Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 21.11.07 - sak 76/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

SAMARBEIDSAVTALE MED MOT

Saksansvarlig: Hartvik M Eliasson   Arkivsref: 2007/9581
    Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomité 14.11.07 HEL 029/07
Kommunestyret 21.11.07 HEL 76/07

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 14.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Samarbeidsavtale om Lokalsamfunn med MOT mellom Levanger kommune og MOT godkjennes med virkning fra 01.01.08. Kommunens bidrag belastes sentralt avsatte kompetanseutviklingsmidler.

Rådmannens forslag til innstilling:

Samarbeidsavtale om Lokalsamfunn med MOT mellom Levanger kommune og MOT godkjennes med virkning fra 01.01.08. Kommunens bidrag belastes sentralt avsatte kompetanseutviklingsmidler.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.        Avtale mellom Levanger kommune og MOT 

2.        Forslag til ny samarbeidsavtale-MOT-Levanger kommune

3.        Eksempel tamburinteam

Saksopplysninger:

Levanger har vært  MOT kommune fra 01.07.02 Levanger kommune har hatt samarbeidsavtale med MOT siden 2006.

MOT er en ideell organisasjon som ønsker:

MOTs oppfordring er vis mot –ta egne valg.

MOTs visjon er ”varmere og tryggere oppvekstmiljø.”

Det har siden den tid blitt utdannet MOT-informatører som nå arbeider ved alle skolene med ungdomstrinn, fem skoler i alt.

MOT har opplæring av en del niendeklassinger som ønsker å stå fram som aktive MOT-informatører i sjuendeklasser.( 7-8-9 ere.) Dette har vist seg å være en suksess i arbeidet med å forberede overgangen mellom barneskole og ungdomsskole.

Det planlegges også å etablere MOT i barnehagene. Her har Momarka barnehage siden  2005 arbeidet nært med ledelsen i MOT for å lage en nasjonal mal for implementering i barnehagene. Arbeidet retter seg her først og fremst mot personalet og deres omgang med barna.

Levanger videregående skole har vært MOT-skole siden 2004.

Kommunens MOT-koordinator har jevnlig møter med informatørene for å følge opp arbeidet.

I tillegg har en hatt årlige evalueringsmøter med enhetsledere for skolene.

Levanger har nå som en av 17 kommuner i landet fått tilbud om status som pilotkommune gjennom modellen ”Lokalsamfunn med MOT” med virkning fra 01.01.08.

I all hovedsak skal en fortsette det arbeid som gjøres i dag, men det vil bli jobbet mer med involvering av alle som har kontakt med målgruppen..

”Lokalsamfunn med MOT ” er en implementeringsmodell som skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetssammenheng.

Det skal synliggjøre lokale nettverk og arbeide aktivt for involvering av lokale lag og organisasjoner.

Her er verd å nevne samarbeidet med Levanger håndballklubb som aktiv medspiller og ungdomsklubben.

I tillegg er en i ferd med å lage tilsvarende avtale med Levanger fotballklubb.

Ellers har vi hatt møter med lensmannen i Levanger, og vi ser for oss et nærmere samarbeid med dem i tida framover.

Det er ellers viktig å understreke at den nye avtalen skal synliggjøre en enda større forankring på lederplan i kommune og skole som forplikter ledere blant annet til å gjennomføre tiltak som er besluttet.

MOT har illustrert sammenhengen ved arbeidet med en såkalt tamburinmodell hvor alle aktører har sin plass i ringen og hvor en ønsker å vise hvor viktig det er å arbeide i lag, se arbeidet i en helhetssammenheng.

I dag betaler Levanger årlig kr. 50.000,- til MOT sentralt. Denne kostnaden vil være uforandret. Kostnader knyttet til informatørenes arbeid og annet vil også hovedsaklig være på samme nivå.

 Som pilotkommune vil Levanger kommune i større grad få drahjelp fra MOT sentralt til å utvikle MOT arbeidet mer helhetlig.

Avtalen kan ikke sies opp de første 2,5 årene med mindre det foreligger mislighold.

Vurdering:

Totalt sett har MOT- ideologien og MOT- pedagogikken slått godt an i Levanger kommune. Det er gode tilbakemeldinger både fra elever, foreldre og ansatte.

En større vektlegging på helhetlig involvering blant annet gjennom et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner vil utvilsomt styrke arbeidet

Rådmannen vurderer kostnadene MOT som liten i forhold til det forebyggende arbeidet de legger ned.

Rådmannen vil foreslå at opplegget finansieres av de sentrale kompetansemidlene da kostnadene i hovedsak er kursaktivitet for informatørene. Skolenes kostnader med MOT-satsingen dekkes lokalt.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^