Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 36/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

INTENSJONSAVTALE LEVANGER STADION

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes

  Arkivsref:  2005/9047 - /D11
     Saken avgjøres av: FOR/KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

06.06.07

ABH

59/07

Kommunestyret 13.06.07 ABH 36/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Jostein Trøite, SV, Annikken Kjær Haraldsen, V og Steinar Holten, FRP:

  1. Eventuell intensjonsavtale med IL Sverre inngås etter at en reguleringsplan for stadionområdet er ferdigbehandla.
  2. Levanger kommune er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen.
  3. Følgende legges til grunn i reguleringsarbeidet:

Forslag til tillegg fra Jostein Trøite, SV, Annikken Kjær Haraldsen, V og Steinar Holten, FRP:

1. Levanger kommune er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen.

2. Følgende legges til grunn i reguleringsarbeidet:

Oversendelsesforslag fra Sigvard Gilstad, H:

En bør vurdere om det vil være hensiktsmessig at reguleringsplanen stadion avgrenses til området mellom følgende gateløp:

Kirkegata, Halsanvegen, Bakkegata og Grønsgate.

Avstemning:

Utsettelsesforslag fra SV, V og FRP avvist med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 3.

Tilleggsforslag 1 fra SV, V og FRP avvist med 6 mot 3 stemmer.

Tilleggsforslag 2 fra SV, V og FRP avvist med 6 mot 3 stemmer.

Oversendelsesforlag enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Formannskapets vedtak i sak 29/07 AVTALE OM LEVANGER STADION – OPPHØR AV FESTEKONTRAKT oppheves

Oversendelsesforslag:

En bør vurdere om det vil være hensiktsmessig at reguleringsplanen stadion avgrenses til området mellom følgende gateløp:

Kirkegata, Halsanvegen, Bakkegata og Grønsgate.

INNSTILLING:

Ordfører gis fullmakt til å undertegne forslag til INTENSJONSAVTALE vedr. UTVIKLING AV LEVANGER STADION, siste gang revidert 23.5.2007.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapets vedtak i sak 29/07 AVTALE OM LEVANGER STADION – OPPHØR AV FESTEKONTRAKT oppheves.

Rådmannens forslag til innstilling:

Ordfører gis fullmakt til å undertegne forslag til INTENSJONSAVTALE vedr. UTVIKLING AV LEVANGER STADION, siste gang revidert 23.5.2007.

Vedlegg:

1

INTENSJONSAVTALE vedr. UTVIKLING AV LEVANGER STADION, siste gang revidert 23.05.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

F.sak 29/07 i møte 14.02.07 AVTALE OM LEVANGER STADION – OPPHØR AV FESTEKONTRAKT.

Saksopplysninger:

Formannskapet innstilte ovenfor kommunestyret følgende i møte 14.02.07, sak 29/07:

1.       Forslag til Avtale for Levanger stadion, versjon 18.1.2007 mellom IL Sverre hovedlaget og Levanger kommune vedtas med følgende endring:

- Avtalens pkt. 4.2 gis følgende tillegg: Brudd på vedlikeholdsplikten medfører opphør av bruksretten.

2.       Erstatning for velodrom og opphør av festekontrakt samt IL Sverres utgifter til juridisk bistand finansieres ved bruk av forventet overskudd for regnskapsåret 2006.

Det var i denne saken forutsatt at årsmøte i IL Sverre skulle behandle saken før den ble endelig behandlet i kommunestyret. Da saken verken ble behandlet på ordinært eller på ekstraordinært årsmøte i IL Sverre, kom den derfor ikke opp til behandling i kommunestyret.

I et møte 22.03.07 presenterte IL Sverre og Grande Eiendom ovenfor gruppelederne i kommunestyret og administrasjonen planer for utvikling av Levanger stadion. Det ble her framlagt skisser som viste hvordan stadionområdet kunne utvikles med både leiligheter, aktivitetsområde/park og parkeringsplasser/parkeringshus. Formålet med leilighetsutbyggingen var da å finansiere opparbeidelse avaktivitetsområdet/parken, parkeringsplasser/parkeringshuset og velodrom/idrettsanlegg. Det ble her enighet om at det måtte inngås en intensjonsavtale som ga idrettslaget anledning til å gå videre med sine planer.

I etterkant er det mellom partene utarbeidet et forslag til INTENSJONSAVTALE vedr. UTVIKLING AV LEVANGER STADION. Forslaget følger vedlagt. Forslaget gir IL Sverre rett til å gå videre med sine planer. Avtalen avklarer bl.a. følgende forhold:

·         IL Sverre har ansvaret og bærer kostnadene med utarbeidelse av en reguleringsplan

·         Områdeavgrensning for planen

·         Planens innhold

·         Vanlig behandling av planen iht. plan- og bygningslovens bestemmelser

·         Ansvar og kostnader mht. opparbeidelse av anleggene på stadion

·         Kostnader for opparbeidelse av idrettsanleggene

·         Faser i utviklingen av Levanger stadion

·         Innhold i en endelig avtale etter at reguleringsplanen er vedtatt

Det vises ellers til vedlagte avtale.

IL Sverre har gitt tilbakemelding på at de ikke har innvendinger til den vedlagte avtale. Idrettslagets leder har fullmakt til å undertegne denne slik den foreligger.

Vurdering:

Rådmannen finner det naturlig at formannskapets vedtak i sak 29/07 oppheves i og med den nye utviklingen av saken. Hvis det viser seg at planbehandling og/eller økonomien i en utbygging ikke gir de forventede inntekter, vil et oppgjør med IL Sverre iht. den avtale som ble fremforhandlet i saken, måtte tas opp til eventuell ny behandling.

Intensjonsavtalen sikrer idrettslaget anledning til å gå videre i utviklingen av stadionområdet og mulighetene til å finansiere både et aktivitetsområde/park og velodrom/idrettsanlegg for allmennheten og IL Sverres aktive utøvere/medlemmer. Det er framlagt skisser for utviklingsplanene. Rådmannen er kjent med at det foreligger flere alternativer. De framlagte skissene må ikke betraktes som endelige planer. Dette vil utarbeidelsen av reguleringsplanen og behandlingen av denne iht. plan- og bygningslovens bestemmelser gi det endelige svaret på. Bl.a. skal planene legges ut til offentlig ettersyn på vanlig måte. Den foreliggende intensjonsavtale kan ikke binde kommunen i en planløsning på nåværende tidspunkt. Planen må behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser. En endelig avtale kan ikke underskrives før reguleringsplanen er endelig vedtatt. Dette er da også presisert i avtaleforslaget.

Plassering av velodrom/idrettsanlegg som skal bygges iht. denne intensjonsavtale, framgår ikke av avtalen. Idrettslaget har uttrykt ønske om at grunn stilles til disposisjon på området til Levanger Fritidspark AS. Skal anleggene lokaliseres på dette området, må Levanger Fritidspark AS være en del av en slik avtale. Kommunen kan ikke binde opp selskapet.  Avtalen må da også avklare hvem som skal være byggherre og ha ansvaret for framtidig drifting.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^