Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07 - sak 41/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

NY ORGANISERING AV ARBEID KNYTTET TIL FRILUFTSLIV / FORURENSNING I INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig:  Trond Rian / Arild Pettersen

  Arkivsref:  2007/2882
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Samkommunestyret

03.05.07

OST

14/07

Kommunestyret 13.06.07 OST 41/07


Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007    - video

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende utsettelsesforslag:     - video

”Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen”.

Avstemning:

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 i ISK som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.

Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning.

Vedlegg:

1. Oversikt over friluftsanlegg Verdal /Levanger  PDF

Saksopplysninger:

Høsten 2006 inviterte rådmannen i ISK til et møte på sitt kontor for å drøfte en mer effektiv organisering og økt ressursinnsats på særlig friluftslivsområdet. Invitert var: Plan/byggesak/oppmåling/miljø, ISK -Landbruk/naturforvaltning, ISK -  Teknisk drift Verdal og Levanger – Kulturenhetene i Verdal og Levanger – Georg Sørmo, helse og rehab. Verdal.

I møtet, som ble avholdt 29.11.06, ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

Øivind Holand, ISK- PBOM, Bård Kotheim, Verdal kommune, teknisk drift, Arild E. Pettersen, Levanger kommune, kultur, Trond Rian, ISK – LN, Georg Sørmo, Verdal kommune.

Med dette utgangspunkt ble følgende mandat utarbeidet:

  Gruppa kartlegger status mht. friluftslivsforvaltningen i de to kommunene. Både   anlegg/tilrettelagte områder og organisering/oppgavefordeling.

 Med grunnlag i kartleggingen foreslår arbeidsgruppa hvilke funksjoner/arbeidsområder som skal legges til en eventuell ny friluftslivsforvaltning.

 Med grunnlag i de foreslåtte funksjoner legger arbeidsgruppa fram forslag til organisering, bemanning og finansiering av en eventuell ny friluftslivsforvaltning.

 Gruppa vurderer også om oppgaver innen forurensning skal ivaretas av samme instans.

Gruppas arbeid danner grunnlag for dette saksframlegget. Arild Pettersen har vært sekretær og Trond Rian leder for arbeidsgruppa som har hatt 3 møter.

Tilbakeblikk Verdal kommune

Innenfor arbeidsområdet har det vært flere instanser involvert: Friluftsnemnda, sekretær for friluftsnemnda, miljøvernleder, teknisk etat v/uteavd, kulturetaten, landbrukskontoret. Grensene mellom de ulike aktørenes ansvarsområder ofte har vært uklare. Friluftsnemnda var tidligere en aktiv tilrettelegger av mange friluftsanlegg. Med muligheten for sysselsetningsmannskaper ble friluftsnemndas rolle som praktisk tilrettelegger mer eller mindre avsluttet. Mange anlegg ble skapt gjennom stor innsats og betydelige offentlige tilskuddsmidler.

Miljøvernleder ble ansatt i 1992. Sammen med sekretær for friluftsnemnda og andre aktører ble  det bygd mange anlegg. Av Ksak 201 i 1996 framgår det at det i løpet av 3 år var skapt verdier på kr 6,6 mill. kr. i friluftsanlegg, hovedsaklig gjennom tilskudd og betydelig bruk av sysselsettingsmannskaper. Med bakgrunn i dette arbeidet ble Verdal i -97 kåret til fylkets friluftsområde i kulturminneåret, og fikk 3. pris som Norges friluftskommune. Etter den tid er det også tilrettelagt mange anlegg/friluftsområder også gjennom private organisasjoner. I tillegg har kulturkontoret/ uteavdelingen tilsyn/vedlikehold av 13 støtter/kulturminneanlegg.

Miljøvernlederen har hatt ansvar for oppfølging i forbindelse med: Riving/brenning av bygninger, bygningsavfall, ulovlig deponering av avfall, kontroll av oljeutskillere, akutt forurensning mm. Pga av at prosjektene har vært mange og omfattende og ansvarsområdene mellom samarbeidspartnere uklare, ble det ved k.sak 201/96 besluttet å opprette et miljøkontor innen teknisk etat. Med skifte av ledelse ble organiseringen ikke gjennomført.

HULMT vedtok i sak 102/00 en sterk reduksjon av aktivitetsnivået innenfor områdene friluftsliv og kulturminner. K-styret gjorde i sak 0146/00 vedtak om nedlegging av friluftsnemnda med virkning fra1.1.01. Fra samme tidspunkt ble budsjettet fjernet og sekretærfunksjonen avviklet.

Vedtaket innebar (0146/00 pkt.21) at oppgavene vedrørende friluftsnemnda skulle fordeles mellom teknisk etat (arealdisponering/utbyggingsoppgaver) og skole/ oppvekstetaten (øvrige arbeidsområder). I praksis ble dette ikke helhetlig gjennomført.

Tidligere sekretær i friluftsnemnda ble overført på prosjektoppgaver, og har gjennom sitt virke der gjennomført noe begrenset vedlikeholdsarbeid på friluftanleggene. Han har gjennom ISK hatt en kontordag pr uke innen fagområdet. En ordning som forventes avviklet i 2007.

I forbindelse med omorganisering og at bygningssjefen sluttet 1.1.01 ble tidligere miljøvernlederstilling avviklet og vedkommende som hadde stillingen ble avdelingsleder og tillagt nye oppgaver. Avdelingsleder tok i begrenset grad med seg oppgavene i forhold til forurensningsloven og har vært kontaktperson for mange av anleggene.

Mangel på ressurser har vanskeliggjort arbeid med tilrettelegging, vedlikehold og sikring av anlegg. Tilskuddsmidlene har dermed også uteblitt. Mange av tidligere attraktive anlegg har forfalt og trenger sårt vedlikehold, mens andre trenger sikring eller avvikling. 

Tilbakeblikk Levanger kommune

Friluftsnemnd opphørte som utvalg i1980-årene og funksjonene ble lagt til kulturstyret, senere hovedutvalg for kultur. 1989 ble det opprettet et eget hovedutvalg for natur og miljø som bla. fikk ansvar for friluftsliv, i 1995 ble disse to slått sammen til hovedutvalg for kultur og miljø som i 1999 ble til kultur-, miljø- og landbrukskomiteen. I 2002 gikk man bort fra modellen med fagkomiteer og etter den tid har friluftslivsspørsmål blitt behandlet av ulike politiske organ.

Administrativt var friluftsspørsmål, fram til 1989, tillagt kulturkontoret/-konsulent/-sjef. I 1989 ble det ansatt en egen miljøvernsjef, denne stillingen eksisterte til 2000 da miljøsjefen sa opp sin stilling. I forbindelse ved iverksettingen av Forny 2000 ble miljøvernsjefstillingen fjernet. Arbeidsoppgavene og budsjett ble fordelt på de nye resultatenhetene.

Miljøvernsjefstillingen var relatert til dette temaet tillagt følgende ansvarsområder :

ü       Friluftsliv.  Viltstell ble fortsatt liggende under Viltnemnda knyttet til Landbruksenheten.

ü       Naturressursforvaltning som omfattet arealforvaltning, fjorden, strandområdene.

ü       Kulturminnevern/Landskapsvern , planlegging, tilrettelegging, informasjon og skjøtsel.

ü       Forurensning som omfattet vann/luft-støyforurensning, avfall/renovasjon/ resirkulering.

Miljøvernsjefen utarbeidet fire sentrale dokumenter:

ü       Miljø- og naturressursprogrammet, fastla rammene for miljøvernsjefen og hovedutvalgets arbeidsområde. Statusrapport og program.

ü       Kulturlandskapsplan og kulturminneplan.

ü       Flerbruksplan for Frolfjellet.

Når kommunen hadde egen miljøvernforvaltning ble det tilrettelagt viktige friluftsområder, samt anlagt turstier,sanitæranlegg og tilrettelegging av kulturminner – ofte i samarbeid med teknisk etat.  Det ble også gitt tilskudd til en rekke tiltak i regi av lag, allmennings-/fjellstyrer grunneierlag mv. Gjennom søknader til regionale/sentrale myndigheter skaffet Miljøvernsjefen kommunen eksterne midler av betydelig omfang til miljøarbeid. Sysselsettingsmidler ble også utnyttet i stor utstrekning. Da miljøvern forsvant som eget forvaltningsområde i 2001 ble oppgavene mer eller mindre formelt fordelt på de nye enhetene, dels ble de også nedprioritert.

Naturforvaltningen  var i 1999-01 i Kultur- landbruk- og miljøetaten.  Med unntak av friluftsliv, fulgte stort sett de andre naturforvaltningsoppgavene Landbruk, når denne ble overført til ISK i Landbruk/naturforvaltning. Naturressursforvaltning gikk til Plan og byggesaker og fulgte denne til ISK, noen av funksjonene ble også tillagt Kommunalteknikk (vannforsyning). Nærmiljø, Kulturminnevern og friluftsliv ble delt mellom Kultur og Bygg/eiendom. Forurensning ble delt på flere: Kommunalteknikk, plan/byggesak/oppmåling/miljø, Landbruk/naturforvaltning.

Situasjonen i dag

Enhet landbruk og naturforvaltning, ISK, har ansvaret for saksbehandling knyttet til søknader om SMIL-midler i kulturlandskapet -ivaretakelse av gammel kulturmark, og stier/skjøtsel rundt kulturminner (gravhauger etc.). Prosjektmedarbeider er ansatt for å fremme kulturlandskaps-prosjekter. Enheten har også ansvar for mottak av søknader fra Verdal om statlige friluftsmidler. I Verdal/Levanger er det en del turveger/kulturstier bygd ved hjelp av statlige landbruksmidler. Stedvis er vedlikeholdsansvar utydelig, og det er fare for at noen anlegg blir utilgjengelige. Enheten (LN) har vært involvert i ulike saker knyttet til landbruksforurensning f.eks. saker iht. forskrifter om henholdsvis spredning av husdyrgjødsel og silopressaft. Det er liten kapasitet til å drive forebyggende virksomhet i forhold til landbruksforurensning.

Kulturtjenesten i Verdal har oppsynet med 13 kulturminner. Vedlikeholdet gjøres på dugnad av nærmiljøet, eller av uteavdelingen med begrensede midler. Å basere seg på dugnadsbasert arbeid er blitt vanskeligere etter hvert. Enhet Kultur i Levanger har ansvar for kommunale frilufts- og kulturminneområder, og oppgaver iht. frilufts- og kulturminneloven, samt mottak av søknader fra Levanger om statlige friluftsmidler. Ansvar for saksbehandling for. Spillemidler til anlegg for idrettsanlegg og fysisk aktivitet, er i begge kommunene lagt til kultur. Det er bygd flere turstier og bruer i regi av lag/foreninger og kommunen med støtte fra spillemidlene.

Teknisk drift Verdal har vedlikehold av en del anlegg i sentrum. Enheten dekker også utgiftene til drift (renovasjon/renhold ol.) av en del turmål/rasteplasser. I Levanger har enhet Bygg/eiendom ansvaret for vedlikehold og fysiske tiltak i kommunalt/offentlig eide områder/anlegg. Noe utføres av enheten, dels også satt bort til lag/foreninger mot godtgjørelse.

Enhet for plan/byggesak/oppmåling/miljø (PBOM), ISK, behandler i begrenset omfang henvendelser knyttet til forurensning. F.o.m. 2006 er utslippstillatelser for private/kommunale avløpsanlegg også tillagt PBOM, men det er ikke tilført ekstra stillingsressurser. Dette ansvaret har f.o.m. 1.1.07 økt da Fylkesmannen iht nye forskrifter har overført en betydelig del av oppfølgingen av eksisterende utslippstillatelser til kommunene.

 EUs rammedirektiv for vann er innført i norsk rett gjennom forskrift om rammer for vannforvaltning (f.o.m. 01.01.07). Målet er helhetlig vannforvaltning med sektorovergripende forvaltningsplan/tiltaksprogram for utvalgte vannforekomster. I N-Trøndelag er det foreslått oppfølging av 7 vassdrag. ISK har 4 av vassdragene (Hoplavassdraget, Levangervassdraget, Hotranvassdraget og Verdalsvassdraget) – med oppstart 01.01.2008. Vassdragene skal følges opp iht statlig fastsatte miljømål. Dette krever deltakelse og koordinering av kommunens arbeid gjennom ulike fora (vannområdegruppe, arbeidsutvalg og evt vannregionutvalget).

Vurdering:

Organisering

For å få en effektiv samordning av friluftsforvaltningen i Verdal/Levanger bør det fra 01.01.08 opprettes en stilling som friluftsforvalter i ISK, enten knyttet til Plan/ byggesak/ oppmåling /miljø, alternativt Landbruk/naturforvaltning. Stillingen må tillegges et koordineringsansvar i forhold til andre etater når det gjelder friluftsliv og forurensning, samt til lag og foreninger. En samordning av kommunenes innsats på disse sektorene kan være et nytt bidrag til ISK II.

Oppgaver

Stillingen bør tillegges ansvaret for kommunale oppgavene iht friluftsloven. Det bør opprettes et arkiv over aktuelle friluftsanlegg og etableres et kvalitetssikringssystem for tilsyn og vedlikehold. Dette blir en koordineringsoppgave mot instanser som kan/skal utføre vedlikehold f.eks. frivillige lag og foreninger, kommunale uteavdelinger m.fl.

Når det gjelder forurensningsloven er det særlig aktuelt at stillingen involveres i arbeid som ikke er knyttet til utslippstillatelser. Vanndirektivet vil fra 2008 kreve betydelig delaktighet av kommunen – stillingen vil være naturlig opp mot i prosjektarbeidet. Endelig fordeling av oppgaver bør foretas etter en nærmere vurdering av kompetanse og behov i ISK.

Det forutsettes at uteavdelingen i Verdal og bygg- og eiendom i Levanger viderefører det praktiske arbeidet med parker og grøntarealer i sentrumsområdene samt andre steder i kommunen, som enhetene hittil har gjort.

Den høyest prioriterte oppgaven på kort sikt bør være istandsetting av eksisterende anlegg. I et lengre perspektiv bør det også satses på nye prosjekter – her kan nevnes noen mulige eksempler:

ü       Sykkel-/opplevelsesvei langs fjorden Verdal – Levanger

ü       Pilegrimsleia Verdal – Levanger

ü       Kulturminneområdene v/Stiklestad (videreutvikling)

ü       Gruvevirksomheten på Ytterøy

Økonomi/finansiering

Med stillingen bør det følge noe midler til et eget vedlikeholdsbudsjett. Noe av dette kan brukes til å stimulere den frivillige innsatsen når det gjelder skjøtsel og vedlikehold av friluftsområder og anlegg. En viktig oppgave knyttet til den nye stillingen vil være arbeid for å skaffe eksterne midler (Statlige/regionale prosjektmidler).

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^