Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 39/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

GODTGJØRINGSREGLEMENT - REVISJON

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref:  2007/4534
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

06.06.07

OST

60/07

Kommunestyret 13.06.07 OST 39/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.06.2007

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Hilde Haugan Hynne, SP:

Punkt 1 – Første kulepunkt:
Varaordførerens godtgjøring settes til 15% av ordførerens godtgjøring.
I tillegg godtgjøres varaordføreren for tapt arbeidsfortjeneste.

I tillegg gis det også kompensasjon for eventuelt reduksjon eller bortfall i egen pensjonsordning.

Forslag til endring fra Hans Heieraas, SP:

Punkt 1 – Første kulepunkt:

”Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50 % av ordførerens godtgjøring”.

Punkt 2:

”Det nye reglementet trer i kraft fra og med konstituering av nytt kommunestyre / valg av nye komiteer, nemnder m. m. høsten 2007”.

Forslag til innstilling fra Jostein Trøite, SV:

Godtgjøringsreglement for folkevalgte beholdes uendret. Eventuelle endringer tas opp ved ordinær budsjettbehandling. Det vises i den sammenheng til rådmannens vurdering i sak 23/07 i driftskomiteen, omsorgslønn:

”Satsen for omsorgslønn i Levanger kommune er en del lavere enn i mange andre kommuner. Kommunens meget dårlige økonomi over mange år har ført til en stram prioritering, og det har vært et mål at midlene skal rekke til flest mulig. Dette målet står forsatt fast, kommunen står foran store utfordringer i forhold til de meldte behov og tilgjengelig økonomi i den økonomiplanperioden vi stor foran.

Rådmannen oppfatter det slik at både omfanget av bevilgningen og selve satsene for omsorgslønn, bør behandles samlet i tilknytning til økonomiplan og årsbudsjett.”

Rådmannens vurdering av omsorgslønn gjelder også for lønn til folkevalgte.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Trøites forslag:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

Punktvis avstemning, pkt. 1, kulepunkt 1, varaordfører:

Hynnes forslag til endring ble avvist med 8 mot 1 stemmer.

Forslag til endring fra Heieraas avvist med 6 mot 3 stemmer

Rådmannens forslag tiltrådet med 5 mot 4 stemmer.

Pkt. 2, alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Heieraas sitt forslag:

Heieraas sitt forslag tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag med endringer i møte tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1.        Arbeidgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med den endringer:

o        Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av 90% av Ordførers godtgjøring.

o        Følgende utvalg omfattes av reglementet:

¾      Arbeidsmiljøutvalget

¾      Formannskapet

¾      Driftskomitéen

¾      Eldres råd

¾      Kommunalt råd for funksjonshemmede

¾      Klagenemnd

¾      Kommunestyret

¾      Kontrollutvalget

¾      Styre for kommuneskogene

¾      Overformynderiet

¾      Overskattetakstutvalg

¾      Plan- og utviklingskomitéen

¾      Skatteutvalg

¾      Skattetakstutvalg

¾      Viltnemnd

2.        Det nye reglementet trer i kraft fra og med konstituering av nytt kommunestyre / valg av nye komiteer, nemnder m. m. høsten 2007.

3.        De økte kostnadene på anslagsvis 275 000 + arbeidsgiveravgift pr år søkes innlagt i budsjett for 2008

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Arbeidsgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med disse endringer:

o        Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av 90% av Ordførers godtgjøring.

o        Følgende utvalg omfattes av reglementet:

¾      Arbeidsmiljøutvalget

¾      Formannskapet

¾      Driftskomitéen

¾      Eldres råd

¾      Kommunalt råd for funksjonshemmede

¾      Klagenemnd

¾      Kommunestyret

¾      Kontrollutvalget

¾      Styre for kommuneskogene

¾      Overformynderiet

¾      Overskattetakstutvalg

¾      Plan- og utviklingskomitéen

¾      Skatteutvalg

¾      Skattetakstutvalg

¾      Viltnemnd

2.        Det nye reglementet trer i kraft fra 1.1.2008, med unntak av punkt 1.6 som endres fra 1.10.2007.

3.        De økte kostnadene på anslagsvis 275 000 + arbeidsgiveravgift pr år søkes innlagt i budsjett for 2008

Vedlegg:

1

Arbeidsgruppas notat, datert 02.05.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I kommunestyrets møte den 24. januar 2007, sak nr. 3/07, ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens godtgjøringsreglement for Levanger kommune. Som medlemmer av gruppa ble oppnevnt: Hilde Haugan Hynne (leder), Olav Norberg og Eli Grevskott. Rita-Mari Keiserås ble av rådmannen oppnevnt som sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har spesielt vurdert godtgjøringene til følgende:

•              Ordfører

•              Varaordfører

•              Formannskapets medlemmer

•              Kommunestyrets medlemmer

•              Komiteledere

•              Komitemedlemmer

•              Gruppeledere

•              "Dobbeltrolle" komite-leder/medlem, formannskapsmedlem

Gruppa har kommet fram til at det brukes for ressurser til politisk arbeid og foreslår økte godtgjøringer samt en endring i referansenivå for Ordfører for å fristille denne fra rådmannens lønn. Gruppa foreslår at Ordførerens godtgjøring bør være lik stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Gruppa foreslår at ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 3 måneder. Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling. Dvs. endring av pkt. 1.6. i gjeldende reglement.

Gruppa foreslår en betydelig endring i systemet for godtgjøring til varaordføreren. Det foreslås at denne frikjøpes minimum 50% og at det i tillegg utbetales en godtgjøring på 15% av ordførerens godtgjøring.

Det foreslås at formannskapsmedlemmenes og komiteledernes årlige godtgjørelse økes fra 30 000 til 40 000 kr.

For medlemmer og varamedlemmer til komiteene foreslås det en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte – uavhengig av møtenes varighet (over og under 2 timer). Dette er en endring av pkt. 2.3 i gjeldende reglement. For ”andre utvalg” vil det fortsatt være skille mellom korte og lange møter (kr. 250,-/kr. 500,-).

Gruppeledernes godtgjøring foreslås økt til kr. 7.500 pr. år.

Gruppa foreslår også en økning av satsene for tap av arbeidsinntekt til kr. 800,- for ulegitimert tap hel dag, og kr. 1700,- for legitimert tap hel dag.

Oppsummering av forslag til endringer:

 

 

Gjeldende satser

Forslag nye satser

Merknad

Godtgjøringer

 

 

 

 

Ordfører

Tilsvarende rådmannens lønnsnivå pr 1.1. i budsjettåret.

610 000

”Frikobla” fra RM lønn.  Godtgjøring lik stortingsrep.

Pr. 1.10.2006 - kr 612.000/år

Viderefører dagens ordning: Inkl tapt.arb.fortj. + alle møtegodtgjøringer

 

Varaordfører

33% av årslønn tilsvarende 3 ltr under ordførerens godtgjøring

201 300

Stillingsandel økes til 50%. Godtgjøring settes til 15% av ordførerens godtgjøring.

 

I tillegg gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det må også gis kompensasjon for evt. tapte pensjonspoeng

 

 

 

 

 

 

Formannskapets medlemmer

30 000

Økes for å nærme seg samme verdi som i 1999:

40 000

Inkl alle møtegodtgjøringer

 

Vara formannskapet

500

500

 

 

Komitéledere

30 000

40 000

Inkl alle møtegodtgjøringer

 

Nestledere komitéer

5 000

5 000

 

 

Komitemedlemmer/varamedlemmer

500/250

500

Bortfall av tidsbegrensning

 

Andre utvalg

500/250

 

Over og under 2 timer

 

Gruppledere

5 000

7 500

 

 

Kommunestyremedl/varamedl.

500

500

 

 

 

 

 

 

Erstatning for tap av arbeidsinntekt

 

 

 

 

Ulegitimert hel dag

700

800

 

 

Legitimert

1 500

1 700

 

 

Definisjon hel dag

6 timer

6 timer

 

Vurdering:

Rådmannen har sett på gruppas forslag til endringer, og finner de fleste som en naturlig justering.

Jeg vil nedenfor gi en vurdering av de viktigste punktene samt en vurdering av de økonomiske konsekvensene.

Arbeidsgruppa foreslår å løse opp på den koblingen som har vært mellom Ordførerens godtgjøring og rådmannens lønn. Selv om det fortsatt er svært mange kommuner som ser disse i sammenheng, er det stadig flere kommuner som har søkt å finne andre referanser enn rådmannens lønn ved fastsetting av Ordførerens godtgjørelse. Slik ordningen har vært har det vært vanskelig for Ordføreren å delta i fastsettelse av rådmannens lønn ettersom han da indirekte har fastsatt sin egen godtgjøring. Det kan også være gode grunner til at politisk ledelse skal ha frihet til å fastsette rådmannens lønn ut fra andre kriterier enn man velger for å fastsette Ordførers godtgjørelse. Etter min oppfatning må det være fornuftig å knytte godtgjøringen til Stortingsrepresentantenes godtgjøring. Den blir som kjent vurdert årlig av en egen kommisjon slik at en sikrer at det er en uhildet vurdering av nivået årlig. Forslaget vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser for kommunen.

Forslaget om å gi inntil 3 mnd etterlønn for Ordfører som går av er etter min oppfatning naturlig. Dette er en vanlig ordning i kommunene og gjelder også for Storting og Regjering. Også i arbeidslivet forøvrig er det vanlig med en lønnet ”oppsigelsestid” på min 3 mnd. 

Det forslaget som avviker mest fra dagens ordning er opplegget for godtgjøring av varaordfører. Etter forslaget skal varaordfører frikjøpes med full refusjon av tap i arbeidsinntekt, inkl pensjonskostnader inntil 50%. Dessuten skal det være en fast godtgjørelse på p.t. ca 91 000 pr år.

Levanger kommune hadde et slikt system for noen år siden, men gikk over til et system med fast årlig godtgjøring for varaordføreren. Dette bl.a fordi en ønsket å sikre at Ordfører var det høyest godtgjorte folkevalgte. Med en varaordfører som har en ”sivil” lønn på nivå med ordføreren vil denne komme ut med total inntekt på lønn og godtgjøring på bortimot 100 000 mer enn Ordfører. Dessuten vil systemet være byråkratisk å praktisere, da det må føres nøyaktige lister over fravær og annet tap i inntekt som skal refunderes. Det skisserte forslaget vil gi varaordfører svært ulik godtgjøring ut fra hvilken inntekt en har i sitt ordinære yrke. En kan derfor hevde at opplegget bryter med prinsippet om ”lik lønn for likt arbeid”. Fordelen med forslaget er at det vil gjøre det mer attraktivt for høytlønnede å gå inn i vervet som varaordfører. Forslaget vil koste ca 200 000 mer enn dagens ordning forutsatt en varaordfører med lønnsnivå på 500 000 kr sivilt.

Jeg vil tilrå at en beholder dagens system, men at en i tråd med forslaget justerer opp prosenten til 50%. Om 50% skal reknes ut fra Ordførerens nye godtgjøring eller et noe lavere nivå har jeg ikke noe sterkt syn på, men prinsipielt burde referansenivået settes noe lavere, f.eks til 90% av Ordførers godtgjøring.

Et slikt forslag vil ha en økonomisk konsekvens på ca 75 000 kr i forhold til dagens ordning.

Når det gjelder de øvrige forslagene er dette etter min vurdering naturlige pris- og lønnsjusteringer etter mange år med uendra satser. Etter mine beregninger vil justeringene utgjøre ca 200 000 kr.

Når det gjelder listen over utvalg har jeg noen justeringer. Likningsnemd og overlikningsnemnd er ikke lenger kommunale utvalg. Kommunen kommer bare med innstilling på kandidater til disse utvalgene. Staten godtgjør medlemmene. Det synes også litt unaturlig å honorere Styringsgruppa for kulturskolen annerledes enn samarbeidsutvalgene for grunnskolen. Videre bør Takstutvalg skiftes ut med henholdsvis Skattetakstakstutvalg og overskattetakstutvalg.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^