Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 38/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT

Saksansvarlig: Finn Christiansen

  Arkivsref: 2007/142
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.05.07

FCH

53/07

Kommunestyret 13.06.07 FCH 38/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.05.2007

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Møteplan organiseres slik at komiteer og formannskapsmøter gjennomføres en uke, og kommunestyre gjennomføres påfølgende uke.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med følgende endring:

ISK er en forsøksordning, derfor beholdes delegasjonsreglementet angående Plan- og Bygningslov og Skogbruksloven.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag.

Holtens oversendelsesforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med unntak av delegasjon til rådmannen i medhold av kommunelovens § 23.4 som foreslås uendret.

Rådmannens forslag til innstilling:

Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas med unntak av delegasjon til rådmannen i medhold av kommunelovens § 23.4 som foreslås uendret.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt den 30.01.2002 i sak nr. 009/02. Revisjon har etter dette blitt foretatt gjennom vedtak i K–sakene nr. 051/02, nr. 062/03 og nr. 002/04.

På bakgrunn av vedtak i K-sak nr. 44/04 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å få gjennomgått kommunens delegasjonsreglement. Gruppens tilrådninger ble fremlagt for politisk behandling den 22.06.2005, jfr. K-sak nr. 030/05, med konklusjon å ta tilrådningene til etterretning i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

Gjennom føringer gitt i det forannevnte vedtak ble en ny arbeidsgruppe oppnevnt den 10.01.2007 under formannskapets behandling av sak nr. F-12/07, Forny 2006 – delpolitisk organisering.

Følgende medlemmer med rådmannens stab som sekretariat ble oppnevnt:

Gruppen har avholt 3 møter der gjeldende delegasjonsreglement er gjennomgått og evaluert. En har på bakgrunn av dette arbeid foreslått følgende endringer og presiseringer:

Gjeldende delegasjonsreglement, sist revidert gjennom kommunestyrevedtak av den 28.01.2004, jfr. sak nr. 002/04, er gjennomgått punkt for punkt.

Under henvisning til gruppens mandat, jfr. F-sak nr. 12/07 av den 10.01.2007 og på bakgrunn av avsluttende møte den 02.05.2007, foreslås følgende endinger og presiseringer 

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET  ETTER KOMMUNELOVEN

Formannskapet kan vedta å sende en sak til kommunestyret selv om formannskapet har delegert myndighet i saken (ny presisering inn som avsnitt nr. 3).

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET ETTER SÆRLOV 

Pengespilloven av 28.08.1992 nr. 28. Ikke relevant, tas ut av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET SOM ADMINISTRASJONSUTVALG  

Punktet foreslås uendret på bakgrunn av en totalvurdring.  

DELEGASJON TIL PUK

Komiteen skal behandle alle overordna, tekniske planer.

DELEGASJON TIL PUK ETTER SÆRLOV

Jordloven av 12.05.1995 nr. 23, konsesjonsloven av 31.05.1974 nr. 19 og skogbruksloven av 21.05.1965 tas ut av det kommunale delegasjonsreglement grunnet overføring til ISK.

DELAGASJON TIL DK

Det presiseres at delegasjon etter friluftsloven av  28.06.1957 nr. 16 er til komiteen og ikke til nemnda.

DK behandler saker etter vegloven av 21.06.1963 nr. 23 og vegtrafikkloven av 18.06.1965 nr. 4 i henhold til dagens delegasjonsreglement.

Utvalget tilrår at delegasjon når det gjelder de forannevnte lover flyttes fra DK til PUK. Dette bl.a. for at Trafikksikkerhetsutvalget allerede er underlagt PUK.

DELEGASJON TIL HAVNEVESEN

Rett betegnelse er Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKT.

DELEGASJON I NÆRINGSMIDDELSAKER 

Rett betegnelse er Mattilsynet DK Sør - Innherred.

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 

Første avsnitt, setning nr. 2 ønskes presisert slik:

Dersom det kan være den minste tvil om at et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

Andre og nytt andre avsnitt ønskes formulert slik:

Dette gjelder saker som behandles både etter kommunelov og særlover.

Trykkfeil under friluftsloven rettes opp.

Plan og bygningslov av 14.06.1985 nr. 77.

Det faste utvalget for plansaker sin myndighet etter plan - og bygningslovens § 27-1 og § 28-2 vedrørende igangsetting og utarbeiding av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner delegeres til rådmannen.

Overført til ISK. Tas ut av kommunens delegasjonsreglement.

Det faste utvalget for plansaker sin myndighet etter plan - og bygningslovens § 27-1 og § 28-2 vedr. utlegging til offentlig ettersyn hvor plan er i h h t kommuneplan etter reguleringsplan, delegeres til rådmannen.

Overført til ISK. Tas ut av kommunens delegasjonsreglement.

Skogbruksloven av 21.05.1965 tas ut av det kommunale delegasjonsreglement grunnet overføring til ISK.

Rådmannens myndighet til å godkjenne sentrale protokoller gjelder sentrale forhandlingsprotokoller.

Vurdering:

Rådmannen registrerer at det ikke er vesentlige endringer som er foreslått og slutter seg i all hovedsak til gruppens tilrådninger.

Av kommunelovens § 23, punkt nr. 4, fremgår det at administrasjonssjefen kan gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, med mindre annet er besluttet. Delegasjon til rådmannen i Levanger kommune er også tuftet på denne bestemmelse og ordlyd.

En prøver så langt det er mulig å drøfte saker som kan antas å være av prinsipiell betydning innad i kommunens ledelse. Rådmannen mener derfor på bakgrunn av en totalvurdering at ordlyden i kommunelovens § 23, punkt 4, er tilstrekkelig hva angår å få vurdert hvilke typer av enkeltsaker eller typer av saker som er av prinsipiell betydning eller ikke, uten gradering av tvilsbegrepet.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^