Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 32/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - GODTGJØRING TIL STYRET FOR 2006

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

  Arkivsref: 2007/3681
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Kommunestyret 09.05.07 RMK 31/07
Kommunestyret 13.06.07 RMK 32/07

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:: - video

Saken utsettes.

Avstemning:

Meinhardts forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Utskrift av K-sak 28/06

Saksopplysninger:

Som kommunalt foretak er Levanger boligforvaltning KF hjemlet i kommuneloven. Av dennes paragraf §42 framgår at den som den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Godtgjøring for 2005 ble behandlet av kommunestyret i møte 10. mai 2006, sak 28/06, hvor følgende satser ble vedtatt:

Godtgjøring til styret for 2004 og 2005:

Styreleder: kr. 2.500,-   +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte  

Det må nå fastsettes godtgjøring til styret for 2006.

Vurdering:

Hvor stor godtgjøringen til styret for Levanger boligforvaltning KF skal være må kommunestyret ta stilling til. Styret i foretaket finner det ikke naturlig å komme med noen innstilling i saken

Rådmannen finner det naturlig at godtgjøringene i foretaket legges på samme nivå som godtgjøringene til styrer i aksjeselskap kommunen er eneeier i. Saken legges fram uten innstilling da også rådmannen sitter i foretakets styre.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^