Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 21.05.08 - sak 48/08
<< sakliste

<< | >> | vedtak

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

Saksansvarlig: Arnstein Kjeldsen

      

Arkivsaknr: 2008/4504

       

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.04.08

AKJ

54/08

Kommunestyret 21.05.08 AKJ 48/08

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.
  2. Kommunestyret ser alvorlig på at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk for 2008. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelt ramme understrekes.

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.
  2. Kommunestyret ser alvorlig på at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk for 2008. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelt ramme understrekes.

Vedlegg:

1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften i 1. kvartal:

Gruppeansvar

Regnskap pr. 31.03.08

Per. budsj.

%

Årsbudsjett inkl. endring

Forbruk %

Rest

130 FELLESOMRÅDER

23 407 336

11 582 442

202 %

45 090 900

52 %

21 683 564

160 INNVANDRERTJENESTEN

1 057 717

642 154

165 %

693 900

152 %

-363 817

210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST

3 699 692

3 735 380

99 %

13 890 000

27 %

10 190 308

230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST

3 522 101

3 785 908

93 %

13 977 000

25 %

10 454 899

235 NESHEIM SKOLE

4 231 506

4 157 649

102 %

15 545 000

27 %

11 313 494

240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

8 096 065

8 010 792

101 %

30 237 100

27 %

22 141 035

250 EKNE/TUV OPPVEKST

2 701 869

3 029 170

89 %

11 276 000

24 %

8 574 131

260 ÅSEN OPPVEKST

4 082 203

4 167 998

98 %

15 584 900

26 %

11 502 697

270 YTTERØY OPPVEKST

1 732 833

1 658 764

104 %

6 185 000

28 %

4 452 167

280 FROL OPPVEKST

12 719 636

11 582 240

110 %

43 195 800

29 %

30 476 164

290 NESSET UNGDOMSSKOLE

3 872 854

3 924 765

99 %

14 823 900

26 %

10 951 046

310 BARN OG FAMILIE

11 208 361

10 275 043

109 %

38 876 000

29 %

27 667 639

315 HELSE/REHABILITERING

9 905 248

8 514 601

116 %

32 569 100

30 %

22 663 852

370 STAUPSHAUGEN VERKSTED

2 028 927

1 899 509

107 %

7 121 100

28 %

5 092 173

380 DISTRIKT NESSET/FROL

16 569 193

16 708 318

99 %

62 317 000

27 %

45 747 807

385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY

10 496 775

10 834 800

97 %

40 328 000

26 %

29 831 225

390 DISTRIKT SØR

15 634 630

15 008 162

104 %

55 603 100

28 %

39 968 470

500 KULTUR

4 484 030

3 778 354

119 %

14 261 000

31 %

9 776 970

630 DRIFT-ANLEGG

1 137 098

-23 848

-4768 %

-696 700

-163 %

-1 833 798

640 BYGG OG EIENDOM

478 698

1 615 079

30 %

4 839 300

10 %

4 360 602

660 KOMMUNALTEKNIKK

-3 454 806

1 600 938

-216 %

5 931 200

-58 %

9 386 006

680 BRANN OG FEIERVESEN

978 624

2 438 382

40 %

9 042 400

11 %

8 063 776

Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger framgår av rapporten, men jeg finner likevel behov for å understreke at det er fare for at det vedtatte budsjettet for 2008 vil bli overskredet. Flere resultatenheter varsler tildels store overskridelser for budsjettåret.

Nedenfor vises en tabell, basert på enhetenes vurdering, for hvordan resultatet ved årets slutt kan forventes å bli. Det er riktig å bemerke at det fortsatt er en del usikkerhetsfaktorer.

Enhetsområder:

Prognose
31.12.2008:

Kommentarer:

Fellesområder

Balanse

 

Innvandrertjenesten

Balanse

 

Mule- og Okkenhaug oppvekstsenter

Balanse

 

Halsan og Momarka oppvekstsenter

Balanse

 

Nesheim skole

Balanse

 

Skogn barne- og ungdomsskole

Balanse

 

Ekne/ Tuv oppvekstsenter

Balanse

 

Åsen oppvekstsenter

Balanse

 

Ytterøy oppvekstsenter

Balanse

 

Frol oppvekstsenter

- 2.000.000 kr

Problemer med å holde budsjettramma. Beregnet merforbruk etter 1. halvår på 2,0 mill kroner. Det iverksettes en rekke sparetiltak som vil gi effekt fra høsten 2008.

Nesset Ungdomsskole

Balanse

 

Barn og familie

- 2.000.000 kr

Det forventes et merforbruk på barnevernet i 2008 på anslagsvis 2 mill kroner.

Helse- Rehabilitering

Balanse

En del uforutsette merutgifter, forventes dekket opp gjennom intern sparing.

NAV

- 1.000.000 kr

Har skilt ut NAV som egen enhet fra 13.05.08. Forbruket av økonomisk sosialhjelp etter 1. kvartal 08, tilsier at det kan bli et merforbruk på ca. 1 mill – 1,5 mill. kroner

Staupshaugen verksted

Balanse

 

Distrikt Nesset – Frol

- 400.000 kr

Forventet inntektssvikt på vederlag på Breidablikktunet på 400.000 kr

Distrikt Sentrum - Ytterøy

Balanse

 

Distrikt Sør

- 800.000 kr

Forventet inntektssvikt på til sammen 800.000 kr, fordelt 50/50 på vederlag og på sykelønnsrefusjon

Kultur

- 400.000 kr

Prognose på inntektssvikt på bilett- inntekter i  Festiviteten med 400.000 kr

Drift og anlegg

Balanse

 

Bygg- og eiendom

Balanse

 

Kommunalteknikk

Balanse

 

Brann- og feiervesen

- 180.000 kr

Beregnet merforbruk på brann- og feiervesenet på 180.000 kr ved årets slutt.

Totalt (merforbruk) i 2008:

6.780.000 kr

 

Totalt er det da rapportert et merforbruk ved årets slutt fra enhetene på til sammen 6.780.000 kr etter 1. kvartal 2008. Det er fortsatt tidlige på året for å kunne gi nøyaktige prognoser for enhetens regnskap ved årets slutt, men de ulike enheten må iverksette tiltak allerede nå med sikte på å begrense merforbruket mest mulig.

Rådmannen vil komme tilbake med forslag til eventuelle budsjettjustering og andre tiltak i forbindelse med regnskapsrapporten for 1. halvår. Slik det er nå pålegges alle enheter å planlegge tiltak for å holde seg til vedtatt budsjettramme.

<< sakliste | vedtak
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^