06 ROBA 078/06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2006

Forslag i møte:

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

Retningsgivende skattetakst settes til maks 60 % av verditakst.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling vedtatt mot 1 stemme
Repr. Gilstads forslag til nytt pkt 5 avvist med 8 mot 1 stemme

INNSTILLING:

  1. I medhold av eiendomsskattelovens § 3 vedtar Levanger kommunestyre å utskrive eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 1.1.2007
  2. Skattesatsen for 2007 settes til 3,5 o/oo, dette gjelder både faste eiendommer og verker og bruk.
  3. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 4. Reviderte vedtekter, datert 22.11.06, for eiendomsskatt i Levanger kommune vedtas

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        I medhold av eiendomsskattelovens § 3 vedtar Levanger kommunestyre å utskrive eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 1.1.2007

2.        Skattesatsen for 2007 settes til 3,5 o/oo, dette gjelder både faste eiendommer og verker og bruk.

3.        I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

4. Reviderte vedtekter, datert 22.11.06, for eiendomsskatt i Levanger kommune vedtas.

Vedlegg:

1

Eiendomsskattevedtekter for Levanger kommune  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksframlegg med vedlegg og vedtak vedrørende eiendomsskatt i kommunestyret 21 06 06.

Saksopplysninger:

I kommuneproposisjonen for 2007 varslet Regjeringen at den ville foreslå at kommunene fikk anledning til å skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 2007.

Dette ble fulgt opp med endringer i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 16.6.06 som gjelder fra og med året 2007.

Rådmannen viser for øvrig til kommunestyrets vedtak i møte 21 06 06 PS 44/06 hvor følgende avklaring ble gjort:

”1. Skattetakstnemnda får fullmakt til å iverksette taksering av alle eiendommer i kommunen dersom Stortinget vedtar de endringer i Lov om eigedomsskatt som regjeringen varslet i Kommuneøkonomiproposisjonen for 2006.

2. Sak om eventuell utvidelse av eiendomsskatteområdet legges fram til politisk behandling høsten 2006”.

Vedtakets punkt 1 er nå oppfylt og punkt 2 legges med dette fram til politisk behandling.

I økonomiplanen for perioden 2007-2010 er muligheten for å utvide området for eiendomsskatt lagt inn. Denne ble vedtatt av kommunestyret i møte 18 10 06.

Det er videre fulgt opp av rådmannens forslag til budsjett for 2007 hvor det er lagt inn en inntekt fra eiendomsskatt på 26,5 mill.kr., og med en skattesats på 3,5 o/oo.

Lovendringen

Den mest sentrale lovendringen er som nevnt at kommunene vil ha anledning til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen fra skatteåret 2007. Etter endringen har eiendomsskatteloven § 3 fått følgende ordlyd:

”Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, eller i klårt avgrensa området som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang. Kommunestyret kan velja å skrive ut eigedomsskatt berre på verk og bruk som nemnde i § 4 andre leden andre og tredje punktum. Utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk kan og skje i tillegg til utskriving av eigedomsskatt i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang.”

Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen er et alternativ til tidligere utskrivingsalternativer. Det vil fortsatt være anledning til å begrense eiendomsskatten til tettbygde strøk og/eller verk og bruk. Om ønskelig kan kommunene også vente med å utvide eiendomsskatteområdet til et senere skatteår.

Bakgrunn for endringen

Kommunene kan i dag skrive ut eiendomsskatt i ”klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jfr. eiendomsskattelovens § 3, første punktum. Denne geografiske avgrensningen er uklar og har gitt opphav til en rekke tvister mellom kommunene og skattyterne. Det er grunn til å tro at flere kommuner har latt være å skrive ut eiendomsskatt på grunn av tvil om hvor grensene for eiendomsskatten skal trekkes, eller fordi avgrensningen oppfattes å innebære en forskjellsbehandling av likeartede eiendommer innenfor samme kommune. I pressen framgår det også nesten daglig at en rekke kommuner, også innenfor vårt eget fylke, utreder saken om utskriving av eiendomsskatt. I Ot.prp. nr 77 (2005-2006) er det pekt på at lovendringen er fremmet som et tiltak for å minske avgrensningsproblemet og for å skape større likhet ved utskriving av eiendomsskatt i den enkelte kommune.

Vurdering:

Rådmannen vil tilrå at kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Levanger kommune. Dette ut fra tidligere vedtak.

Gjennomføringen av den nye ordningen

Ved utvidelse av virkeområdet til eiendomsskatteloven har departementet foreslått en overgangsordning for skatteåret 2007, slik at for 2007 skal skatten være utskrevet før 1. juni 2007.

Departementet legger til grunn at kommuner som ønsker det, kan bruke eksisterende takster på eiendommer som er skattepliktige i dag og avgrense den nye takseringen til de eiendommene som blir skattepliktige som følge av utvidinga av virkeområdet for eiendomsskatteloven. Rådmannen legger opp til at dette blir fulgt i Levanger kommune.

Det er videre lagt til grunn at ei slik avgrensa taksering i rimelig grad skal være tilpasset det eksisterende takstnivået i kommunen, altså nivået i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt på faste eiendommer.

Skattesatser

Muligheten for å frita gårdsbruk og skogbruk fra eiendomsskatt er endret til et obligatorisk fritak. Dette har gjort de særlige skattesatsene for denne gruppen overflødig.

Unntaket fra eiendomsskatt gjelder ikke våningshus, kårbolig m.v., med eventuell garasje og bod og naturlig arrondert tomt i forbindelse med gårdsbruk.

Finansdepartementet har varslet en gjennomgang av reglene om differensiering av skattesatsene.

Det kan være verd å merke seg at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas for eiendomsskatt etter søknad.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^