Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 40/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

EVALUERING AV SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM FROSTA MENIGHETSRÅD, LEVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD OG VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - HØRING

Saksansvarlig: Finn Christiansen

  Arkivsref: 2007/2814 - /C84
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.05.07

FCH

54/07

Kommunestyret 13.06.07 FCH 40/07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.05.2007

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Vedtak endres til innstilling.

Avstemning:

Rådmannens forslag med ordførerens endring enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune konstaterer at det er positive erfaringer med forsøket og tilrår at samarbeidsprosjektet mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd videreføres utover forsøksperioden.

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune konstaterer at det er positive erfaringer med forsøket og tilrår at samarbeidsprosjektet mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd videreføres utover forsøksperioden.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra kirkesjefen i Sør-Innherad av den 29.03.2007 vedlagt rapport om samarbeidsforsøk i Sør-Innherad prosti 2003 – 2006. PDF

Saksopplysninger:

Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på å få avklart målsettinger og fremdrift for et utstrakt samarbeid mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd.

Prosjektet ble i utgangspunktet godkjent av kultur – og vitenskapsdepartementet for perioden 01.01.2003 – 31.12.2006. En har etter dette forlenget prosjektet til den 31.12.2007. 

Før beslutning om en eventuell videreføring av prosjektet utover forsøksperioden skal tas, er saken nå oversendt de berørte aktører på høring. Kultur – og vitenskapsdepartementet har avgjørelsesmyndighet i saken.

Prosjektgruppen og styringsgruppen er lokalt forankret gjennom representasjon fra de tidligere lokale fellesrådene.

Vurdering:

Levanger kommune har hatt en tjenesteytingsavtale med Den Norske Kirke i Levanger fra den 02.03.1998.

Avtale om forlengelse av avtale vedr. tjenesteyting til Den Norske Kirke ble behandlet av Levanger kommunestyre den 07.03.2007 i sak nr. 10/07.Her er bl.a. en beregningsnøkkel på 5-4-1 lagt til grunn for hhv Levanger kommune, Verdal kommune og Frosta kommune.

De årlige kommunale bevilgninger til kirkelige formål ligger i økonomiplanen som fremmes for politisk behandling. En har således uansett kontroll med de kommunale overføringer til Kirken.

Samfunnsutviklingen går i den retning at så vel offentlige som private virksomheter slår seg sammen til større enheter for å ta ut stordriftsfordeler. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at det kirkelige samarbeid mellom kommunene Levanger, Frosta og Verdal gjøres varig bl.a. ut i fra følgende forhold:

·         Rasjonalisering

·         Effektivisering

·         Profesjonalisering

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^