Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.04.08 - sak 26/08
<< sakliste

<< | >> | vedtak

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET- TILSKUDD TIL DEKNING AV KOSTNADER FOR Å HOLDE LØYPETRACÉER OG LYSLØYPER TILGJENGELIG I KOMMUNEN

Saksansvarlig: Meier Hallan

  Arkivsref:  2008/236
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.01.08

MHA

16/08

Kommunestyret 12.03.08 MHA 18/08
Kommunestyret 16.04.08 MHA 26/08

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 12.03.2008

Forslag i møte:

Saken utsettes til neste møte.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

”.. bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning, ...”

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning, rettferdig fordelt etter påløpne drifts- og kapitalkostnader tiltaket medfører. I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009.

Rådmannens forslag til innstilling:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning, rettferdig fordelt etter påløpne drifts- og kapitalkostnader tiltaket medfører. I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med Kommunestyrets behandling av sak 54/07, økonomiplan 2008-2011 ble 2 oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.       Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.       Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.      Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Jeg legger opp til en behandling av forslagene i samsvar med disse retningslinjene.

Forslag 05.09.07 fra representanten Asle Granås lød:

Levanger kommune skal hvert år sette av en sum på kr. 250.000,- til dekning av løypemaskiner og utstyr som må haes for å holde løypetraseer og lysløyper tilgjengelig i kommunen.
Summen på kr. 250.000,- må komme inn på økonomiplanen.
Det kommer inn på miljøtiltak på budsjettoppsettet.

Vurdering:

Rådmannen er av den oppfatning at tiltaket forslaget beskriver, har stor betydning for en vesentlig andel av kommunens innbyggere. Mange idrettslag legger ned et betydelig arbeid året gjennom for å utvikle og vedlikeholde tracéer. I vintersesongen brukes mye tid av frivillige mannskaper til å holde skispor åpne for publikum, ofte uten de store inntekter. De lag og foreninger som har dette tilbudet bør kunne søke på og få tildelt en andel av den årlig vedtatte avsetning, rettferdig fordelt etter påløpne drifts- og kapitalkostnader tiltaket medfører. Det foreslåtte beløpet på 250.000 ansees å være en naturlig størrelse ut fra antatte kostnader og bruksomfang. Beløpet bør søkes innarbeidet ved rullering av økonomiplanen inneværende år.

Det kan som tilleggsinformasjon opplyses at tre idrettslag i kommunen, etter søknad, har inngått avtale med kommunen i forbindelse med innkjøp av løypeutstyr, og avtalene bevirker til at kommunen refunderes merverdiavgiften på innkjøpsprisen, noe som direkte kommer tiltaket til gode. Så lenge regelverket tillater dette, ser rådmannen ingen grunn til å gjøre endringer i denne ordningen. Det vises i den forbindelse til sak. nr. 61/05 vedtatt i Kommunestyret den 14.12.2005.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^