Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 05.09.07 - sak 46/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

REGULERINGSPLAN RINNLEIRET - 1719/253/5

Saksansvarlig: Kirstine Karlsaune

Arkivsaknr: 2005/9324 - /1719/253/5

 

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Knut Birger Grandgård, H

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 15.02.06 JBR

009/05

Plan- og utviklingskomité 29.08.07 KRKA

85/07

Kommunestyret 05.09.07 KRKA 46/07

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Saken utsettes.

Etter 1. gangs behandling, er deler av området planlagt solgt. For å sikre en del infrastruktur må det utarbeides en utbyggingsavtale. Den må bla. inneholde:

Det avsettes grunn til sykkelsti slik at disponering av industriområdet hindrer det.

Det skal også være avkjørsel til området Ritek fra hovedvegen inn i området.

Utkjørsla fra Ritek flyttes lenger sør opp mot jernbanen, for å gi en bedre oversikt for innkjøring på Fv. Innkjørsla fra E6 har for dårlig svingradius for store kjøretøy som kommer fra eiendommen øst for inn og utkjørsel.

Forslag til endring fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Området øst for ny vei gjennom "Byggeområdet for industri" tas ut av planen. Eksisterende privat vei fra tredje sving beholdes.

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

1.        Levanger kommune vil utarbeide en egen utviklingsplan for området.

2.        Det skal legges vekt på en parkmessig utvikling av vernet område.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

Utkjørsla fra Ritek flyttes lenger sør opp mot jernbanen, for å gi en bedre oversikt for innkjøring på Fv.

Avstemning:

Skjesols forslag om utsettelse avvist med 6 mot 4 stemmer.

Buchholdts forslag til endring avvist med 9 mot 1 stemme.

Buchholdts forslag til tillegg, pkt. 1, avvist med 9 mot 1 stemme.

Buchholdts forslag til tillegg, pkt. 2, avvist med 6 mot 4 stemmer.

Skjesols endringsforslag avvist med 7 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         Tilføyelse § 9.1: ”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

·         Tilføyelse § 9.1: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

Reguleringsplan for Rinnleiret med bestemmelser datert 27.11.05, sist rev. 16.08.07, med rettinger som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         Tilføyelse § 9.1: ”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

·         Tilføyelse § 9.1: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

Reguleringsplan for Rinnleiret med bestemmelser datert 27.11.05, sist rev. 16.08.07, med rettinger som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. 

Vedlegg:

1

Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5 - Reviderte plandokumenter PDF

2

Reguleringsbestemmelser rev. 16.08.07 PDF

3

RG-Prosjekt, 03.07.07 PDF

4

Plankart PDF

5

Plantegninger som viser veger og kryss ved E6 PDF

6

Statens vegvesen, 20.04.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

14  Nord-Trøndelag fylkeskommune, 21.06.07.

Saksopplysninger:

Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i hht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak i møte 15.02.06, sak 9/06. I høringsbrev datert 25.01.07 var frist for uttalelser satt til 12.03.07.

Følgende uttalelser er kommet inn i fbm. offentlig ettersyn:

Nr.          Fra                                                                                          Dato        Kommentar

01            Gjermund Nilsen                                                                   21.02.07 

02            Statens vegvesen                                                                19.02.07  Ingen merknader

03            Eldres Råd                                                                             27.02.07

04            NTE Nett AS                                                                        07.03.07

05            Lena Lyngsaunet Alstad og Rolf Alstad,                        09.03.07 

Elin Turid og Martin Hammer,           

Mildrid Hammer, Ragnhild Faksdal                                  

06            Lena Lyngsaunet Alstad og Rolf Alstad                         09.03.07  Foto/ill. vedlagt

07            Pål-Iver og Astrid P. S. Ødegaard                                     11.03.07

08            Ragnhild Faksdal                                                                 10.03.07  Foto/ill. vedlagt

09            Martin og Elin Turid Hammer                                             12.03.07  Foto/ill. vedlagt

10            Bjørn Erik Salthammer                                                         12.03.07

11            Nord-Trøndelag fylkeskommune                                       07.02.07  Innsigelse til deler

12            Fylkesmannen i Nord-Trøndelag                                       20.03.07  Innsigelse til deler

Andre uttalelser:

13            Statens vegvesen                                                                 20.04.07  vedr. g/s-veg Fv133

14            Nord-Trøndelag fylkeskommune                                       21.06.07  endring av reg.best.

Gjenboerne med felles uttalelse 05 har også i egne brev gjort rede for forhold som angår den enkeltes eiendom. Planlagt inngrep (g/s-veg) på eiendommene er illustrert på foto.

Innsigelsene (uttalelse nr. 11 og 12, journalført hhv. 14.03.07 og 22.03.07)

·         Fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til byggeområdene OF2 og OI2. Men under forutsetning av at området vest for bekken reguleres til landbruksformål har de ingen vesentlige merknader.

·         Fylkesmannens miljøvernavdeling vil fremme innsigelse hvis utvidelsen av område OF2 og OI2 skjer på bekostning av at bekken legges i rør og lukkes.

·         Fylkeskommunen skriver at det er grunnlag for innsigelse hvis ikke alt som er i konflikt med kulturminneloven avklares formelt før planen vedtas. Dette i fbm. at det i planen foreslås riving av to freda bygg og flytting av et freda bygg.

Endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn

Orientering i RG-Prosjekts brev av 03.07.07:

Planen er revidert med bakgrunn i kommentarer fra ettersyn:

·         Område OF2 og OI2 er fjernet. Plangrensa mot vest er lagt langs østsida av bekken som renner ned mot E6.

·         For område OI1 er som tidligere var regulert til offentlige bygninger og industri er også formålet kontor lagt inn.

·         Gangveg langs Fv133 er tatt ut. Fv.133 er også tatt ut på strekningen mellom avkjøringene til leiren. Plangrensa er her lagt langs gjerdelinja.

·         Spesialområde S4 er utvidet slik at bygning 26 kommer innenfor området.

·         Eiendomsgrense for Riteks tomt samt tomtegrense rundt bygning 12 er lagt inn på planen.

·         Kryss over bygning 9, 19 og 25 er fjernet.

·         Det er regulert inn en tomt for en kommunal avløpspumpestasjon i planenes nordvestre hjørne. Tomta er plassert innenfor byggelinja til europavegen. Plasseringen er muntlig klarert med Statens vegvesen. Rett til kjøreatkomst til pumpestasjonen over område OF1 er tatt inn i bestemmelsenes pkt. 4.6

·         Bestemmelsene er gjennomgått og opprettet med hensyn på de enkelte bygningers status som vernet eller fredet.

Plantegninger som viser veger og kryss ved E6, oversendes også vedlagt.

Vedtaket i PUK 15.02.06, om at det i området hvor det tillates forretningsvirksomhet skulle stå at: ”Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt.”, er nå erstattet med bestemmelsen om at ”Fylkesplanens til enhver tids bestemmelser for handel og service gjøres gjeldende.”

Planen er kvalitetssikret en siste gang med revisjon av 16.08.07.

Vurdering:

01           Gjermund Nilsen - gnr. 253/18

1.        Gnr. 253/18 er en næringseiendom som trenger romslig inn-/utkjøring for større lastebiler. Avkjørselen til eiendommen er ikke inntegnet/planløst.

2.        Detaljplan viser at traseen for den nye gang- og sykkelvegen langs Fv 133 tar 7 m i bredde av gnr. 253/18. Iflg. arkitekten er dette gjort for å bevare alleen langs veien. Med en byggelinje på 12,5 m fra midte gangvei forringes tomten vesentlig. Dette aksepteres ikke.

Forslag:

Gang- og sykkelvegen forbi gnr. 253/18 legges 0,5 m fra nåværende asfaltkant,

+ skulder 0,25, gang/sykkelbane 2,5 + skulder 0,25 = total bredde 3,5 m. Ny allé plasseres innenfor gang- og sykkelvegen.

Byggelinja må ikke overstige 12,5 m fra midte fylkesvei 133.

Ønsker et snarlig møte da utbygging/rehabilitering av hovedbygget er under planlegging.

Kommentar:

·         Avkjørsel til gnr. 253/18 er vist med pil, jfr. andre avkjørsler i planen. Dette gir rom for skjønn. I fbm. utbedring av krysset Fv133 x E6, med dråpeøy, og endret avkjørsel fra Fv 133 vestover, må avkjørsel til gnr. 253/18 også hensyntas/tilpasses.

·         Byggegrense langs østsiden av Fv133 fastsettes ikke i denne reguleringsplanen. Denne byggegrensen er heller ikke fastsatt i annen reguleringsplan. Det vises følgelig til veglovens § 29, som omhandler byggegrenser.

·         På bakgrunn av merknader fra andre grunneiere og uttalelse fra Statens vegvesen av 20.04.07 er gang- og sykkelveg langs Fv133 nå tatt ut av planen.

·         Vi henviser til bygningsavdelingen angående utbygging/rehabilitering.

02           Statens vegvesen

Ser at tidligere merknader fra Statens vegvesen er imøtekommet. Ingen merknader til planen ut fra veg- eller trafikksikkerhetsmessige vurderinger.

Kommentar:

Vi viser også til Statens vegvesens uttalelse nr. 13, som er vedlagt. På bakgrunn av denne uttalelsen og merknader fra beboere i området er gang- og sykkelveg langs Fv133 tatt ut. Som følge av dette er også deler av fylkesvegen tatt ut.

Vi foreslår rekkefølgebestemmelser med utgangspunkt i planbeskrivelsen, se våre kommentarer til uttalelse nr. 05. Disse rekkefølgebestemmelsene skal bl.a. sikre utbedring av kryss og ny adkomstveg.

03           Eldres Råd

Det forventes at de verneverdige bygningene ivaretas på en slik måte at de gjøres tilgjengelig for publikum. Det må tas vare på severdigheter som har egen verdi rent historisk. Atkomsten til området må også gjøres tryggere og enklere, jfr. forslaget til reguleringsplan for området.

04           NTE Nett AS

Ingen merknader til planen, men NTE har en god del strømnett i og rundt området som det må tas hensyn til.

05           Lena Lyngsaunet Alstad og Rolf Alstad - gnr. 253/24,              

Elin Turid og Martin Hammer - gnr. 253/4,

Mildrid Hammer,

Ragnhild Faksdal - gnr. 253/19

Kjøring gjennom Fv133 oppleves allerede i dag som et trafikksikkerhetsproblem. På grunn av eiendommenes planløsninger må adkomst til Fv133 gjøres ved rygging inn på en uoversiktlig veg uten belysning. Med økt trafikk, og gang- og sykkelveg vil problemet øke ytterligere.

Krysset E6 x Fv133 m.m:

Enig i at dagens løsning med kjøring på gang- og sykkelveg er uholdbar. Foreslått løsning på veikrysset anses som en liten bedring med dråpe og utvidelse av svingradius for vei langs E6, men dette vil kun være en utsettelse av problemet.

En god og langsiktig investering vil være å opprette et kryss mellom E6 og leiren lengre sør enn krysset E6 x Fv133. - Innarbeide hovedtrasé gjennom leiren før videre utbygging tar til og knytte industriområdet, privat verkstedvirksomhet og transportselskap til denne traseen, slik at trafikksjenansen ved Fv133 fjernes. Dette er den eneste løsningen som kan aksepteres med tanke på sjenanse, trafikksikkerhet og bokvalitet.

·         Alstad m.fl. ønsker ikke å få ødelagt sine eiendommer til fordel for opprusting av vei med gang- og sykkelveg langs Fv133.

·         Å legge trafikken rundt leiren, via Fv133, i stedet for direkte inn i leiren, er en veldig dårlig løsning, som fremtidig vil føre til ytterligere sjenanse enn dagens situasjon, for samtlige naboer.

Kommentar:

Tidligere foreslått gang- og sykkelveg langs Fv 133 er tatt ut. Dette på bakgrunn av merknader og uttalelse fra Statens vegvesen av 20.04.07.

Ifølge Statens vegvesen (20.04.07) har Fv133 svært lite trafikk, med såvidt over 100 kjøretøy/døgn (ÅDT). Til sammenligning har deler av Fv119 på strekningen Eideskorsen-Julsborg ÅDT på nærmere 1500, og det er g/s-veg langs denne strekningen som er prioritert/med i handlingsprogram. Kommunen kan derfor ikke påregne at fylkeskommunen vil prioritere gang- og sykkelveg langs Fv133. Vegvesenet anbefaler en vurdering av hvilke forventninger som skapes ut fra at tiltaket er innlemmet i reguleringsplanen, opp mot sannsynligheten for at tiltaket vil bli prioritert. Vegvesenet har imidlertid ikke noe imot at kommunen selv bekoster opparbeidingen.

Trafikk til planområdet:

Egen adkomst til næringsområdet fra E6 anses uaktuelt, på bakgrunn av tidligere uttalelse fra Statens vegvesen (sitert ved første gangs behandling).

På bakgrunn av planbeskrivelse og mottatte merknader, foreslår vi at følgende rekkefølgebestemmelser tilføyes reguleringsbestemmelsene:

Tilføyelse § 9.1:

”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

06           Lena Lyngsaunet Alstad og Rolf Alstad - gnr. 253/24

Alstad skriver at planen legger opp til en fullstendig rasering av deres idylliske

eiendom i landlige omgivelser på Rinnleiret. Til fordel for hage, opparbeidet med beplantning og nyoppsatt gjerde foreslås det lagt en gang- og sykkelveg rett over hagen. Alstad anslår at gang- og sykkelvegen er tegnet med en bredde på 3 m i en avstand på 3,5 m fra asfaltkant på Fv133. Dvs. et innhugg på 6,5 m på deres eiendom. Alstad stiller spørsmål ved at gang- og sykkelvegen gjør et ekstra innhugg på 3,5 m på deres eiendom, mens den på nabotomten (Faksdal) er lagt tett inntil Fv133.

·         Ønsker ikke en rasering av eiendommen gnr. 253/24 til fordel for opprustning av Fv133 med gang- og sykkelveg, med tilhørende økende trafikk av tunge kjøretøyer.

·         Et ekstra innhugg på 3,5 m inn på eiendommen i tillegg til gang- og sykkelveg er fullstendig urimelig.

·         Ønsker at trafikk inn til industriområdet skal legges gjennom leiren, istedet for langs Fv133 med betydelig ulempe for oss.

Kommentar:

Se våre kommentarer til uttalelse nr. 05.

07           Pål-Iver og Astrid P. S. Ødegaard - gnr. 256/38

1.     Savner et mer detaljert plankart over atkomstvei til 256/38.

2.  Definisjon av industriområde på Rinnleiret:

·         Medfører en betydelig forringelse av vår eiendom.

·         Området kan bli brukt til lagring, og Riteks lagring/deponering av bildeler m.m. i østre hjørne av området er eksempel på lagring vi finner uakseptabelt i vårt nærmiljø.

·         Ferdsel til og fra eiendom 256/38 må foregå innenfor industriområde, noe som er høyst uakseptabelt med tanke på myke trafikanter/mindreårige barn som ferdes der.

·         Det er fare for forringelse av kulturlandskapet innenfor det angitte industriområdet.

3.   Ønsker fra eiere 256/38:

·         Industriområdet defineres innenfor eksisterende leirgjerde.

·         Privat vei til 256/38 følger eksisterende trase fra eiendom til første sving, hvor den koples på ny vei ifølge kart i planen. Dette vil også være hensiktsmessig i fht. atkomst fra nevnte sving inn på landbruksareal. Denne forbindelsen er av nyere dato, og ikke med på kartgrunnlag.

·         Som kompensasjon for endret status for området, tilbyr vi oss å overta den delen av industriområdet som per i dag ligger utenfor leirgjerdet inntil vår eiendom og bekken fra 256/38 og til første sving/atkomst landbrukseiendom. Dette området har siden eiendommen ble utskilt og bebygd (1947) delvis vært benyttet av eierne av 256/38, fordi det har vært uhensiktsmessig og utilgjengelig for forsvaret. Deler av området mellom leirgjerde og bekk har vært kultivert og beplantet. Framtidig industriell bruksbelastning og kontinuerlig aktivitet som vil foregå i området er vi meget usikre på. Per i dag er det en betydelig aktivitet av langtransport også på natten.

·         Et annet moment som taler for at eksisterende gjerde består og veitrase følger vårt forslag, er det meget økende arrangement - og sjenerende festtrafikken som frekventerer bygning 46. Vi ønsker ikke denne trafikken inn i gårdsrommet vårt.

·         Svært betenkelig at det foreslås industri helt ned i avrenningssonen for området. Bekken som går langs området fører rett ned i et fredet naturreservat.

Meget betenkt over utviklingen av området så lenge reguleringsplanen ikke viser de reelle konsekvensene av en slik bruksendring.

Kommentar:

Avgrensningen av industriområdet, mot syd, følger eiendomsgrense/bekk. Vi anser dette som en naturlig avgrensning av planen.

Trafikksikkerhetsmessig ser vi ikke behov for to parallelle veger i sydlig del av planområdet. Alternativt ville en kjøreveg m/fortau være en mindre arealkrevende løsning, men egne gangarealer er heller ikke vurdert som nødvendige langs Fv133, som antas å ha noe mer trafikk. Når det gjelder trafikk til området viser vi til våre kommentarer til uttalelse nr. 05 om foreslåtte rekkefølgebestemmelser.

Eventuell videreført bruk av områder inntil gnr. 256/38, inkl. evt. skjerm mot industriområde/veg for å hindre sjenanse, kan avtales med grunneier.

Avrenning: Forutsettes løst i tråd med forurensningslovens bestemmelser.

08           Ragnhild Faksdal - gnr. 253/19

Faksdal anslår at gang- og sykkelvegen havner ca. 4 m inn på hennes eiendom (2,65 m fra inngangstrapp, 5 m fra husvegg og veranda). Hun oppfatter dette som en rasering av privat eiendom, som vil forringe eiendomsverdien kraftig. Hun påpeker at å få offentlig trafikk så nært bolig/inngangsdør og plenområde medfører redusert bokvalitet og trygghetsfølelse. Dette er også vestsiden av huset, og den plassen som er finest egnet til utebruk i sommerhalvåret.

Beplantning (13 større og mindre trær) opparbeidet over flere år som vern mot trafikk fra Fv133 og E6 og som vern mot vestavær må fjernes. Eiendommen reduseres med minst 150 m2. En ny beplantning flere meter innover eiendommen vil ikke kunne kompensere for dagens løsning, og foran inngangspartiet nærmest være umulig, da trærne vil komme altfor nærme boligen. Antar også at snøbrøyting av g/s-vegen vil bli problematisk.

Etterlyser minimumsgrense for hvor nærme boligen g/s-veg kan anlegges og minner om at dette ikke er tettbygd strøk eller bystrøk.

Har stor forståelse for at trafikksikkerheten langs FvI33 må vurderes utifra den bruk som har utartet seg de siste år, spesielt med hensyn til stadig økende tungtrafikk fra Rinnleiret blandet med myke trafikkanter. Må i dag rygge ut på en 80 km sone’s vei med dårlig sikt og uten belysning. Ser ikke at trafikksikkerheten vil øke dersom hun i tillegg må rygge over en gang- og sykkelveg.

Ber om at det vurderes en annen adkomst til Rinnleiret, enn fra Fv133, da Fv133 ikke vil kunne få en forsvarlig trafikkstandard, uten å måtte rasere private eiendommer. Hun uttrykker frustrasjon over at etablering av et industriområde belaster private eiendommer med infrastruktur og foreslår at det opparbeides en ny adkomst til næringsområdet, fra E6, som omtalt i saken. Etablering av et nytt kryss med direkte ankomst rett inn i leiren, med tilhørende trase som knytter all næring i leiren sammen, må da også være en fordel for kommunen når tomter skal markedsføres ovenfor interessenter.

Oppsummering:

·         Jeg ønsker ikke å få rasert min eiendom til fordel for opprustning av Fv133 med gang- og sykkelbane, med tilhørende økende trafikk av tunge kjøretøyer.

·         Et innhugg på minst 4 m inn på min eiendom er fullstendig urimelig.

·         Jeg ønsker at all trafikk inn og ut til Rinnleirets industri- og næringsområdet, legges gjennom kommunens eget området gjennom leiren, isteden for langs Fv133, som krever en opprustning mv. med altfor store negative følger for berørte naboeiendommer.

Kommentar:

Se vår kommentar til uttalelse til nr. 05.

09           Martin og Elin Turid Hammer - gnr. 253/4

I fbm. utvidelse av Rinnleiret Tekniske Verksted ble det, på bakgrunn av uttalelse fra kommunelegen, gjennomført tiltak for å redusere ulemper for grunneiere. Det ble bygd en jordvoll med trykkimpregnert gjerde på toppen og en beplantet skråning ut mot veien, og det var en forutsetning at trafikken skulle føres til porten ved E6. Dette har alltid vært hovedadkomsten til Rinnleiret leir. Øvre port har i hovedsak blitt benyttet av gående, syklende med egen nøkkel i tillegg til at porten har stått åpen kortere perioder på dagtid den tid forsvaret holdt til her.

Etter at leiren skiftet eier, er innkjøringen blitt skiltet fra E6, via Fv133 til øvre port. Denne innkjøring er uoversiktlig, spesielt for personbiler pga. bakketopp, og med fartsgrense 80km/t, har det ført til flere nestenulykker. Selve innkjøringen er for smal for store kjøretøy, som må ta en stor venstresving før de svinger inn i innkjørselen. Når porten er stengt, stenger de selvsagt hele kjørebanen, mens porten blir åpnet.

Utslipp av støy fra verkstedområdet er økende. Dette er spesielt til sjenanse på den tiden det er skolefri og godværsdager med åpne verkstedporter. Dette må bedres. Bygning 51 fungerer i dag som effektiv støyskjerm. Eventuelt framtidig bebyggelse må gjerne komme langs veien for å hindre mere støy.

Opprustingen av vei med gang- og sykkelsti vil beslaglegge nesten 2 daa av eiendommen vår, det meste dyrket mark. Dette vil ha mest å si for spredearealet for husdyrgjødsel. Med kun 64 daa eget areal, er vi i dag avhengig å leie tilstrekkelig areal hos andre. Det er ikke usannsynlig at denne muligheten blir begrenset i framtida, med den følgen at svinebesetningen må reduseres.

Vi har ikke egen avlingsvei på eiendommen. Transport av husdyrgjødsel og korn skjer i dag ut fra fylkesveien. Dette blir vaskelig med en smal gang- og sykkelsti mot dyrka areal.

Adkomst til kornsjakt mot F133 blir forverret. Avstand til hvitstripe vei er i dag 12 m. Den må i verste fall flyttes.

Bruken av bygning 29, gammelt formagasin, (som ligger på motsatt side av fylkesveien i forhold til leiren), fungerer bra i dag. Bygning 29 er fredet og vi ønsker ikke at utendørs lagring tillates.

Det er ønskelig å sette opp adskilt kårbolig i nærheten av gardstunet.

Hovedpunkter:

Kommentar:

·         Trafikk: Se våre kommentarer til uttalelse nr. 05.

·         Tillatt arealbruk går fram av planen, og aktiviteter i tilknytning til den aktuelle arealbruk kan tillates. Estetikk er omtalt i § 9.1. Vi foreslår at det tilføyes § 9.1 at: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Evt. støy forutsettes holdt innenfor gjeldende regelverk. Fylkesmannen har heller ikke hatt merknader i forhold til dette.

·         Tidligere foreslått gang- og sykkelveg langs Fv133, inne på Hammers eiendom, er tatt ut. Bakgrunnen for dette går fram av våre kommentarer til uttalelse nr. 05.

10           Bjørn Erik Salthammer – gnr. 256/37 m.m.

I reguleringsplan står det at planområdet omfatter 26 da dyrka mark vest for en bekk og grenser mot nabobrukets dyrkajord. Dette stemmer ikke helt, da det er ca 18 da som ligger vest for bekken og grenser mot nabobruket. Resten, 8 da, ligger på østsiden av bekken, mellom bekken og gjerdet. Dette arealet var tidligere beite, men er nå vokst til med trær. Arealet på vestsiden av bekken, ca 18 da, er blitt drevet sammen med dyrkajorda på salthammer nordre siden 1960. Jeg ønsker derfor å kjøpe dette arealet, da det ligger som et naturlig areal til min dyrkajord.

Kommentar:

Arealet vest for bekken er tatt ut av planen, se vår kommentar til uttalelse nr. 12. Evt. salg av kommunal grunn avklares ikke i fbm. planbehandlingen.

11           Nord-Trøndelag fylkeskommune

Mht. område OI2 og OF2 mener fylkeskommunen at det nå vil være planfaglig riktig å sette en naturlig foreløpig grense ved bekken.

Det må utarbeides reguleringsbestemmelser for området OI1 og OI2 for å fastsette utnyttelsesgrad og type tillatt virksomhet.

Nyere tids kulturminner

Noen endringer må gjøres før planen kan realiseres. Riving og flytting av freda bygninger er i strid med fredningsvedtaket, og gir grunnlag for innsigelse hvis ikke dette avklares før planen vedtas. Før planvedtak må det foreligge dispensasjon eller avfredning. Det er kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen som skal ta i mot søknaden og vurdere den i forhold til kml § 15 omdispensasjon.

Planen og bestemmelsene kan forbedres med tanke på den verneverdige bebyggelsen.

Det er ikke er samsvar mellom kart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Kommentarer til kartet:

·         Området S4 skal utvides til å omfatte hele ekserserplassen. Hensiktsmessig å inkludere bygningene 26 og 12 som er hhv. verneverdig og fredet.

·         Planen foreslår riving av bygg nr. 25 og 9 som begge er fredet i forskriften av 2004. Det er meget kontroversielt å foreslå riving av to bygg som nylig er fredet etter kulturminneloven. Kommunen kan ikke vedta plan før dette er avklart etter kulturminneloven.

·         Kartet viser riving av bygning nr 36 - sykestall. Riksantikvaren har i sitt brev om Revurdering av verneomfang datert 21.1.2004 skrevet at “Ved utarbeidelse av reguleringsplan for Rinnleiret bør det vurderes om sykestallen skal omfattes ved regulering til spesialområde bevaring til tross for at den ikke inngår i lands-verneplanen. En reguleringsplan bør også søke å sikre det gamle bygningsmiljøet i sørøstre del av leirområdet.”

·         OF1 og Industriområdet: Både de freda og verneverdige bygningene som ligger utenfor spesialområde bør ha kombinert formål som inkluderer spesialområde bevaring. Det er ikke overensstemmelse mellom kart og bestemmelse med tanke på punktet om riving.

Kommentarer til bestemmelsene:

I brevet er det gitt utfyllende kommentarer til:

·         Generelt om formålet: Helhet og sammenheng

·         Forholdet mellom freda og verneverdig bebyggelse

·         Forholdet til Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker

·         Om bygninger i Spesialomr. som står på Riksantikvarens liste og har vernestatus

Alle bestemmelsene som innbefatter de verneverdige bygga må gjennomgås.

Kommentar til planbeskrivelsen:

Planbeskrivelsen hva angår freda og verneverdig bebyggelse stemmer ikke overens med verken kart eller bestemmelser. Det gis heller ingen gode beskrivelser av tiltakene som vist i plan og bestemmelser.

Arkeologi

Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Minner likevel om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet. Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner, hvor Sametinget er uttalemyndighet.

Avslutning

Planen må avklares med hensyn til kulturminneloven. I planen foreslås det riving av to freda bygg og flytting av et freda bygg. Alt som er i konflikt med kulturminneloven må avklares formelt før planen kan godkjennes. Det er grunnlag for innsigelse hvis ikke dette avklares for planen vedtas.

Kommentar:

Reguleringsbestemmelser for områdene OI1 og OI2 hadde ”falt ut” ved revisjon av bestemmelsene etter første gangs behandling, og var følgelig ikke med i høringsdokumentene. Bestemmelser for område OI1 er nå tatt inn igjen, og reguleringsformålet kontor er tilføyd. OI2 og OF2 er tatt ut pga. innsigelse fra fylkesmannen. Forretning og kontor er omtalt til slutt i saken.

Nyere tids kulturminner:

Det er gjennomført et møte med fylkeskommunens rådgiver for kulturminner, som på grunnlag av befaring i området kom med bidrag/forslag til endringer. Plankart og reguleringsbestemmelser er revidert i samråd med fylkeskommunen. Planbeskrivelsen er også revidert.

12           Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Landbruksavdelingen:

Fylkeslandbruksstyrets vedtak i møte 19.-20.03.07, sak 06/07:

“Fylkeslandbruksstyret viser til landbruksdirektørens vurdering, og sier seg i hovedsak enig i denne. Fylkeslandbruksstyret har etter dette innsigelse til byggeområdene OF2 og OI2. Under forutsetning av at området vest for bekken reguleres til landbruksformål har fylkeslandbruksstyret ingen vesentlige merknader til at planforslaget kan vedtas slik det for øvrig foreligger.

Hovedpunkter i Landbruksdirektørens vurdering:

Landbruksavdelingen vurderer den grensen som foreslås trekt i foreliggende forslag til reguleringsplan som klart uheldig i forhold til å legge naturlig grenser til grunn mellom et framtidig næringsområde og dyrka jord. En eiendomsgrense midt ute på et dyrka areal vurderes av landbruksavdelingen som lite naturlig og langsiktig i denne sammenheng. Landbruksdirektøren mener imidlertid at bekken er en åpenbar naturlig grense mellom næringsarealet og dyrka jord i dette området.

Klare grenser mellom dyrka jord og utbyggingsområder har forøvrig alltid ligget som et sentralt prinsipp for en arealforvaltning vs. jordvern og kulturlandskap.

Landbruksavdelingen slutter seg dermed i sin helhet til kommunens landbruksfaglige vurdering, og foreslår derfor at det legges ned innsigelse til områdene OF2 og OI2.

Landbruksdirektøren har forøvrig ingen merknader til den foreslåtte gang- og sykkelvegen. En innser at det er en god del tungtrafikk på denne vegstrekningen, samtidig som det også er skoleveg. Det er trangt i området og en innser dermed at gang og sykkelvegen må ligge på østsiden av fylkesvegen.

Miljøvernavdelingen:

Minner om at vann er et sentralt element i natur- og kulturlandskap og utgjør viktige grønnstrukturer og miljøkvaliteter i landskapet. Miljøkvaliteter knyttet til vann og vannveier er beskrevet i flere stortingsmeldinger. Av en melding går det bl.a. fram at vannressursene med kantvegetasjon og tilgrensende arealer må forvaltes slik at de er til mest mulig glede og nytte forbefolkningen, og slik at ressursene og det biologiske mangfoldet ivaretas. Videre at regjeringen vil bidra til bevaring av vassdragslandskapet som en ressurs for friluftsliv, for det biologiske mangfoldet og i forhold til forurensning og erosjon.

Planforslaget legger opp til en arealutvidelse vestover, og over bekken som drenerer nordover og ut i Rinnleiret naturreservat. Dersom utvidelsen av område OF2 og OI2 skjer på bekostning av at bekken legges i rør og lukkes, vil Miljøvernavdelingen fremme innsigelse til planforslaget.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen:

Plankartet:

- Det mangler tegnforklaring på det vi oppfatter som eksisterende bygninger som inngår i planen, men som verken er tenkt revet eller flyttet.

- Planen er uklar mht. bygg 19, som er vist både til bevaring og riving.

- Plangrense må rettes opp slik at den blir heltrukket (antyder glipp v/vegarealet i nord).

Planbestemmelsene:

- Bestemmelsene til reguleringsplan skal utfylle og presisere kartet. Ved motstrid går kartet foran. Flere av bestemmelsene er etter vårt syn i strid med plankartet. Dette medfører at planen ikke er så entydig og klar som det er krav om at den må være, se pbl § 27-1, nr 1.

- 2.3, siste setning: Dersom dette kravet følger av kulturminneloven og dermed kan betraktes som en opplysning, kan den stå. Dersom kravet er ment å følge av bestemmelsen, må den tas ut. Dette da kravet ligger utenfor de rammer som plan- og bygningsloven gir for bestemmelser.

- 2.4: Bygninger som ikke har vernestatus kan ikke brukes til annet formål enn det som følger av kartet. Avvikende bruk kan tillates gjennom vanlig dispensasjonssøknad, ev. at en bruker kombinert formål.

- 3.1: Formålet spesialområde bevaring må vises på kartet, ellers er det bare off.bygn/industri/forretning som er bestemt gjennom planen.

- 3.3: Dette punktet gir for lite forutsigbarhet og er for lite entydig. Krav til rekkefølge må fremgå av planen selv.

- 3.5: Det må sies noe om mønehøyde, evt. takvinkel.

- 5.1: Som for 3.1.

- 5.1, siste setning: som for 2.3.

Kommentar:

Innsigelsene anses imøtekommet ved at byggeområdene OF2 og OI2, vest for bekken, er tatt ut av planen. Disse områdene vil da opprettholde sin status som LNF-områder, jfr. gjeldende kommuneplan. Planen tar ikke stilling til evt. bekkelukking. Vi antar bekkelukking vil være mindre aktuelt når område OF2 og OI2 nå er tatt ut. Vel halvparten av bekkeløpet ligger nå utenfor planområdet, resten i plan-/eiendomsgrense.

Plankart og tegnforklaring:

I uttalelsen er det vist til nummerering/paragrafer i høringsdokumentet. Nummereringen er endret i reviderte reguleringsbestemmelser. Vi anser at de fleste merknadene er hensyntatt i revidert utgave av plankart og bestemmelser. Områder for spesialområde bevaring av bygninger og anlegg er ikke kombinert med noe annet reguleringsformål, men bruken er omtalt i bestemmelsene. Følgende har vi ikke imøtekommet:

Vi ser ikke behov for tegnforklaring til bebyggelse som kun er vist fordi de er en del av kartgrunnlaget. Utbyggingsrekkefølge er ikke fastsatt i planen (fylkeskommunens uttalelse vedr. § 3.3, som nå finnes under §§ 4.3 og 5.2). Vi ser ikke behov for å fastsettes mønehøyde og takvinkel.

Nyere tids kulturminner:

Plankart og bestemmelser er gjennomgått og endret med utgangspunkt i uttalelser samt endringsforslag fra fylkeskommunen.

Forretning og kontor

Område OI1: Etter offentlig ettersyn er reguleringsformålet kontor tilføyd. Vi anser dette som uproblematisk, siden kontor var nevnt i bestemmelsen ved offentlig ettersyn.

Området OF1:

§ 4.2: Siste setning om at ”Fylkesplanens til enhver tids bestemmelser for handel og service gjøres gjeldende” erstatter følgende formulering, som ble tatt inn ved førstegangsbehandlingen: ”Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt.” Sistnevnte setning var hentet fra fylkesplanen.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 15.02.2006

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

I reguleringsbestemmelsene pkt. 7 tas følgende inn som nytt punkt 7.3:

Utbygging av områdene OF2 og OI2 skal først finne sted når de øvrige tilstøtende områdene OF1 og OI1 innenfor planområdet er utbygd.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP og Gunnar Løvås, SV:

1.      Områdene OF2 og OI2 taes ut av planen.

2.      Som en erstatning, forhandler Levanger Næringsselskap A/S med NSB slik at området mellom Rinnleiret og jernbanen blir en del av reguleringsplanen.

3.      Siste setning i reguleringsbestemmelsene pkt 5.4. ” Ubebygde deler av tomteområdet kan på grunnlag av godkjent situasjonsplan nyttes til lagring.” taes ut

4.      I reguleringsbestemmelsene pkt. 6 Offentlig trafikkområde innarbeides.
Nytt punkt 6.2  Fylkesvei 133 stenges ved kryss med E6, videre føres fylkesvei 133 langs S3 og S2 og inn i OF1.
Ny avkjørsel til området fra E6 vurderes lagt lengst sør i området OF1.

5.       Nytt punkt 6.3 Det opparbeides gang og sykkelveg langs fylkesveg 133 fra E-6 til kryss jernbanen.

Oversendelsesforslag fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Områdene OF2 og OI2 selges til omkringliggende gårdsbruk.

Avstemning:

Punktvis avstemning:
Skjesol/Løvås sitt forslag pkt. 1 avvist med 6 mot 4 stemmer
Skjesol/Løvås sitt forslag pkt. 2 avvist med 7 mot 3 stemmer
Skjesol/Løvås sitt forslag pkt. 3 avvist med 8 mot 2 stemmer
Skjesol/Løvås sitt forslag pkt. 4 avvist med 7 mot 3 stemmer
Skjesol/Løvås sitt forslag pkt. 3 vedtatt med 8 mot 2 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tiltakshaver  utarbeider en  egen detaljplan (illustrasjonsplan/enkel byggeplan) for trafikkområdet i tilknytting til E6/ FV 133 i tillegg til reguleringsplanen.

Videre tas følgende tillegg inn i reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2:

Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt.

I reguleringsbestemmelsene pkt. 7 tas følgende inn som nytt punkt 7.3:

Utbygging av områdene OF2 og OI2 skal først finne sted når de øvrige tilstøtende områdene OF1 og OI1 innenfor planområdet er utbygd.

Nytt punkt 6.3 Det opparbeides gang og sykkelveg langs fylkesveg 133 fra E-6 til kryss jernbanen.

Deretter legges reguleringsplan for Rinnleiret gnr. 253,bnr. 5 ut til offentlig ettersyn.

Oversendelsesforslag fra Karl Meinert Buchholdt, V, ikke avstemt:

Områdene OF2 og OI2 selges til omkringliggende gårdsbruk.

Protokolltilførsel fra Sigvard Gilstad, H:

Fylkesplanens bestemmelser som medfører at en i reguleringsbestemmelsene for et næringsområde må innta følgende formulering: ” Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt” fortoner seg som helt meningsløst.

Rådmannens forslag til vedtak:

Tiltakshaver  utarbeider en  egen detaljplan (illustrasjonsplan/enkel byggeplan) for trafikkområdet i tilknytting til E6/ FV 133 i tillegg til reguleringsplanen.

Videre tas følgende tillegg inn i reguleringsbestemmelsene pkt. 3.2:

Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt.

Deretter legges reguleringsplan for Rinnleiret gnr. 253,bnr. 5 ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Oversiktskart  PDF

2

Planbeskrivelse  PDF

3

Reguleringsbestemmelser  PDF

4

Plankart  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5. Landbruksfaglig uttalelse  fra landbruk og naturforvaltning i ISK  PDF

6. Vurdering av trafikkforholdene fra Statens Vegvesen 

7. Vurdering av planforslaget fra Nord- Trøndelag fylkeskommune, kulturavdelinga.  PDF

Saksopplysninger:

Arkitektkontoret Hellebust og Meland A/S har på vegne av Levanger Næringsselskap A/S utarbeidet forslag til reguleringsplan for Rinnleiret, gnr.253 / bnr.5. Planforslaget omfatter tidligere Rinnleiret militærforlegning. Områder omfatter ca 185 daa.

Planforslaget viser følgende arealdisponering:

Spesialområde bevaring ( S1, S2, S3, S4, S5):                               ca 77 daa

Offentlige bygninger/ Industri/ Forretning ( OF1, OF2):            ca 37 daa

Offentlige bygninger/ Industri ( OI1, OI2 ):                                  ca 26 daa

Industri:                                                                                             ca 45 daa

Offentlige trafikkområder:                                                               ca   2 daa

I tillegg til hele militærleiren omfatter planområdet også ca 26 daa dyrka mark i vestlig retning. Dette arealet ligger vest for en bekk og grenser mot nabobrukets dyrkajord. Dyrkajorda har tidligere vært i forsvarets eie og er nå kommunal eiendom som en del av eiendomsoverdragelsen fra forsvaret til kommunen.

Ut over dette vises det til vedlagte planbeskrivelse.  

I forbindelse med utarbeiding av planforslaget har det vært kontakt med kulturavdelina i Nord- Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen  v/ Vegkontoret i Nord- Trøndelag. Fylkeskultursjefen har uttalt seg i mer generelle vendinger i brev datert 20.10.05. I planbeskrivelsen fremgår det at vegmyndighetene er noe betenkt over standarden på vegadkomsten til industriområdet.  For å få en nærmere avklaring på dette er kulturavdelinga i fylkeskommunen og vegvesenet bedt om å vurdere det foreliggende planforslaget på nytt og gi tilbakemelding innen 01.02.06. Samtidig ble det bedt om en landbruksfaglig uttalelse  fra landbruk og naturforvaltning i ISK.  Sistnevnte har uttalt følgende:

Landbrukssjefen vil be om at det dyrka arealet som på plankartet er benevnt som OF2 og OI2 taes ut av planen. Dette arealet ligger vest for en bekk, og grenser mot nabobrukets dyrkajord.  En ser det som naturlig at denne bekken som pr. i dag er et naturlig skille mellom Rinnleiret leir og dyrka mark, fortsatt danner dette skillet. 

Etter en del drøftinger har  Vegkontoret i Nord- Trøndelag  uttalt følgende:

Atkomst Rinnleiret via gang-/sykkelveg langs E6

Et anbefalt tiltakspunkt er omlegging av atkomsten til Rinnleiret, slik at en unngår blanding av trafikantgrupper på g/s-vegstrekningen fra krysset med fylkesveg 133 og innkjøringen til leiren. E6 har her en årdøgnstrafikk (ÅDT) på over 11.000, og trafikken på den tilhørende gang-/sykkelvegen er også blant den største i fylket. Gang-/sykkelvegen er i tillegg helt rett og innbyr til fart for de syklende, og er i stor grad benyttet til både transport og trening. I lys av dette er det svært ønskelig å få omlagt denne atkomsten.

I vår tidlige kontakt med konsulent så vi i utgangspunktet for oss atkomst til området fra nordøst etablert noe lenger sør langs fylkesvegen, fortrinnsvis mellom gnr./bnr. 253/24 og foten av stigningen. Dette for å få interntrafikken til/fra Rinnleiret bort fra kryssområdet og gang-/sykkelvegen. Vi forstår imidlertid at dette møter sterk motstand fra lokalt hold.

Vi finner det likevel tilfredsstillende at atkomst til Rinnleiret nå foreslås lagt etter egen trase, parallelt med gang-/sykkelvegen. En forutsetning for dette, er at vegnormalenes tekniske og geometriske krav for tilknytning til Fv. 133 er oppfylt. Atkomstvegen må etableres på en slik måte at fylkesvegen er tydelig overordnet den nye atkomstvegen. Dette krever vi synliggjort i egen detaljplan (illustrasjonsplan/enkel byggeplan; ikke detaljplan etter PBLs bestemmelser), i tillegg til den ordinære reguleringsplanen.

E6 x Fv. 133

Krysset E6 x Fv. 133 har vært belemret med personskadeulykker, men noe av dette skyldes bl.a. løsningen med atkomst til Rinnleiret via gang-/sykkelvegen. Etablering av atkomst til området i egen parallell kjøreveg vil bedre på dette, men det vil likevel foreligge flere mulige konfliktpunkter på et begrenset område. For tydelig å markere veghierarkiet i kryssområdet (E6 - Fv. 133 - atkomst Rinnleiret), samt for å forhindre skråkjøring E6 – ny atkomstveg, vil vi kreve at tiltakshaver planlegger og bygger kanalisering (dråpe) i fylkesvegkrysset mot E6.

Det kan i denne forbindelse også være aktuelt å rette ut gang-/sykkelvegen noe på stedet, men alle slike forhold bør bli gjenstand for nærmere diskusjon i forbindelse med detaljplanen. Vi vil selvsagt være behjelpelig med nærmere synspunkter på detaljering i denne forbindelse. Gang-/sykkeltrafikk til Rinnleiret forutsetter vi vil finne sted via dagens atkomstveg, men det er viktig at denne justeres slik at den med tydelighet ikke er kjørbar.

Videre utvikling av Rinnleiret

Vi vet svært lite om hvilke typer aktivitet utviklingen av området vil innebære, eller hvor mye trafikk ny virksomhet til generere. I endelig forslag til reguleringsplan bør det i planbestemmelsene derfor vurderes egen paragraf som krever oppfølgende bebyggelsesplan.

Fylkeskultursjefen har også uttalt seg til det planforslaget som foreligger. Denne uttalelsen går i hovedsak på verneobjektene hva angår flytting  og/ eller at de blir stående i  byggeområder.  Fylkeskulturmyndigheten peker også på at flytting av freda bygninger skal skje i samarbeid med antikvarisk myndighet.  Videre foreslås det at følgende tillegg tas inn i bestemmelsene pkt. 3.2: Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt. 

Vurdering:

I 2004 kjøpte Levanger kommune v/ næringsselskapet  den nedlagte militærleiren på Rinnleiret. Området er uregulert og har i en årrekke vært brukt til militære formål. Ved eierskifte åpner det seg mye muligheter for næringsutvikling på eiendommen. Dette, sammen med blant annet verneinteressene, klargjøres i det foreliggende forslaget til reguleringsplan.

Planforslaget viser omdisponering av 26 daa dyrka jord til utbyggingsformål med beliggenhet lengst vest i planområdet. Dette arealet er i kommunal eie og er ervervet som en del av Rinnleiret med sikte på å benytte det til utbyggingsformål. Omdisponering av disse 26 daa vil gi ”det nye Rinnleiret” en større verdi som fremtidig næringsareal i regionen. Dette jordstykket ( langt og smalt) fremstår ikke som en selvstendig enhet  og det er naturlig å vurdere det til utbyggingsformål. Hovedbegrunnelsen for en omdisponering kan oppsummeres slik:

Ut fra en helhetsvurdering vektlegges de langsiktige samfunnsinteressene i forhold til å legge til rette for næringsutvikling  så høyt at jordvernet bør vike i denne saken.

Vegadkomsten og utformingen av denne, må vurderes i lys av den trafikkmengden / trafikksituasjonen  som vil oppstå når Rinnleiret er fullt utbygd. Trafikkområdet i tilknytting til E6 vil foruten selve E6 bestå av FV 133, gang-/ og sykkelveg og ny adkomstveg til Rinnleiret. Dette trafikkområdet fremstår som uoversiktlig og lite bearbeidet i planforslaget.

Det kreves at tiltakshaver  utarbeider en  egen detaljplan (illustrasjonsplan/enkel byggeplan) for trafikkområdet i tilknytting til E6/ FV 133 i tillegg til den ordinære  reguleringsplanen. Dette må gjøre før planforslaget sendes ut på høring.

Fylkeskommunen foreslår det at følgende tillegg tas inn i bestemmelsene pkt. 3.2:

Detaljhandel inkl. møbler og hvitevarer og tjenester med høy besøksfrekvens er ikke tillatt. 

Denne formuleringen setter føringer for hvilke typer virksomheter som kan etablere seg på området. Det er vanskelig å definere tjenester med høg besøksfrekvens og hvor disse ideelt sett bør ligge.  Denne bestemmelsen kan være vanskelig å praktisere men det foreslås at den tas inn som tillegg i punkt 3.2 i reguleringsbestemmelsene.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^