Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 09.05.07 - sak 15/07
<< sakliste

<< | >>  | vedtak

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2006 – LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Meier Hallan

  Arkivsref: 2007/3398
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

02.05.07

MHA

47/07

Kommunestyret 09.05.07 MHA 15/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2007

Utdelt i møte:

1.        Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger årsregnskap for 2006, datert 02.05.07 PDF

2.        Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 02.05.07, sak 007/07 PDF

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt.:

De mangelfulle avslutningene av investeringsprosjekter som påpekes i revisjonsberetningen for 2006 skal avsluttes i 2007.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Haraldsens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 34 735 984,09
 1. Det regnskapsmessige resultatet for 2006 disponeres slik slik:
   

Økt avsetning til lønnsoppgjør 2007

4,736

mill kr

Til disposisjonsfond

10

mill kr

Til investeringsregnskapet

8

mill kr

Enhetsfond, ubrukte midler

2

mill kr

Kompetansehevingsfond

3

mill kr

IA-fond  (Inkluderende Arbeidsliv)

3

mill kr

Utviklingsarbeid

1

mill kr

Infrastruktur

3

mill kr

     
 1. De mangelfulle avslutningene av investeringsprosjekter som påpekes i revisjonsberetningen for 2006 skal avsluttes i 2007.
 2. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 34 735 984,09
 1. Det regnskapsmessige resultatet for 2006 disponeres slik slik:
   

Økt avsetning til lønnsoppgjør 2007

4,736

mill kr

Til disposisjonsfond

10

mill kr

Til investeringsregnskapet

8

mill kr

Enhetsfond, ubrukte midler

2

mill kr

Kompetansehevingsfond

3

mill kr

IA-fond  (Inkluderende Arbeidsliv)

3

mill kr

Utviklingsarbeid

1

mill kr

Infrastruktur

3

mill kr

 1. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Vedlegg:

1.        Årsrapport 2006  PDF

2.        Årsregnskap 2006  PDF

3.        Revisjonsberetning for 2006 fra KomRev Trøndelag IKS  PDF

4.        Særutskrift - kontrollutvalgets møtebok vedr sak om årsregnskap (deles ut i formannskapets møte)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Levanger kommunes årsrapport og årsregnskap for 2006 fram til behandling. 

Det vises til tidligere utsendte dokument i saken. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til saken. Kontrollutvalgets møte er 2.5 kl 09:00. Særutskrift fra behandlingen vil derfor måtte deles ut i formannskapsmøtet.

Kommunens regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 34 735 984,09. 

Kommunen hadde ved utgangen av 2005 et akkumulert underskudd på kr 8 201 276,04. Dette er dekket inn i løpet av året 2006 delvis ved bruk av regnskapsmessig overskudd i 2005 på 5 860 606,19. I samsvar med budsjettet for 2006 er det i løpet av året avsatt 13,6 mill. kroner til disposisjonsfond. Dersom rådmannens forslag til disponering av det regnskapsmessige resultatet følges, vil disposisjonsfondet være på 23,6 mill. kroner hvilket er om lag 3 % av brutto driftsinntekter i et normalår.

Øvrige disponeringer jmfr pkt 4 ovenfor, avsettes og øremerkes til følgende formål i kommunes årsbudsjett for 2007:

Enhetsfond ubrukte midler er forutsatt å styrke de enheter som i regnskapet for 2006 har vist reell innsparing i forhold til sine rammer. Dette som en gradvis start på prinsippet om overføring av innsparte midler fra ett år til det neste. Dette prinsippet er tidligere vedtatt innført, men har ikke vært mulig så lenge kommunen har hatt akkumulerte underskudd. Rådmannen ber om fullmakt til å fordele dette beløpet etter nærmere vurdering og drøfting med angjeldende enhetslederne.

Forslaget til avsetning til infrastruktur (3 mill.kr) benyttes til å styrke kommunens budsjett vedr. vegvedlikehold m.v. Dette har bl.a sammenheng med at vegvedlikehold etter nye regnskapsmessige avklaringer ikke lengre kan betraktes som investering og må følgelig ansees å være en driftskostnad.

Kompetansefond, Inkulderende Arbeidsliv (IA)-fond og fondsmidler vedr utvikling disponeres ved å styrke felles budsjettposter til bruk i 2007 eller senere år. Disse områder har av budsjettmessige grunner vært holdt lavt og det ansees å være fornuftig å avsette noe midler for å styrke disse områder for 2007 eller senere. Ikke minst for å oppnå varige effekter når det gjelder sjukefraværsreduksjon er det nødvendig å investere i kompetanseheving og ulike IA-tiltak. Pga den pressende økonomiske situasjonen er det heller ikke satt av midler til utviklingsarbeid de senere årene. 1 mill avsatt til dette vil forhåpentligvis slå ut i bedre effektivitet senere år.

Den foreslåtte avsetninger til investeringsregnskapet på 8 mill. kroner benyttes delvis til finansiering av udekkede kommunale investeringer: Dette beløper seg til 6,4 mill. kroner og gjelder investeringer det ikke er tatt opp lån til. Beløpet vil også muliggjøre opprydding av noen eldre, avsluttede prosjekter samt tap på garantier langt tilbake i tid.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av den vedlagte årsrapporten for 2006, men vil understreke at det er all grunn til å glede seg over at vi med dette regnskapet er ute av RoBEK-listen og at økonomisk handlefrihet er gjenopprettet. Likevel er det nødvendig å minne om at det meste av overskuddet for 2006 skyldes engangshendelser som ikke kommer tilbake. Det blir derfor store omstillingsbehov også i årene som kommer.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^