Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 37/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

MOMARKA BARNEHAGE  - ØKNING AV KOSTNADSRAMME ETTER ANBUD

Saksansvarlig: Håkon Lorås

  Arkivsref: 2007/4348
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

06.06.07

HLO

58/07

Kommunestyret 13.06.07 HLO 37/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2007

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt. med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1.        Kostnadsramma for utbygging og ombygging av Momarka barnehage økes til 4,7 mill kroner.

2.        Merkostnadene på 2,2 mill kroner dekkes av den delen av overskuddet for 2006 som er satt av til finansiering av investeringer.

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Kostnadsramma for utbygging og ombygging av Momarka barnehage økes til 4,7 mill kroner.

2.        Merkostnadene på 2,2 mill kroner dekkes av den delen av overskuddet for 2006 som er satt av til finansiering av investeringer.

Vedlegg:

1

Kopi av anbudsprotokoll PDF

2

Kostnadsoppsett PDF

3

Kopi av  brev fra hovedverneombudet PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det har lenge vært planer for utbygging av Momarka barnehage, og allerede i 1993 ble det laget et forprosjektet for en 3 – avdelings barnehage der huskostnadene alene kom opp i 6,6 mill kroner. Dette ville gitt en totalkostnad på ca. 8,5 mill kroner. Saken stoppet da med dette.

I 1997 ble det inngått en 10 – års leieavtale med Momarka Grendehus A/L. Denne ble veldig kostbar og er nå sagt opp.

I forbindelse med at denne fristen nærmet seg ble det for snart et år siden akseptert av ledelsen i barnehagen/oppvekstsentret at skolepaviljongen på Åsen kunne benyttes når denne ble ledig i 2007.

I den vedtatte kostnadsramma på 2,5 mill kroner ligger et statlig tilskudd på ca. 0,7 mill kroner. 

For det budsjettarbeidet som skjedde for et år siden var det ingen ferdige planer med hensyn til plassering av bygget og omgjøringer av dagens lokaler og paviljongen.

Gjennomføringen var dessuten avhengig av større tomt og omlegging av gang-/sykkelvegen opp til Halsan skole.

Det ble antydet at omgjøringer av dagens lokaler minst ville koste 1 mill. kroner.

Nytt ventilasjonsanlegg i et nytt ventilasjonsrom er den store kostnaden i bestående anlegg.

Grunnlaget for å sette inn et budsjettall på 2,5 mill kroner var ”tynt”, men på det tidspunktet var det ikke mulig å angi et korrekt tall.

Barnehagen får nå et samlet bruttoareal på ca. 600 m2  og oppgraderingen av dagens barnehagelokaler med bl.a nye himlinger, nytt gulvbelegg og nytt ventilasjonsanlegg  gir en stor kvalitetsheving. Ser man på alt som nye/nyoppussede lokaler blir det en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på ca. kr. 7800,- noe som må sies å være rimelig.

Seks firma var til stede på anbudsbefaringen, men det var bare tre som leverte tilbud.

Tilbudene var svært jevne, bare 1,7 % i forskjell på laveste og høyeste tilbud, og ut fra dette tolkes tilbudene som rette ”dagens priser”.

Tilbudene vedstås til 5. juli 2007.

Flyttingen fra grendehuset tilsvarer en kapasitetsøkning på ca. 10 plasser.

Vurdering:

Det synes nødvendig å gjennomføre prosjektet. Hvis det nå utsettes eller skrinlegges vil kommunen miste de statlige tilskuddsmidlene, og det antas at 2007 er siste året det gies slikt statlig tilskudd.

Kapasitetsøkningen hjelper også på å nå målet om full barnehagedekning.

Videre er det lite ønskelig å fornye leieavtalen med Momarka Grendehus A/L da denne sannsynligvis vil koster min. kr.100.000,- pr.år og det gir ikke fullverdige barnehageplasser

Om en ikke gjennomfører utbyggingen vil det også gå ut over driftsinntektene for barnehagen da en må redusere antall barnehageplasser.

De høye tilbudsprisene antas å være et resultat av ekstremt stor byggeaktivitet og stor prisstigning. 

I stedet for å øke låneopptaket vil rådmannen tilrå at merkostnadene belastes den avsetningen til investeringsformål som ble gjort i forbindelse med Kommunestyrets behandling av regnskap for 2006.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^