Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.07 - sak 88/07
<< sakliste

<< | >> | vedtak

NOSSUMHYLLAN BOLIGFELT - UTBYGGINGSAVTALE

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:  2007/8924

       

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører velges av PUK 12.12.07

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 10.10.07 BTHE

104/07

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 BTHE

123/07

Kommunestyret 12.12.07 BTHE 88/07

Plan- og utviklingskomiteens innstilling deles ut i kommunestyrets møte 12.12.07.

Rådmannens forslag til innstilling:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt vedtas.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forslaget til utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til vedtak i PUK den 10.10.07, og sendt følgende til uttalelse: Block Watne AS, Fylkesmannen i NT, NT – Fylkeskommune og Statens vegvesen - Region Midt.

Det har ikke kommet inn merknader.

Vurdering:

Reguleringsendring for Nossumhyllan ble vedtatt i kommunestyret 21.11.07 sak 72/07:

”Det gjøres følgende endringer i bestemmelser sist rev. 29.08.07:

Deretter vedtas endring av reguleringsplan for Nossumhyllan, sammen med til hørende plankart.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Statens vegvesen anmodes om å vurdere avkjørselsmulighetene på Nossum.”

Kan ikke se at det i dette vedtaket ble vedtatt endringer som utløser behov for å endre foreliggende utbyggingsavtale. Det har heller ikke kommet inn merknader. Det foreslås derfor at forslaget til utbyggingsavtale vedtas.

I forbindelse med behandling av reguleringsplan for Nossumhyllan, ble det tatt inn følgende pkt. i vedtaket; ”Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder”. Som en ytterligere presisering foreslås det at samme pkt. tas inn i forbindelse med behandling av utbyggingsavtalen for samme område.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Saksordfører:

Saksordfører velges i PUK under andre gangs behandling.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreliggende utbyggingsavtale vedrørende Nossumhyllan boligfelt legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, hjemler bruk av utbyggingsavtaler. I k.sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

-------------------------------------------------

UTBYGGINGSAVTALE

vedrørende

NOSSUMHYLLAN  BOLIGFELT

Mellom utbyggerne Block Watne, heretter kalt utbygger, og Levanger kommune, heretter kalt Kommunen, er det i dag inngått slik avtale:

I.             Formål

1.            Denne avtale regulerer med endelig virkning betingelsene for at utbygging av Nossumhyllan Boligfelt.

2.            Avtalen er hjemlet i plan- og bygningsloven Kap. XI A Utbygningsavtaler §§ 64 a f.

3.            Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for Nossumhyllan boligfelt blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

II.           Avtalens omfang

4.            Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:

                - Trafikksikkerhet.

                - Godt oppvekst- og bomiljø- opparbeiding av areal for uteopphold og leik.

                - Infrastruktur/hovedanlegg.

                - Overdragelse av offentlige areal og anlegg.

III:         Utbyggers forpliktelser

A.            Areal for uteopphold og leik

5.            Område regulert til Felles leikeplass skal bekoste og være opparbeidet av utbygger.

B.            Hovedanlegg - veger

6.            Utbygger utarbeider tekniske planer for offentlige veger i området.

Vegen skal opparbeides med 4 meters kjørebane med asfaltdekke + 2 x 0,5 meters         skulder. Asfaltdekke tykkelse 100 kg/m 2. Total vegbredde inkl. snøopplag skal være 6 meter. Tekniske planer skal godkjennes av kommunen. Hvis anlegget forutsetter erverv av grunn, er utbygger ansvarlig for ervervet og bekoster dette.

7.            Utbygger bekoster og opparbeider vegene i henhold til de godkjente tekniske planer. Vegen skal være ferdigstilt med asfaltdekke før overtakelse skjer.

8.            Levanger kommune bekoster veg fra gamle Nossum boligfelt til ny regulert veg med kroner 250.000. Dette for å forbedre ankomsten til eksisterende bebyggelse.

C.            Hovedanlegg- vann, avløp

9.            Hovedvannledning til Levanger flyttes slik at minimumsavstand til bebyggelse er 10 meter.Kommunen overtar alle ledninger/rør med dim < eller = VA 110 og SP 160. Andre ledninger defineres som fellesledninger. Overvann føres ut i Eidsbotn.

Levanger kommune bekoster videreføring av eksisterende overvann inkl. opprensking av eksisterende bekk og ringledning vann ved SP6 til eks kum V8.

               For dette godgjøres Kr. 300.000,-

10.          Utbygger bekoster og opparbeider de kommunaltekniske anlegg iht. godkjente planer. Anlegget ferdigstilles før innflytting skjer.

D.            Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg

11.          Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen. Utbygger bærer alle kostnadene knyttet til slik opparbeidelse.

IV.          Fremtidig ansvar for anlegg og arealer

A.            Generelt for offentlige anlegg

12.          For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningsloven Kap. XII.

Byggetomta §§ 65-69, Spesielt §§ 67, 67 a hvis annet ikke fremgår av denne avtale.

B.            Hovedanlegg – veger

13.          Alle offentlige veganlegg inkl. regulerte arealer overtas av Kommunen uten vederlag for all framtidig drift og vedlikehold fra det tidspunkt disse er godkjent.

C.            Hovedanlegg – vann og avløp

14.          Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett, overdras vederlagsfritt til Kommunen for framtidig drift og vedlikehold. Hvis ledninger blir liggende på privat grunn, skal rett til å ha ledningen liggende og foreta nødvendig vedlikehold sikres.

D.            Fellesanlegg

15.          Ansvar for drift og vedlikehold:

                Utbygger skal sikre at det opprettes et organ som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av fellesanlegg iht. reguleringsplanen og denne avtale.

16.          Alle framtidige eiere, skal være forpliktet til å være medlem og skal være forpliktet til   å være økonomisk ansvarlig for framtidig drift og vedlikehold av fellesanleggene.

V.            Kommunens forpliktelser

17.          Kommunen overtar de offentlige anlegg for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent iht. denne avtales Kap. III C, D og E.

VI.          Videresalg

18.          Hvis Utbygger selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan Nossumhyllan, skal utbygger påse at denne utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

 

                                                               Levanger ...........................   2007  

 

Levanger kommune                                                                                                          Block Watne AS

                                                                                                                                            

------------------------                                                                                                             ------------------------

Odd Thraning                                                                                                                  

Ordfører                                                                                                                             Utbygger

Vurdering:

§ 64b i plan – og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsvtale:

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig.

Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Innholdet i den foreliggende utbyggingsavtalen vedrørende Nossumhyllan boligfelt vurderes til å være i samsvar med lovens forutsetninger.

Videre heter det blant annet i § 64c i plan – og bygningsloven at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Det anbefales at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^