Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 09.05.07 - sak 16/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

Saksansvarlig: Meier Hallan

  Arkivsref: 2007/2957
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 18.04.07 MHA 44/07
Formannskapet

02.05.07

MHA

46/07

Kommunestyret 09.05.07 MHA 16/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 02.05.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på varslet reduksjon i frie inntekter og at mange resultatenheter varsler merforbruk for året 2007. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å holde tildelt ramme understrekes.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på varslet reduksjon i frie inntekter og at mange resultatenheter varsler merforbruk for året 2007. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å holde tildelt ramme understrekes.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 18.04.2007

Orientering i møte:

Rådmannen orienterte om regnskap pr. mars 2007.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens orientering tas til etterretning. Sak vil bli fremmet for formannskapet den 2. mai 2007.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Rådmannens orientering tas til etterretning. Sak vil bli fremmet for formannskapet den 2. mai 2007

 

Vedlegg:

Rapport om budsjettsituasjonen pr 31.3.2007  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 og rådmannens orientering i formannskapsmøtet 18. april.

Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomiregelverket.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger framgår av rapporten, men jeg finner likevel behov for å understreke at det er stor fare for at det vedtatte budsjettet for 2007 vil bli overskredet.

Det ligger an til en svikt i de frie inntektene på omlag 5 mill kr og betydelig bortfall av egenbetaling for hjemmetjenester som følge av et rundskriv fra helse- og omsorgsdepartementet like før jul.

Videre rapporterer flere av resultatenhetene fare for overskridelse av utgiftene som følge av nye behov for tjenester.

Det er budsjettert med et netto resultat på 12,7 mill. kroner (1,6%), mens det ideelt sett burde vært på 16 mill. (2 % av driftsinntektene) jfr. fylkesmannens anbefaling.

Rådmannen vil komme tilbake med forslag til eventuelle budsjettjustering og andre tiltak i forbindelse med regnskapsrapporten for 1. halvår. Slik det er nå pålegges alle enheter å planlegge tiltak for å holde seg til vedtatt budsjettramme.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^